CAC: Česká asociace úklidu a čištění, znáte ji?

Vydáno 8.10.2016 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Česká asociace úklidu a čištění, zkráceně CAC. Název napovídá, o čem to celé je. Asociace, potažmo institut přidruženého členství, vznikla hned z několika popudů a důvodů. Jakých?

CAC: Česká asociace úklidu a čištění, znáte ji?

Česká asociace úklidu a čištění (CAC), vznikla proto, že v celé široké oblasti úklidu a čištění u nás, tedy v České republice, chyběla základní pravidla pro řízení nejen firem tímto odvětvím se zabývajícím, ale i jakoukoli ochranu v této sféře a to jakkoli zakotvenou v zákonech a vyhláškách.

Potřeba pravidel a norem

V podstatě se jednalo o to, že jakýkoli obor činnosti potřebuje mít jasná pravidla i normy, týkající se jejího fungování, kvality a jakosti. Nemluvě o vzdělávání v daném oboru a způsobů certifikace, jež by prokazovaly zmíněnou jakost a kvalitu. A k tomu se váže potřeba vzdělávání pracovníků činných v oboru a to nejen prvotní – vstupní, ale i průběžné, tedy de facto proškolování a též navyšování kvality i kvalifikace.

CAC tedy vznikla z popudu podnikatelů, firem, subjektů i samotných osob činných v oboru úklidu a čištění, kteří postrádali toto vše a také možnost připomínkování a tvorbu zákonů, jež by tuto činnost zastřešily. Posléze byl sjednán i institut přidruženého členství firem sympatizujících, spolupracujících a navazujících na některé činnosti úklidu a čištění.

Základ CAC

CAC byla založena na podzim roku 1998. Funguje tedy již nějakou dobu, a přesto není povědomí o ní příliš rozšířeno, jakož ani o institutu přidruženého členství. Na úplně prvotních zasedáních CAC byly definovány nejpalčivější problémy z oboru a přijaty hlavní cíle asociace.

Jaké cíle si stanovila CAC?

  • zavést pravidla hry v podobě standardů úklidových prací
  • vypracovat vzor zadávací dokumentace
  • vybudovat odborný vzdělávací systém pro celý úklidový obor
  • podávat fundované informace o úklidovém světě
  • zřídit a provozovat webové stránky CAC jako informační portál
  • stát se jako silná organizace partnerem zákonodárce nejen pro připomínkování nových zákonů týkajících se úklidových a souvisejících oborů

Role CAC v současnosti

Dnes již díky CAC samotné úklidové společnosti vědí, co je vlastně v tomto oboru kvalita, standard, součást ceny, nadstandardní výkon, mimořádná práce. K objektivnímu posuzování při výběrových řízeních na dodavatele úklidových a čistících služeb vydala CAC vzorovou dokumentaci, podle které může zákazník (osoba, firma, subjekt) objektivně posoudit údaje nutné pro zpracování nabídky. Ty jsou dnes ke stažení na webových stránkách CAC a je zde uvedena i v pořadí druhá verze standardu úklidu včetně doporučených cenových rozpětí.

Příprava kvalifikovaných pracovníků

Systém přípravy kvalifikovaných odborníků pomocí vzdělávacích kurzů a personální certifikace pracovníků i certifikace úklidových firem je v současnosti úspěšně nastartována a využívá jej stále větší počet zájemců. Samotný systém pro úklidové služby je rozdělen do tří stupňů, v nichž absolvent získává a prokazuje znalosti o použití a aplikaci veškerých technologií úklidu a postupně se zdokonaluje v mnoha oblastech (legislativa, ekonomika, chemikálie, strojní zařízení, logistika, bezpečnost práce a ochrany zdraví, údržba materiálů, atp.).

Tyto tři stupně jsou

  • Úklidový operátor (Cleaning Operator)
  • Úklidový manažer (Cleaning Manager)
  • Úklidový specialista (Cleaning Specialist)

Znalosti v jednotlivých stupních na sebe vzájemně navazují.

Přínos CAC

CAC především zastupuje zájmy profesionálních úklidových služeb a firem zabývajících se oborem čištění. Do tohoto oboru ale patří nejen úklidové firmy, ale i výrobci a distributoři chemikálií, pomůcek, materiálů a strojů, ale rovněž vzdělávací a poradenské instituce. CAC hájí zájmy všech subjektů, nejen těch, co jsou jejími členy. Pro ně vznikl institut tzv. přidruženého členství v CAC s omezenými právy.

Další podpora pro členy CAC

CAC je řádným členem Evropské federace úklidového průmyslu EFCI, se sídlem v Bruselu, aktivně spolupracuje s jednotlivými národními asociacemi z celé Evropy. Zapojuje se do evropských projektů týkajících se oboru. Z nich mohou členové čerpat.

Asociace při vzdělávacích programech, odborných akcích, tvorbě standardů a příruček může používat ke své prezentaci logo „Národní politiky podpory jakosti“ NPJ, což je umožněno i každému jejímu členovi.

CAC rovněž poskytuje včasné a fundované informace, nabízí interní webové forum, umožňuje vnitřní systém slev (pro školení, personální certifikace, pořádané akce). Mimoto organizuje zájezdy na odborné veletrhy a dále zpřístupňuje odborné akce a spolupořádá odborný veletrh.

Zdroj foto: CAC