ROZHOVOR // Základem je individuální terapie, říká klinický logoped

Vydáno 25.6.2013 Rozhovory Kateřina Dušková

Zaznamenali jste u svých dětí nesprávné vyslovování hlásek, koktavost nebo třeba brebtavost? Exkluzivně pro portál Pomocvdomácnosti.cz vám přinášíme rozhovor s klinickou logopedkou soukromé kliniky Logo Mgr. Pavlou Prodělalovou o vadách řeči a možnostech terapie.

Jaké vady řeči se u dětí nejvíce vyskytují?

Mezi nejčastější vady řeči u dětí patří dyslálie. Jedná se o nesprávnou výslovnost jedné nebo více hlásek. Například místo hlásky R dítě použije hlásku L nebo U. Častá je nesprávná výslovnost sykavek c, s, z.

Jaké jsou naopak vzácné?

V dnešní době se méně často setkáváme s palatolálií u rozštěpových vad. Vzhledem k tomu, že se rozštěpy operují již u velmi malých dětí, nemusí se vada řeči vůbec projevit.

Kdy je potřebné vyhledat logopeda?

Zahájení logopedické péče je velmi individuální. Jestliže dítě nemluví ve třech letech, je vhodné vyhledat klinického logopeda, který dítě vyšetří a doporučí další postup. V případě nesprávné výslovnosti hlásky R a Ř by bylo nesmyslné začít s logopedickou péčí tak brzy. Nácvik těchto hlásek spadá do období kolem pátého roku. Pokud si rodiče nejsou jisti, zda vývoj řeči probíhá tak, jak má, měli by se obrátit na dětského lékaře a ten doporučí logopedické vyšetření.

Pro koho je vhodná individuální terapie, pro koho logopedický kroužek a logopedická mateřská škola?

Individuální terapie je základem (pozn. red.: hodiny individuální terapie lze v České republice navštěvovat, ale také objednat do domácího prostředí). Logopedický kroužek je jejím vhodným doplňkem. Děti si zde kolektivní formou procvičí to, co se naučily při individuálním sezení. Některé děti ve skupince vrstevníků lépe pracují a více se snaží. Logopedická mateřská škola je obvykle určena pro děti se závažnější vadou řeči. Jedná se například o děti s vývojovou dysfázií.

Individuální terapie je ideálním řešením pro léčbu vad řeči

Individuální terapie je ideálním řešením pro léčbu vad řeči

Jaké jsou výhody individuální a skupinové terapie?

Během individuální terapie se logoped věnuje pouze jednomu dítěti a zabývá se konkrétním problémem. Jestliže se stane, že dítě spolupráci odmítá, je vhodné nejdříve vyzkoušet skupinovou formu. Zde se dítě osmělí a většinou se ochotně zapojí do činnosti vedené terapeutem. Ve skupinové terapii se formou her procvičuje to, co se děti naučily při individuální terapii.

Jak dlouho trvá jedno sezení?

Délka terapie je obvykle třicet minut. První vyšetření je delší, trvá přibližně hodinu.

Za jak dlouho lze běžně napravit vadu řeči?

To je opět velmi individuální. Záleží na vadě řeči, spolupráci dítěte a pravidelném domácím cvičení. Výslovnost jedné hlásky lze zvládnout i během dvou sezení, někdy je třeba terapií mnohem více. V případě vývojové dysfázie se terapie může protáhnout až do školního věku.

Jaké pomůcky doporučujete na domácí procvičování?

Zde záleží na tom, o jakou vadu řeči se jedná. Pomůcky k domácímu procvičování vždy konkrétně doporučí logoped. U malých dětí se jedná například o říkanky, nejrůznější obrázkové materiály a didaktické hry.

VADA ŘEČI POPIS
Afázie Získaná porucha produkce a porozumění řeči, která vzniká při ložiskovém poškození mozku. U motorické (expresivní) afázie je zachováno porozumění řeči, ale vyjadřovací schopnost je porušena. Nemocný si tuto poruchu uvědomuje. Senzorická (percepční) afázie je charakterizována poruchou porozumění řeči, nemocný si tuto poruchu neuvědomuje. U afázie totální (senzomotorická) se jedná o celkový rozpad řeči. Nemocný nemluví a řeči nerozumí. Afázie amnestická se projevuje těžkostí vybavit si pojem.
Brebtavost Vývojová porucha plynulosti řeči charakterizovaná překotným tempem řeči spolu se změnami rychlosti a rytmu řeči. Postižený mluví velmi rychle a polyká určité hlásky, slabiky nebo celá slova. Celkově je řeč těžko srozumitelná. Postižení si svoji poruchu neuvědomují.
Dysartie Narušení artikulace, které vzniká na základě poškození centrální nervové soustavy. Projevuje se narušením artikulace jednotlivých hlásek, v oblasti dýchání, tvorby hlasu, melodii a rytmu řeči.
Dyslalie Vadná výslovnost některých hlásek, nejčastěji sykavek (sigmatismus) a hlásek r (rotacismus), ř (rotacismus bohemicus).
Koktavost Porucha plynulosti řeči. Jedná se o opakování části nebo celého slova, nejčastěji první slabiky slova. Doprovodně se mohou vyskytovat pohyby hlavou, rukou, křeč nebo zkřivení úst. Na vzniku se podílí genetický vliv, opožděnost vývoje, nesynchronnost mezi mluveným a slyšeným.
Mutismus Získaná ztráta řeči na funkčním podkladě, která není podmíněna organickým poškozením centrální nervové soustavy. Jde o nepřítomnost či ztrátu řečových projevů, které se objeví po ukončeném vývoji řeči a jedinec je schopný komunikovat. Neschopnost verbálně komunikovat se váže na různé společenské situace (včetně školy), ale i na osoby a prostředí (lékař, ordinace, mateřská škola). Často se jedná o stav přechodný, kdy jedinec nemůže komunikovat verbálně, což nahrazuje komunikací neverbální. Jde o problém na hranici logopedie, foniatrie a psychiatrie.
Palatolálie Vada řeči při rozštěpu patra, popřípadě rtu a patra.

Zdroj: Logopedonline.cz, Logopediecr.eu, Medicabaze.cz

Zdroj foto: moje-klinika.cz

Tagy: péče o děti, ROZHOVOR, Soukromá klinika LOGO s.r.o.