Sirotčí důchod mohou studenti čerpat i o prázdninách

Vydáno 10.8.2016 Aktuality Pavla Jelínková

Studentům zůstává sirotčí důchod i v době, kdy mají ve škole volno – tedy o letních prázdninách. A to i tehdy, když si přivydělávají brigádou .

Možnost čerpat sirotčí důchod o prázdninách se však týká pouze studentů denní formy studia. U jiných forem studia, jako je dálkové, distanční či kombinované, sirotčí důchod studentovi náleží, pokud vykonává výdělečnou činnost, ze které není odváděno pojistné na sociální zabezpečení (tzn.nezakládá účast na pojištění), ale rovněž i v době, kdy je veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání bez nároku na podporu.

Rozhodnutí o odejmutí důchodu

Česká správa sociálního zabezpečení v letních prázdninách ověřuje, zda studium příjemců sirotčích důchodů trvá, a je tudíž splněna jedna z podmínek nároku na něj. Proto mnozí dostávají rozhodnutí o odnětí sirotčího důchodu. Není se potřeba dokumentu obávat, postačí doložit na spádové OSSZ nebo v centrále ČSSZ aktuální potvrzení školy o trvání, respektive pokračování studia.

Výplata sirotčího důchodu je po doložení studia obnovena a žadatel dostane vše automaticky doplaceno . Není nutno o doplatek žádat ani podávat proti rozhodnutí o odejmutí důchodu námitky. O důchod student nepřijde ani v případě, že potvrzení dodá s několikaměsíční prodlevou.

Výplata sirotčího důchodu po ukončení studia

Pokud je student po skončení povinné školní docházky veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, i nadále mu náleží sirotčí důchod, avšak nejdéle do 18. roku věku.

V tomto případě musí ČSSZ (spádové OSSZ) předložit potvrzení příslušné krajské pobočky Úřadu práce. Toto platí i v momentech, kdy je středoškolské studium neúspěšně či předčasně ukončeno. Po ukončení studia na střední či vyšší odborné škole náleží sirotčí důchod ještě za prázdninové měsíce – červenec a srpen). Podmínkou je, že po celý kalendářní měsíc student nevykonával výdělečnou činnost, ze které je odváděno pojistné na sociální zabezpečení, popřípadě nepobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, nestal-li se následně studentem vysoké školy.

Navazující středoškolské, vysokoškolské studium

Sirotčí důchod studentovi také náleží v době prázdnin mezi jednotlivými ročníky studia na dané škole a i mezi jednotlivými studii, např. mezi středoškolským či vysokoškolským, bakalářským a magisterským stupněm denního studia, atp. Ale jen tehdy, když na sebe studium bezprostředně navazuje, a to aniž se sleduje rozsah výdělečné činnosti.

Doba mezi jednotlivými studii na vysoké škole však nesmí přesáhnout tři kalendářní měsíce. Pokud student dále studuje (nejdéle do 26. roku věku), musí ČSSZ/OSSZ předložit nové potvrzení o tomto studiu, aby jeho nárok na sirotčí důchod trval. Po ukončení vysokoškolského studia náleží sirotčí důchod ještě následující kalendářní měsíc po měsíci, ve kterém studium ukončil.

Sňatek a mateřství

Pokud trvá studium a student nedosáhl věku 26 let, náleží výplata sirotčího důchodu i po uzavření manželství. Pokud jsou plněny výše uvedené podmínky, nebrání výplatě sirotčího důchodu ani pobírání rodičovského příspěvku, stane-li se student rodičem.

Způsob výplaty sirotčího důchodu

Je-li student nezletilý, je sirotčí důchod vyplácen jeho zákonnému zástupci. Je li zletilý, sirotčí důchod se vyplácí přímo jemu – na účet u peněžního ústavu, nebo v hotovosti prostřednictvím poš­ty.

Důchod může být i po nabytí zletilosti vyplácen k rukám fyzické osoby (zpravidla rodiče), a to za předpokladu, že student nepožádá o změnu způsobu výplaty důchodu.

Zdroj foto: MPSV.cz

Tagy: letní měsíce, prázdniny, sirotčí důchod, studenti