Pěstounská péče je jedním z pilířů výchovy dětí

Vydáno 8.8.2012 Péče o děti Lucie Černá

Žijete sami, nedaří se vám mít vlastní děti, a přesto po nějakých toužíte? Chcete některému dítěti pomoci a poskytnout mu pocit vlastního domova? Možná by vám v naplnění těchto přání mohl pomoci institut pěstounské péče…

Pěstounská péče představuje jednu z forem náhradní rodinné péče, kdy je do k tomu vhodné rodiny dočasně (nejdéle však do 18, případně za určitých podmínek až do 26 let věku) umístěno dítě, o nějž se jeho vlastní rodiče nemohou či nechtějí starat. Z hlediska terminologie jde o péči individuální, tzn. k péči dochází v domácnosti pěstounů (v kontrastu s péčí skupinovou, která je provozována v k tomu určených zařízeních nebo v SOS dětských vesničkách).
Rozdílem oproti adopci je zejména to, že pěstoun není v plném měřítku odpovědným zástupcem dítěte a s ohledem na stávající podmínky musí umožnit biologickým rodičům se s dítětem vídat nebo je nechat rozhodovat v důležitých záležitostech. Měl by však dle dikce zákona o dítě pečovat tak, jako by byl jeho opravdovým rodičem. Svěřené dítě oproti tomu není s pěstounem v legislativním vztahu jinak vyplývajícím z biologického propojení (nemá např. dědická práva apod.). Navíc má povinnost dle svých schopností pomáhat v domácnosti pěstouna.
Práva a povinnosti pěstouna, rozhodovací procesy související s pěstounskou péčí, její podmínky, výši a frekvenci dávek a další záležitosti s tím spojené zakotvuje § 45 a násl. zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Stáhněte si:
* Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
* Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Pěstounskou péči stále „živí“ sociální dávky

Pěstouni získávají za to, že přijmou dítě do péče, státní sociální dávky (oficiálně jde o „dávku pěstounské péče“). Ty jsou určeny ke krytí základních nákladů spojených s péčí o svěřené děti (pěstoun totiž nemá vůči dítěti vyživovací povinnost, ta v tomto případě přechází na stát) a na vlastní odměnu pěstouna. Dalším typem dávek je pak jednorázový příspěvek při převzetí dítěte a čtvrtý, nicméně do značné míry podmíněný druh dávky pak představuje příspěvek na pořízení či úpravu motorového vozidla.
Výše jednotlivých typů dávek závisí na několika parametrech, vyjádřených konkrétním koeficientem a zohledňujících zdraví dítěte, počet dětí svěřených do pěstounské péče a jejich věk. Na úhradu nákladů za péči o zdravé dítě do šesti let tak pěstoun dostane 4 002 korun měsíčně a jako odměnu za péči pak 3 410 korun. S vyšším počtem svěřených dětí, jejich věkem či uznaným stupněm závislosti dítěte se tato částka zvyšuje (přehled výpočtu dávek lze najít např. na Integrovaném portálu MPSV). Mimoto pěstouni obdrží jednorázový příspěvek nejméně 8 000 korun při převzetí dítěte a mají rovněž nárok na plnou či částečnou úhradu za nákup či opravu vozidla – tento se však týká pouze pěstounů pečujících o minimálně čtyři děti.
Letos v červenci se sice v senátu rozhodovalo o tom, že by pěstounská péče byla podporována více, než je tomu doposud (částečně na úkor aktuálně fungujících zařízení pro péči o děti), ale novela nakonec hlasováním neprošla. Pěstouni by podle jejího původního návrhu měli namísto sociálních dávek dostávat klasickou mzdu. Novela se však ještě vrátí do dolní komory parlamentu a poslanci o ní budou znovu jednat na zářijové schůzi.

Raná pěstounská péče pro nejmladší děti

Jednou z forem náhradní rodinné péče je i tzv. raná pěstounská péče (RPP) čili „pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti“. Jde o péči o novorozence zahájenou jen několik dní po jeho narození. Jejím smyslem je pak vytvořit alternativní formu péče těm dětem, o něž se jejich rodiče nemohou postarat a které by jinak byly umístěny do kojeneckých ústavů. Přesnější definici podmínek pro výkon RPP a její průběh stanovuje opět zákon o rodině, konkrétně §45 a, odst. 2.

Užitečné odkazy

Problematice pěstounské péče se u nás věnuje i řada sdružení a iniciativ, z nichž mnohé provozují přímo na toto téma zaměřený web. Otázkami kolem pěstounské péče se tak například zabývají webové stránky www.pestounskapece.cz vzniklé v rámci projektu „Pěstouni mají právo na služby“ z let 2006 – 2007, okrajově pak i web Fondu ohrožených dětí či portál zaměřený na ranou pěstounskou péči – www.rpp.cz. Velmi užitečnou stránkou, na níž zájemci najdou mj. i autentické zkušenosti samotných pěstounů, je pak web www.pestouni.cz, provozovaný Sdružením pěstounských rodin.

Zdroj:
* www.pestounskapece.cz
* www.rpp.cz
* Náhradní výchova [online]. 14. 7. 2009 [cit. 2012–08–05]. Dostupné z www.mpsv.cz.
* Senátoři odmítli profesionalizaci pěstounské péče a snížení počtu dětí v ústavech [online]. 20. 7. 2012 [cit. 2012–08–05]. Dostupné z www.rozhlas.cz.

Zdroj foto: Stock.XCHNG

Tagy: péče o děti