Ani práce v domácnosti nejsou jen tak. Mezery mohou doplnit rekvalifikační kurzy

Vydáno 23.10.2012 Pomoc v domácnosti red .

Máte blízký vztah k pracím v domácnosti, chtěli byste tímto směrem orientovat i své podnikatelské aktivity, ale bojíte se, že nezvládáte všechno úplně profesionálně? Nápomocné vám v tomto ohledu mohou být zcela jistě i kvalifikační či rekvalifikační kurzy, díky nimž si můžete chybějící znalosti či dovednosti doplnit.

K čemu jsou rekvalifikační kurzy?

Slovy Hlavy II, § 108, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se rekvalifikací „rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování“. Podstoupení rekvalifikace tak díky soustavě různých školení znamená rozšíření obzorů a možností uplatnit se na pracovním trhu.
Informace o všem, co je spojeno s pořádáním i absolvováním rekvalifikačních kurzů, lze nalézt například na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v sekci Rekvalifikace. Další informace zájemcům poskytuje také Ministerstvo zdravotnictví (MZ) nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Ke stažení:

Užitečné odkazy:

  • informace o rekvalifikaci na stránkách MŠMT
  • informace o rekvalifikaci určené zejména pro zájemce evidované na úřadu práce na stránkách MPSV
  • informace o kvalifikačních kurzech a akreditaci poskytujících institucí na stránkách MZ

Jaké typy kurzů existují?

Nabídka kurzů je široká. Některé se zaměřují jen na některou část potřebnou k výkonu daného povolání (například znalost PC, kurz dovedností pro asistentky, kurz odborné způsobilosti k péči o děti do 7 let, kurz podvojného účetnictví, kurz základů podnikání, kurz rétoriky atp.). Jiné mohou být považovány za plnohodnotný kurz vedoucí ke kvalitnímu výkonu určité profese (například mzdové účetnictví, masérský kurz atp.). Zde je však rozdíl v tom, zda se jedná o kurz krátkodobý, tedy určený zejména ke zlepšení dosavadních znalostí a dovedností zájemců, kteří již dané povolání vykonávají, nebo začínají tzv. „od nuly“ a mají předat pokud možno co největší rozsah znalostí pro lidi, kteří by se danému povolání chtěli v budoucnu věnovat.

Jaký je rozdíl mezi rekvalifikací a kvalifikací?

Kdybychom se drželi slov výše uvedeného zákona, pak zde se ve stejném paragrafu píše: „Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala“. Odpověď na to, v čem se liší kurz kvalifikační a rekvalifikační, by tedy mohla znít „v ničem“, avšak přímo pojem „kvalifikační kurz“ zákon nezmiňuje. Všeobecně se ale toto označení ujalo zejména ve zdravotnických profesích a sociálních službách a takové kurzy pak bývají akreditovány příslušným ministerstvem (zdravotnictví, práce a sociálních věcí). Mnohdy ale kvalifikační kurzy slouží spíše jen k prohloubení znalostí a dovedností člověka, který v dané oblasti už působí (jde tedy o jakési „školení“). Na závěr účastník zpravidla obdrží osvědčení o dokončení kurzu (které však není osvědčením oficiálním) a často ani nemusí skládat žádnou závěrečnou zkoušku.

Co je třeba před kurzem splňovat?

Podmínky pro přijetí do jednotlivých kurzů jsou různé, zpravidla je to ale dosažení určitého vzdělání a zdravotní způsobilost. Někde stačí jen základní vzdělání, jinde nutnost absolvování školy ve stejném či příbuzném oboru, a nebo aspoň praxe (nejlépe stávající) v daném oboru. Tímto požadavkem se zabezpečují přibližně shodné znalosti jednotlivých účastníků tak, aby mohl kurz probíhat plynule a bez vysvětlování základních poznatků v daném oboru. Rekvalifikační kurz mohou za přesně vymezených podmínek podstoupit také lidé evidovaní na úřadu práce (více viz § 109 zákona o zaměstnanosti) a zaměstnanci na základě dohody se zaměstnavatelem (§ 110).

Kolik takový kurz stojí?

Ceny kurzovného se liší nejen s kvalitou a atraktivitou kurz či jeho délkou, ale i s pořádající institucí. Kurzovné se hradí prakticky u všech veřejných rekvalifikačních kurzů, nejde-li o kurzy dotované či jinak podporované. Výjimkou jsou například kurzy zprostředkované úřadem práce, kde absolventovi – opět jen za určitých podmínek – kurzovné hradí právě úřad. Také některé kvalifikační kurzy jsou zdarma. Jinak ale částky za hrazené krátkodobé kurzy začínají přibližně na dvou až třech tisících korunách, u delších kurzů (semestrálních, ročních) je už nutno počítat s cenou od dvaceti třeba až do čtyřiceti tisíc.

Kdo může rekvalifikační kurzy pořádat?

Oprávnění poskytovatelé kurzů jsou rovněž přesně definováni zákonem o zaměstnanosti. Rekvalifikaci může podle něj provádět pouze zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem, škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení či vysoká škola s akreditovaným studijním programem (přesnou definici těchto zařízení a jimi organizovaných programů lze najít v b. 2 § 108 výše uvedeného zákona).
Prakticky to znamená, že je může pořádat každý subjekt, který splní požadavky pro zisk akreditace kurzu (vzdělávacího programu). To, zda má daný subjekt potřebnou akreditaci, je vždy záhodno ověřit u příslušného ministerstva.

Rekvalifikace v oblasti služeb v domácnosti

Pokud jsme začali tím, že nabídka rekvalifikačních kurzů je opravdu široká, pak není překvapením, že mezi nimi najdeme i celou řadu těch, které se orientují na určité práce v domácnosti. Zmiňme si jen několik příkladů:

Péče o domácnost a její členy

  • hospodyně, pomocnice v domácnosti, kuchař, masér, kadeřník, holič, pedikér, manikér (vč. modeláže nehtů atp.), vizážista, kosmetička aj.

Péče o děti

  • péče o děti (různého věku), chůva, lektor volnočasových aktivit aj.

Péče o osoby s handicapem

  • sociální pracovník, pracovní v sociálních službách aj.

Péče o seniory

  • pečovatel, ošetřovatel aj.

Péče o zahradu

  • zahradník, greenkeeper, obsluha motorové pily a křovinořezu, úprava zahrad a veřejné zeleně aj.

Péče o zvířata

  • stříhání a kosmetická úprava psů, chov a výcvik psů, pečovatel, ošetřovatel

Foto: © Stock.XCHNG

Tagy: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstvo zdravotnictví České republiky, péče o děti, péče o domácnost, péče o osoby s hendikepem, péče o seniory, péče o zahradu, péče o zvířata