Chci se stát pěstounem - jak na to?

Vydáno 28.8.2015 Péče o děti Pavla Jelínková

V Česku v současné době je mnoho dětí, které z mnoha různých důvodů nemají šanci vyrůstat ve své biologické rodině. Těmto dětem je možno mimo ústavní výchovu zajistit pomoc ze strany pěstounů. Jak se stát pěstounem?

Chci se stát pěstounem - jak na to?

Pěstounská péče je ustanovena na základě rozsudku soudu v momentě, kdy se rodiče nejsou schopni postarat o své dítě či děti a řádně o ně pečovat. Pěstounem se může stát jak jednotlivec a bezdětný pár, tak i rodina s vlastními dětmi. Sice o dítě či děti pečují a vychovávají je, rozhodují o jejich běžných záležitostech, ale nemají vůči nim vyživovací povinnost a nestávají se jejich zákonnými zástupci. Těmi jsou stále biologičtí rodiče, kteří nesou za ně zodpovědnost. Ti také znají jméno a adresu pěstounů a mohou požádat soud o stanovení styku se svým dítětem.

Děti do pěstounské péče

Do pěstounské péče jsou umísťovány především děti, které nemohou být adoptovány. Dítě nemá práva biologického potomka, přičemž pěstounská péče může být jen na dlouhou či přechodnou dobu a končí nejpozději plnoletostí dítěte. Může být také zrušena na návrh pěstouna či orgánu sociálně-právně ochrany dětí. S pěstounskou rodinou je v pravidelném kontaktu sociální pracovník. Pěstouni mohou žádat o finanční příspěvky – od státu či nadací. Dávky pro pěstouny jsou vypláceny prostřednictvím úřadů práce – pracovišť státní sociální podpory.

Které peněžité dávky to jsou?

  • Příspěvek při převzetí dítěte, když jeho výše se odvíjí od věku dítěte a je to jednorázová dávka.
  • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte, je opět odvislá od věku dítěte s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a jedná se pravidelnou měsíční dávku.
  • Odměna pěstouna je stanovena dle počtu a zdravotního stavu svěřených dětí a je měsíčná pravidelnou dávkou.
  • Příspěvek na zakoupení motorového vozidla je možná do výše maximálně 70 % kupní ceny, když strop je 100 000 Kč, a to jen v případě, že má pěstoun v pěstounské péči alespoň 3 děti.
  • Příspěvek při ukončení pěstounské péče je jednorázová dávka ve výši 25 000 Kč a je určena pro dítě ke dni jeho zletilosti.

Chci být pěstounem, jak na to?

Pěstounství je závažné rozhodnutí, které zcela změní dosavadní život pěstouna. Přijetí takové role probíhá v několika fázích.

Období rozhodování

V něm by měl budoucí pěstoun zvážit a vyřešit řadu praktických a psychologických otázek. A to předtím, než podá žádost. Nechat si prostor pro adaptaci na pěstounskou roli, s tím, že zváží, co všechno formuje osobnost dítěte a jeho vrozené dispozice. Vše probrat s blízkou i širší rodinou. Podpora rodiny je psychickou berličkou, o níž se může pěstoun později opřít.

Období úředního řešení

Jakmile se budoucí pěstoun rozhodne, je nutno vyřídit věc úředně na základě žádosti o pěstounskou péči, kdy žádost o zprostředkování podává na obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Žádost zahrnuje doložení dalších potřebných dokumentů a provedení sociálního šetření sociální pracovnicí v místě bydliště žadatelů.

Další fází je odborné posouzení žadatele na krajském úřadě, kde se posuzuje charakteristika osobnosti, psychický a zdravotní stav, motivace pro pěstounství, stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, sociální prostředí (bydlení a domácnost), etnické, náboženské a kulturní prostředí žadatele a schopnosti dětí žijících v domácnosti žadatele přijmout dítě do rodiny.

Následuje ve spolupráci krajského úřadu s žadatelem odborná příprava k přijetí dítěte do rodiny, jež obsahuje sebepoznání, poznání práv a potřeb dítěte, seznámení s právy a povinnostmi pěstounů, styk dítěte v náhradní rodinné péči s rodiči a dalšími blízkými, spolupráce s odborníky a komunikaci s dítětem.

Pak krajský úřad vybírá pěstouna pro dítě, a to tak, že je po výběru žadatel informován o tom, že byl vybrán jako vhodný pro péči o dítě, a má právo seznámit se s dítětem. Když vše proběhne hladce, dochází k legislativní úpravě, kdy na základě rozhodnutí soudu je dítě svěřeno do pěstounské péče. V rámci tohoto rozhodování si soud vyžádá stanovisko orgánu sociálně – právní ochrany dětí.

Příchod nového člena do rodiny

Tomu předchází seznamováním s dítětem prostřednictvím krajského úřadu. Následuje většinou návštěva kojeneckého ústavu či dětského domova, odtud pak dítě odchází do pěstounské rodiny. Je to vždy otázka psychiky – pěstounů i dítěte. Proto je důležité se na to dobře připravit po všech stránkách.

Zdroj foto: www.pestouni.cz