Chůva - služba k nezaplacení

Vydáno 30.6.2015 Péče o děti Pavla Jelínková

Služby hlídání dětí u nás zastávají především chůvy, a to v různé kvalitě a většinou vždy za vyšší sumy, než činí poplatky za hlídání dětí ve skupinách. Co je v současnosti problémem v rámci poskytování služeb chův?

Chůva - služba k nezaplacení

Problémy péče o děti poskytované chůvami tkví i v současnosti v absenci jednoznačné legislativy, a jelikož chybí legislativa, tak zde není ani specifikována a praktikována jednoznačná zpětná vazba ve formě kontroly kvality poskytovaných služeb. Podpora státu je jak pro rodiče malých dětí, tak i pro chůvy samotné malá. To není vše, donedávna nebyly ani dostatečně vymezeny rozsahy i typy služeb chůvami poskytované. To vedlo k tomu, že rodiče často dlouho hledali, než nalezli svou chůvu, nebo úplně tápali. V současnosti se situace pomalu zlepšuje.

Způsoby provozování činnosti

Péče o děti v rámci služeb poskytovaných chůvami je u nás k dnešnímu dní poskytována:

 • na základě živnosti vázané, kdy podle věku dítěte a typu péče o něj se jedná o vázanou živnost. Péče o dítě do tří let věku v denním režimu,
 • anebo živnosti volné, kdy poskytování služeb pro rodinu a domácnost, péče o děti od tří let věku, péče o děti do tří let v necelodenním režimu.

Přičemž požadavky na odbornost a dodržování hygienických předpisů v této profesi bylo řešeno jen u živnosti vázané.

Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací

Národní soustavě povolání (NSP) je od roku 2012 specifikována profese chůvy. A to jako Služby provozní a osobní, v nichž je vymezena činnost typem Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a typem Chůva pro dětské koutky.

Národní soustavě kvalifikací (NSK) je vymezen kvalifikační standard Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, který je v platnosti od listopadu 2012, na základě MPSV.

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky pečuje o dítě/děti v soukromé domácnosti na základě pokynů rodičů, kterým je za svou práci zodpovědná.
 • Chůva pro dětské koutky krátkodobě pečuje o děti ve speciálním oddělení zřizovatele dětského koutku. Jejím hlavním úkolem je zajistit dětem vhodné hry a dbát na jejich bezpečnost.

Standard Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky vymezuje odborné činnosti

 • dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • poskytování první pomoci dítěti
 • péče o nemocné dítě v domácím ošetřování
 • vedení dítěte k hygienickým návykům
 • uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Standard Chůva pro dětské koutky je méně obsáhlý a obsahuje odborné činnosti

 • dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • poskytování první pomoci dítěti
 • uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • řešení situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska
 • uplatňování znalostí o vývojových etapách dítěte v praxi
 • dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské koutky

Na začátku roku 2014 bylo registrováno čtrnáct autorizovaných osob, které mohou provádět zkoušky profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky, a desítka autorizovaných osob pro zkoušky profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro dětské koutky. Úspěšní absolventi po složení kvalifikační zkoušky získávají osvědčení.

Jediné sdružení pro chůvy

Jediným sdružením pro chůvy fungujícím v ČR je Asociace pečovatelek při Klubu K2, o.p.s.

Asociace pečovatelek o je profesní organizace, která pojímá pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti

 • profesionální a kvalifikované pečovatelky o děti
 • lektorky mateřských a rodinných center
 • zřizovatelky prorodinných služeb

Asociace vznikla jako navazující sdružení v rámci Klubu K2, o.p.s. – Alternativní péče o děti. Členkám nabízí profesní růst ve formě vzdělávacích seminářů, prohlubování stávajících znalostí a dovedností, i výměnu zkušeností. Asociace tak zastřešuje tyto aktivity, přičemž poskytuje odborné zázemí a právní poradenství v oboru.

Rovněž nabízí pracovní příležitosti pro své členky, když zájemkyně musí absolvovat 12 hodin praxe ve zařízení Klubu K2, o.p.s. pod dohledem psychologa a pedagoga, psychologické testy. Rovněž doložit výpis z rejstříku trestů, potvrzení o absolvování kurzu první pomoci a potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti. Tyto podmínky neplatí pro absolventky akreditovaného kurzu „Pracovník v sociálních službách se zaměřením na péči o děti“ v Klubu K2, o.p.s.

O členství v Asociace pečovatelek při Klubu K2, o.p.s. může požádat fyzická osoba s odbornou způsobilostí k výkonu živnosti „péče o dítě do tří let v denním režimu“. Členský příspěvek činí v prvním roce 2000 Kč, následně pak pro každý další rok 1500 Kč.

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: Asociace pečovatelek, chůva, legislativa, péče o děti, sdružení