Čím se liší osobní asistence od pečovatelské služby a jak je zařídit

Vydáno 3.2.2017 Pomoc v domácnosti Veronika Kotková

Chtěli byste využít pomoci pečovatele či asistenta, ale není vám jasné, co obnáší? Zvolte si pro vás vhodnější službu – mezi pečovatelskou službou a osobní asistencí existuje rozdíl.

Čím se liší osobní asistence od pečovatelské služby a jak je zařídit

Co je to osobní asistence a pečovatelská služba?

Služba osobní asistence je v zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních službách definovaná následovně: „Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.“*

Definici můžeme porovnat s vymezením pečovatelské služby v témže zákoně:

„Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném časedomácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. (…)“

Rozdíl mezi osobní asistencí a pečovatelskou službou

Co lze z uvedených definic vyvodit? Pečovatelské služby lze využívat jen v dopředu určeném časovém intervalu, především v domácnosti uživatele, popřípadě v některém ze zařízení sociálních služeb. Oproti tomu osobní asistence se poskytuje během celého dne bez časového omezení, a to nejen v domácnostech klientů, ale i v jiném přirozeném prostředí, jako je například škola. Zvykem je i to, že na jednoho uživatele připadá jeden osobní asistent, tudíž je tato služba více individuální. V případě pečovatelské služby je tomu jinak, protože pracovník (nebo pracovnice) poskytuje službu více klientům.

S čím konkrétně mohou tyto služby pomoci?

Podle výše uvedeného zákona pečovatelská služba zahrnuje především: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Úkony, které poskytují osobní asistenti jsou podobné, ale obsahují navíc také: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Jak si služby zařídit?

Pečovatelskou službu a služby osobní asistence nabízí mnoho subjektů, stačí je kontaktovat a službu objednat. Konkrétní poskytovatele služby si můžete jednoduše vyhledat v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV. Jako příklad můžeme uvést Hewer z.s. sídlící hned v několika krajích nebo charitu (například olomouckou).

Zdroj: www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108, www.zpravodaj.krumlov.cz

Zdroj foto: pixabay.com

Tagy: osobní asistence, pečovatelská služba, sociální služby