I senioři mohou dosáhnout na příspěvek na péči

Vydáno 22.4.2012 Příspěvky a dávky Lucie Černá

Jste v penzi a váš zdravotní stav vám nedovoluje, abyste bez problémů zvládli všechny základní denní aktivity? Nebo máte doma seniora, který občasně či trvale vyžaduje osobní asistenci druhých? V této situaci mohou pomoci buď příbuzní, nebo některá z institucí, která se péčí o osoby vyžadující péči zabývá. Věděli jste ale, že i v této oblasti lze za určitých podmínek získat státní podporu?

Touto podporou se rozumí tzv. příspěvek na péči, který je definován zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, konkrétně v Části druhé. Zde je mj. řečeno, že „Příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci“. Na tento příspěvek má přitom nárok i v případě, že ji dostává od osoby blízké. Využít ale samozřejmě může i jakéhokoli poskytovatele sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Stáhněte si:

Kdo je osoba blízká?

Podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jsou osoby blízké „manželé, příbuzní v řadě přímé, děti (…), sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče, a to kteréhokoli z manželů." Podobně osobu blízkou nahlíží i zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (§ 116), nebo zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon (§ 89).

Stupně závislosti

Výše a další parametry příspěvku se odvíjejí od toho, do jakého stupně závislosti tato osoba spadá. Ty jsou celkem čtyři a odvíjejí se od celkového počtu úkonů, které tato osoba není schopna samostatně zvládnout. V § 9 téhož zákona jsou tyto úkony rozděleny na úkony nutné v oblasti péče o vlastní osobu a úkony zajišťující soběstačnost a jsou zde i podrobněji rozepsány.
Stupně závislosti dle počtu úkonů, které již osoba není schopna samostatně zvládnout:

  • stupeň I (lehká závislost)

Tato osoba potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti.

  • stupeň II (středně těžká závislost)

Tato osoba potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti.

  • stupeň III (těžká závislost)

Tato osoba potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti.

  • stupeň IV (úplná závislost)

Tato osoba potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti.

Výše příspěvku

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
a) 2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Nárok na příspěvek a jeho výplatu

K tomu, aby senior vůbec nějaký příspěvek dostal, je třeba, aby nejprve podal žádost o přiznání příspěvku. To se podává na krajské pobočce Úřadu práce (jejich přehled naleznete např. na portálu MPSV), která zároveň vydává rozhodnutí o příspěvku, nebo eletronicky.

Stáhněte si:

  • elektronický formulář Žádost o příspěvek na péči
  • elektronický formulář Oznámení o poskytovate­li pomoci

    Příspěvek se vyplácí jednou měsíčně. U všech stupňů závislosti s výjimkou prvního se vyplácí plná částka příspěvku. Výplata příspěvku v případě lehké závislost se přiznaná částka 2 000 Kč vyplácí tak, že 1 000 Kč je vyplaceno žadateli v hotovosti či na účet a zbylých 1 000 Kč je vyplaceno formou poukázky nebo formou elektronického platebního prostředku určeného k úhradě za sociální služby poskytnuté této osobě poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb. Toto neplatí, stará-li se o seniora výhradně osoba blízká.

Něco za něco aneb povinnosti žadatele o příspěvek

Žadatel o příspěvek a oprávněná osoba, jejichž zdravotní stav je třeba posoudit pro stanovení stupně závislosti, jsou povinni „podrobit se sociálnímu šetření a dále i vyšetření zdravotního stavu lékařem plnícím úkoly okresní správy sociálního zabezpečení, popřípadě lékařem určeným Českou správou sociálního zabezpečení, podrobit se vyšetření zdravotního stavu ve zdravotnickém zařízení určeném okresní správou sociálního zabezpečení anebo jinému odbornému vyšetření, předložit určenému zdravotnickému zařízení lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které jim byly vydány, sdělit a doložit další údaje, které jsou významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, která je potřebná k vypracování posudku, jsou-li k tomu okresní správou sociálního zabezpečení vyzváni, a to ve lhůtě, kterou okresní správa sociálního zabezpečení určí“.
Mimoto musí žadatel „osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu a dát písemný souhlas k ověření těchto skutečností“ a konečně musí „písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v průběhu řízení o příspěvku změny ve skutečnostech, které byly uvedeny v žádosti o příspěvek, a změny rozhodné pro průběh řízení, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy taková změna nastala; tato povinnost musí být splněna i v době přerušení řízení“.
Stejně tak je povinen do 8 dnů od změny nahlásit úřadu všechny skutečnosti, které by měly vést ke změně výše příspěvku, jeho samotného vyplácení apod.
Kromě výše zmíněného je samozřejmě také třeba počítat s průběžnými, ať už pravidelnými, nebo namátkovými kontrolami, které mají za cíl zjistit, zda oprávnění státní příspěvek přijímat stále trvá, tedy zda žadatel stále splňuje všechny podmínky, jaké uvedl v žádosti o příspěvek.

Užitečné zdroje informací:

  • portál Ministerstva práce a sociálních věcí, rubrika Sociální služby (web: www.mpsv.cz)

Tagy: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, péče o seniory, Úřad práce České republiky