Jak se stát dulou

Vydáno 13.8.2013 Pomoc v domácnosti Lucie Černá

Povolání duly zatím nepatří mezi zákonem uznané zdravotnické povolání. Přesto přese všechno je příprava k této činnosti velice náročná. Vzdělávání dul u nás poskytuje Česká asociace dul a také občanské sdružení České duly. Podívejte se, čím si každá vyškolená dula musí projít.

O tom, co je náplní práce dul, jsme psali již v tomto článku. Ačkoli je pohled společnosti na povolání duly velmi ambivalentní a i když je velmi těžko uchopitelné i legislativně (nemá ukotvení v žádném konkrétním zákoně), existuje řada přívrženkyň jak mezi vykonavatelkami této činnosti, tak i mezi matkami, které hledají pomoc v očekávaném mateřství nebo i po porodu.
U nás se o vzdělávání dul starají dvě organizace. Česká asociace dul vzdělává budoucí duly už od roku 2002, sdružení České duly se do vzdělání zapojilo o osm let později. Každá organizace přistupuje ke vzdělávání dul trochu jinak, vždy se však jedná o dlouhodobý, až několikaletý cyklus, který je rozdělen do několika úrovní. Výcvik pro duly však zatím není v současné době akreditovaný. Kromě základního kurzu však obě organizace pořádají také různé workshopy, semináře i postgraduální studium.

Důkladný výběr

Každému kurzu předchází důkladné výběrové řízení, během kterého se sleduje především motivace a osobnostní předpoklady uchazečky pro výkon časově i psychicky náročného povolání duly. Žádné speciální vzdělání pro jeho výkon není vyžadováno; uchazečky by však měly mít alespoň maturitu. Velmi cenným bodem pro možnost přijetí je zkušenost s péčí o malé děti a nejlépe pak i s vlastním porodem.

Kdo kurzy pořádá

Česká asociace dul

Základ kurzu pořádaného Českou asociací dul (ČAD) tvoří prezenční část, která je rozložena přibližně do jednoho roku (maximálně jedno víkendové setkání za měsíc). Prezenční studium je dále úzce spojeno se samostudiem předepsané literatury a písemným vypracováním zadaných úkolů. Po splnění této části musejí uchazečky absolvovat doprovod u tří porodů a individuální konzultace s konzultantkou.
V případě, že účastnice absolvují všechny povinné úkoly prezenční části kurzu, které tvoří asi 90 %, získají osvědčení a označení „dula absolventka kurzu ČAD“. Poté následuje ještě závěrečný pohovor s obhajobou vlastní práce (tzv. certifikace), a pokud v něm studentka uspěje, obdrží osvědčení ČAD a označení „certifikovaná dula ČAD“. Tato certifikace je podmíněna členstvím v asociaci.
Cena kurzu v roce 2013/2014 činí 20.000,– Kč, přičemž náklady spojené s certifikací, tedy asi 1.500,– Kč, se platí samostatně (hradí ji pouze ty duly, které se k certifikaci přihlásí). Kurzy v ČAD začínají vždy v říjnu a zúčastnit se jich může nanejvýš 13 osob.

Web: www.duly.eu

České duly, o.s.

Jádrem vzdělávání dul v rámci občanského sdružení České duly je tzv. základní výcvik. Jeho prezenční část je rozložena do dvou let a tvoří ji celkem o 11 dvoudenních setkání.
První etapa prezenční části sestává z pěti modulů a je takzvaně sebezkušenostní. Jejím cílem je pomoci budoucím dulám uvědomit si míru své osobní motivace pro vykonávání této práce, uvědomit si, jak bude zasahovat do jejího osobního i pracovního života, a konečně i hlouběji poznat, jakou povahu má vztah mezi dulou a klientkou. Druhou část prezenční části pak tvoří odborná témata a důraz na praktické dovednosti duly. Po ukončení celé prezenční dostávají duly titul „Dula absolvent“.
V praktické části výcviku dula absolvuje supervize a pod vedením zkušených dul-konzultantek i doprovody k porodům. Certifikovanou dulou se studentka stává až po splnění všech podmínek, tj. po třech supervizích a pěti oddoprovázených porodech, závěrečném pohovoru a obhajobě vlastních kazuistik. Celý cyklus trvá přibližně tři a půl roku.
Kurz probíhá v Praze a zúčastní se ho 16 až 18 zájemkyň. Jeho předpokládaná cena pro ročník 2013/2014 je 26.000,– Kč. V ceně není zahrnutá případná individuální terapie a supervize. Výběrové řízení probíhá v září, samotná výuka je zahájena vždy na podzim.

Web: www.mojedula.cz

Zdroj: www.mojedula.cz, www.duly.eu
Foto: sxc.hu

Tagy: Česká asociace dul, České duly o.s., péče o děti