Jak založit agenturu zprostředkující práce v domácnosti

Vydáno 7.7.2012 Pomoc v domácnosti Lucie Černá

Máte podnikavého ducha, chtěli byste se realizovat v oblasti služeb pro domácnost a nechcete přitom zůstat jen u pouhého sebezaměstnávání? Ideální cestou je založit si vlastní agenturu práce. Poradíme, co je k tomu třeba a kde hledat základní informace.

Se založením agentury, která by jednotlivcům či firmám zprostředkovávala zaměstnance pro poskytování služeb v domácnosti, je to stejné jako se založením agentury zaměřené na jakýkoli jiný obor prací. Naopak ve srovnání se založením vlastní živnosti, jejímž obsahem jsou práce v domácnosti, vyžaduje založení agentury práce již poněkud více vstupních náležitostí, a to i z pohledu finančních nákladů.
Výchozím předpisem, který se založení a provozování agentury práce věnuje, je zákon o zaměstnanosti, konkrétně Hlava IV., část druhá, § 58 a násl.

Stáhněte si

Podmínky k založení

Každá agentura práce musí mít tzv. povolení ke zprostředkování zaměstnání, které vydává generální ředitelství Úřadu práce (s následným potvrzením od Ministerstva vnitra) na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby. Ta s úřady komunikuje prostřednictvím pověřeného odpovědného zástupce.
Samotné udělení tohoto povolení si od fyzické osoby (resp. odpovědného zástupce) s českým občanstvím vyžaduje tyto základní podmínky:

 • dosažení věku 18 let;
 • způsobilost k právním úkonům;
 • bezúhonnost;
 • odborná způsobilost (žadatel musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a nejméně dvouletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno; nebo může mít jen střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři, ale s nejméně pětiletou odbornou praxí v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno);
 • bydliště na území České republiky.

Co vše se do žádosti uvádí

 • údaje o žadateli (jméno, příjmení, údaje o datu a místu narození, rodné číslo, občanství, adresa bydliště, stupeň vzdělání);
 • adresa pracoviště zprostředková­vajícího zaměstnání;
 • údaje o obsahu zprostředkovatelské činnosti v rámci ČR, resp. do zahraničí;
 • oborové zaměření agentury a specifikace druhů zprostředková­vaných prací.

K žádosti je dále nutno přiložit:

 • doklady o odborné způsobilosti žadatele;
 • výpis z Rejstříku trestů České republiky (ne starší 3 měsíců);
 • adresy svých pracovišť, která budou provádět zprostředkování zaměstnání (má-li takových pracovišť v ČR více).

V případě právnické osoby tato přikládá navíc i následující dokumenty:

 • výpis z Obchodního rejstříku (ten lze získat mj. na každém kontaktním místě veřejné správy, tzv. CZECH POINTu)
 • písemné prohlášení odpovědného zástupce o jeho souhlasu s ustanovením do funkce odpovědného zástupce.

Stáhněte si:

Kolik takové povolení stojí?

Výše poplatku za vydání povolení se řídí zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a je následujcící:

 • vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území ČR: 10 000 Kč;
 • vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí: 10 000 Kč;
 • vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na území ČR: 5 000 Kč.

Na jak dlouho se povolení vydává

Povolení zprostředkování zaměstnání se vydává na dobu neurčitou. Pouze v případě, kdy se dle §14 odst. 1 písm. b) jedná o „zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení“, se povolení vydává na dobu tří let. Povolení lze však vydat i opakovaně.

Jaké služby může agentura práce poskytovat

Agentury práce mohou zprostředkovávat zaměstnání na území České republiky nebo z území České republiky do zahraničí a ze zahraničí na území České republiky. Toto zprostředkování může být prováděno i za úhradu, avšak ta nesmí být vyžadována od fyzické osoby, které je zaměstnání zprostředkováváno (stejně tak jí nelze tuto úhradu „účtovat“ srážkou ze mzdy či jiné poskytované odměny).

Povinnosti agentury

Pojištění proti úpadku

Agentura práce je ze zákona povinna si sjednat pojištění záruky pro případ svého úpadku. To zabezpečuje najatým zaměstnancům náhradu mzdy v případě, kdy mu ji agentura práce z důvodu svého úpadku není schopna vyplatit. Toto pojištění přitom musí být sjednáno nejméně do výše trojnásobku průměrného měsíčního čistého výdělku všech svých „dočasných“ zaměstnanců.

Užitečné

Evidence zaměstnanosti

Každá agentura práce je pak dále povinna vést evidenci:

 • počtu volných míst, na která je požadováno zprostředkování zaměstnání;
 • jí umísťovaných fyzických osob podle § 14 odst. 1 písm. b);
 • jejích zaměstnanců, kterým zprostředkovávají zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b).

Mimoto musejí agentury práce do 31. ledna příslušného roku generálnímu ředitelství Úřadu práce pro statistické účely sdělit následující údaje za minulý rok:

 • počet volných míst, na která bylo požadováno zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. a);
 • počet jimi umístěných fyzických osob, z toho počet uchazečů o zaměstnání umístěných na základě dohody s Úřadem práce podle § 119a;
 • počet jejich zaměstnanců, kteří byli dočasně přiděleni k výkonu práce u uživatele.

Užitečné

Zdroje:

Zdroj foto: Stock.XCHNG

Tagy: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Úřad práce České republiky