Jak založit volnou živnost

Vydáno 18.3.2012 Pomoc v domácnosti Lucie Černá

Uvažujete-li o podnikání v oblasti základní pomoci v domácnosti, pak se až na některé výjimky bude zřejmě jednat o živnost volnou – tedy takovou, která nevyžaduje doložení odborné kvalifikace či založení koncese. V následujícím článku nabízíme návod na to, jak si volnou živnost založit a s jakými povinnostmi je její provozování spjato.

Následující návod se týká pouze osob s bydlištěm na území České republiky.

Kdy je naše živnost „volná“

Zda naše plánovaná živnost patří do spektra živností volných, nebo již patří mezi živnosti vázané, koncesované a nebo řemeslné, zjistíme v Příloze 4 živnostenského zákona.

Stáhněte si:

Kdo si může založit volnou živnost

Každý podnikatel, tedy i ten provozující volnou živnost (VŽ), musí splnit všeobecné podmínky dané v § 6 živnostenského zákona (ŽZ) a nesmí se u něho vyskytovat žádná z překážek provozování živnosti vypsaná v § 8 ŽZ (tento paragraf zmiňuje kupříkladu zákaz podnikání pro ty osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs, při probíhajícím insolvenčním řízení nebo jeho dílčích okolnostech, dále byl-li této osobě uložen trest nebo sankce zákazu činnosti v oblasti té volné živnosti, o jejíž provozování podnikatel žádá, bylo-li podnikateli zrušeno živnostenské oprávnění atd.).

Mezi všeobecné podmínky pro provoz živnosti dle § 6 ŽZ patří:

 • dosažení věku 18 let;
 • způsobilost k právním úkonům;
 • bezúhonnost.

Stáhněte si:

Jak ohlásit volnou živnost?

Ohlášení volné živnosti lze podat na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě – centrálního registračního místa (CRM), případně ji zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (a to buď se zaručeným elektronickým podpisem, nebo do datové schránky tohoto úřadu). Volnou živnost lze také ohlásit na některé z poboček místa veřejné správy (Czech POINT).

Stáhněte si:

 • nevyužije-li podnikatel možnosti registrace přes CRM, je třeba zahájení živnosti ohlásit na každém dotčeném úřadě zvlášť
  • konkrétně se jedná o tyto úřady: zdravotní pojišťovna, okresní správa sociálního zabezpečení a finanční úřad;
  • lhůta pro oznámení zahájení podnikatelské činnosti se u jednotlivých řadů liší: u zdravotní pojišťovny činí max. 8 dnů ode dne zahájení činnosti, na příslušné OSSZ je lhůta stanovena na nejpozději 8. kalendářní den měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, zakládající oznamovací povinnost, a u finančního úřadu pak tato oznamovací povinnost činí 30 dní od zahájení činnosti.

Jaké doklady a formuláře jsou k založení VŽ potřeba?

 • pro registraci je nutno vyplnit tzv. „Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby“; jeho prostřednictvím se zároveň uskuteční i podání k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce; tento formulář je k dispozici na všech obecních živnostenských úřadech a je zdarma dostupný na internetových stránkách MPO;
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila místo podnikání – pouze pokud se liší od bydliště ohlašovatele;
 • doklad o zaplacení správního poplatku (viz níže).

Stáhněte si:

Kolik za založení volné živnosti zaplatíte?

 • za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání je každý povinen uhradit správní poplatek 1 000,– Kč;
 • za jakékoli další ohlášení živnosti (ať již jednu, nebo více současně) zaplatí podnikatel 500,– Kč
  • poplatek se hradí buď v hotovosti přímo v sídle obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou či bankovním převodem;
 • je-li žádost podána na kontaktním místě veřejné správy, připočítá se k výše zmíněným poplatkům ještě 50,– Kč.

Stáhněte si:

Lhůty, které je třeba znát

 • pokud ohlášení živnosti proběhne v souladu s předpisy stanovenými živnostenským zákonem, provede živnostenský úřad do 5 dnů ode dne doručení ohlášení zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis;
 • pokud ohlášení živnosti postrádá jednu či více náležitostí dané § 45 a 46 ŽZ, bude ohlašovatel živnostenským úřadem ve lhůtě do 5 dnů ode dne doručení ohlášení vyzván k odstranění závad; v této výzvě bude stanovena lhůta pro odstranění chyb (nejdéle však do 15 dnů; v případě závažných důvodů může živnostenský úřad na žádost podnikatele tuto lhůtu prodloužit (i opakovaně)). Pokud ohlašovatel ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě prodloužené neodstraní vady, pak oprávnění k provozování VŽ ohlášením nevzniklo.

Stáhněte si:

Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním?

Výše a frekvence úhrady záloh na zdravotní a sociální pojištění se řídí nejen tím, jaké má podnikající osoba výdělek, ale i tím, zda se jedná o podnikatelskou činnost vedlejší či hlavní. V případě hlavní činnosti je nutné každý měsíc hradit zálohy na zdravotní pojištění i sociální pojištění; v případě činnosti vedlejší se zdravotní i sociální pojištění hradí až po podání daňového přiznání a Přehledu příjmů a výdajů OSVČ.

Stáhněte si:

 • formulář Přehled o příjmech a výdajích na ČSSZ (pozn.: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro potřeby zdravotní pojišťovny si lze stáhnout na webových stránkách nebo v tištěné podobě na pobočce té zdravotní pojišťovny, u níž je podnikatel přihlášen)

Daně u živností volných

Každé podnikání je spjato s povinností platit daně, volnou živnost nevyjímaje. Daně lze spočítat buď prostřednictvím paušální daně, kde není třeba žádných dokladů (výše daně je dána procentem), nebo pomocí skutečného výdělku, založeného na důkladné evidenci skutečných příjmů a výdajů.

Další zákony a předpisy související se založením živnosti

 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zá­kon)
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník;
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád;
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zá­konů

Zdroje

Tagy: Česká správa sociálního zabezpečení, Finanční úřad, Úřad práce České republiky, zdravotní pojišťovna, živnostenský úřad