Mateřská centra

Vydáno 12.1.2015 Péče o děti Pavla Jelínková

Pojem mateřské centrum zná v současnosti již téměř každý. Ale víte opravdu, co mateřská centra jsou, znáte jejich náplň, fungování? A jaký je vůbec přínos mateřských center pro rodiče, děti a společnost?

Mateřská centra

Mateřská centra

Již název evokuje, o čem centra jsou – o mateřství, určené pro maminky, tatínky a děti. Mateřská centra (MC) jsou tudíž subjekty, sdružující maminky a tatínky s jejich dětmi na rodičovské dovolené. Zapojit se však do nich mohou i další rodinní příslušníci a lidé z okolí. Zjednodušeně řečeno se zde sdružují za účelem společného trávení volného času.

Samotná mateřská centra fungují jako sociální a výchovně vzdělávací prostředí. Všechny aktivity jsou zacíleny na volný čas, tedy volnočasové aktivity pro děti v doprovodu rodičů a pro jiné dospělé. V mateřském centru mohou rodiče na mateřské dovolené uspokojit své potřeby společenských kontaktů, předávání rodičovských zkušeností, ale i nalézt profesní uplatnění a osobní rozvoj.

Aktivity mateřských center

 • povídání a diskuze s výměnou zkušeností
 • výlety a vycházky
 • nejrůznější hry
 • tvůrčí dopoledne a odpoledne – malování, zpěv, tanec, skládání, lepení, tvorba z hlíny a podobně vzdělávací aktivity jak dětí, tak jejich rodičů, včetně těch svépomocných:
 • sportovní dopoledne a dopoledne
 • kulturní dopoledne a dopoledne
 • semináře a přednášky
 • poradenství – dobrovolnické i profesionální

Cíl mateřských center

Cílem je kontakt s okolním světem a lidmi ve shodné situaci, tedy především žen a mužů na mateřské dovolené, kteří při pobytu s dítětem doma ztrácejí kontakt s okolím a veřejným životem. Zapojení do činnosti mateřského centra jim nabízí rozšíření kontaktů, rozvoj schopností a dovedností a smysluplné trávení volného času s dětmi.

Vznik mateřského centra

Všechna mateřská centra vznikají obvykle na bázi dobrovolnosti, tedy coby neformální aktivita a iniciativa. Je-li pak tato iniciativa dostatečně životaschopná, tudíž má-li dostatek osob se stejným zájmem, zformuje se do právní formy. Většinou získá formu občanského sdružení a svou činnost převede na profesionální úroveň.

Fungování mateřských center

Mateřská centra fungují jako otevřená a přístupná místa pro osoby žijící v jeho okolí. Jeho programový obsah je tudíž zaměřen nejen na rodiče a děti, ale multigeneračně.

Právní stránka

Mateřská centra v Česku nespadají pod zákon o školských zařízeních, ani pod zákon o sociálních službách. Jednotlivá centra tedy mají často odlišnou a velmi různorodou činnost, náplň a program. Samotná finanční stránka mateřských center je řešena převážně z peněz měst, obcí, městysů, nadací, grantů, podpory soukromých firem, anebo také státu – z fondů Ministerstva práce a sociálních věcí.

Přínos MC pro rodiče na mateřské dovolené

 • aktivity mimo domov a odbourání společenské izolace
 • sdílení mateřské dovolené s osobami ve stejném postavení, soudržnost a solidarita
 • zapojení se do veřejných záležitostí i jejich ovlivňování
 • seberealizace, udržení a rozvoj vlastní profesní stránky

Přínos MC pro děti

 • zapojení se do kolektivu vrstevníků
 • navazování sociálních kontaktů s jinými dětmi
 • další bezpečné a příjemné místo mimo domov
 • vidí své rodiče v jiné než mateřské roli – v roli profesní, veřejně aktivní atp.

Přínos MC pro společnost

 • dobrovolnické aktivity mají velký význam v pospolitosti
 • přínos v rámci občanské společnosti
 • formování sebevědomé a fungující rodiny
 • výchova a ovlivňování dětí k práci pro druhé
 • aktivity center mají podíl na prevenci kriminality
 • budování dobrých vztahů s okolím a dalšími rodiči,
 • tvorba a podpora společenského života na sídlištích

Síť MC

Existuje občanské sdružení s názvem Síť mateřských center, které sdružuje členy, tedy jednotlivá mateřská centra pod sebe. Jeho hlavním úkolem je koordinovat činnost MC, propagovat je a rozšiřovat do dalších regionů, měst a obcí, přičemž jim být nápomocno radou i konkrétní pomocí.

Pokrytí ČR mateřskými centry je nerovnoměrné. V malých obcích a městech prozatím vznikají sporadicky, i když situace se pomalu zlepšuje. Nejvíce mateřských center vzniká ve městech s více než 60 tisíci obyvateli. Ještě před pěti lety to byla města s počtem obyvatel nad 100 tisíc. Centra však vznikají i v malých obcích, jejich nárůst je však pomalejší.

Trocha historie

Na závěr není do věci si připomenout něco z historie a základů mateřských center. Roku 1990 do Česka pronikly první informace o mateřských centrech v Německu, a zakladatelky prvních center u nás se inspirovaly právě Německem. První mateřské centrum založila Rút Kolínská a vytvořila o tom tzv. zelenou knihu s poznatky z Německa a návodem pro tvorbu center v Česku. Téměř všechna centra v Česku byla založena na základě myšlenek z této knihy.

Zdroj foto: http://www.spolupromc.cz/

Tagy: mateřská centra, Síť mateřských center