Národní soustava kvalifikací

Vydáno 15.11.2013 Pomoc v domácnosti Kateřina Dušková

Potřebujete doklad, který prokáže vaše znalosti a schopnosti zaměstnavateli nebo vám umožní založit si vlastní firmu na základě živnostenského oprávnění? Prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací můžete získat úplnou profesní i profesní kvalifikaci, aniž byste museli absolvovat sekundární či terciální vzdělávání.

Národní soustava kvalifikací (NSK) je veřejně přístupný registr všech úplných profesních a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. Úplná profesní kvalifikace přitom představuje způsobilost vykonávat určité povolání, například pekaře, zatímco profesní kvalifikace pouze určitou pracovní činnost nebo ucelený soubor pracovních činností uplatnitelných na pracovním trhu, například výroba jemného pečiva.
NSK definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání anebo jejich části, tedy dílčí pracovní činnosti. NSK vzniká v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Stáhněte si:

Pro koho je NSK určena

  • široká veřejnost – možnost získání osvědčení o znalostech a schopnostech v určité oblasti i bez absolvování klasického vzdělávání
  • autorizované osoby – seznámení se s lidmi, kteří pracují ve stejném oboru, získání informací o organizaci a průběhu zkoušek
  • zaměstnavatelé – pomoc při realizaci interní personální politiky, při inzerování pracovních míst a náboru nových pracovníků, při zadávání a realizaci vzdělávacích aktivit

Jednotlivé kvalifikace jsou v NSK popsány prostřednictvím kvalifikačních a hodnoticích standardů, na jejichž vytváření se podílí zaměstnavatelé. Databáze NSK se postupně rozrůstá, v současnosti obsahuje téměř pět set kvalifikací v rozmanitých oborech, mimo jiné v textilní výrobě a oděvnictví, tělesné kultuře, tělovýchově a sportu, ale také v osobních a provozních službách.

Proč se ucházet o kvalifikaci

Doklad o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v NSK má stejně jako výuční list statut veřejné listiny. Prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli uznáván. Někdy lze vhodně složenými zkouškami z profesních kvalifikací získat možnost vykonat závěrečnou zkoušku v daném oboru a získat výuční list, aniž by předtím bylo nutné absolvovat obvyklou školní docházku.

Jak získat kvalifikaci

Profesní kvalifikaci získá každý, kdo úspěšně složí zkoušku podle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace. Zkoušky poskytují autorizované osoby, jimiž mohou být například školy či školicí centra, právnické, ale i fyzické osoby, které získaly autorizaci od autorizujícího orgánu (příslušného ministerstva), nebo i fyzické podnikající osoby. Seznam autorizovaných osob včetně kontaktů se nachází u každé schválené kvalifikace pod záložkou Autorizované osoby.

Zdroj: narodni-kvalifikace.cz, nuv.cz Zdroj foto: sxc.hu

Tagy: Národní soustava kvalifikací