Otázka odpovědnosti

Vydáno 30.4.2014 Pomoc v domácnosti Jana Urbančíková

Co se stane, když někomu zaplatíte za úklid či hlídání dětí a něco se vám doma ztratí nebo se něco rozbije? Jaké jsou vaše možnosti? Kdo je za škodu odpovědný? Můžete vyžadovat nápravu? Jsou řešení této situace odlišná, pokud je poskytovatelem služby firma nebo agentura, osoba samostatně výdělečně činná, případně pouhá fyzická osoba? Odpovědi na tyto otázky naleznete v článku.

Otázka odpovědnosti

Problematika odpovědnosti za škodu je opravdu rozsáhlá a je řešena napříč celou legislativou. Není možné v jednom článku postihnout a popsat všechny možné situace, připravili jsme pro vás tedy alespoň základní přehled.

Jeden z výrazných rozdílů mezi firmou a osobou samostatně výdělečně činnou (dále jen OSVČ, definice tohoto pojmu je v Zákoně o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb.), který modifikuje i odpovědnost za škodu, je následující: firmy jsou z hlediska práva osobami právnickými, nicméně OSVČ je dále osobou fyzickou.

Obecná ustanovení týkající se odpovědnosti za škodu jsou definována v Občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), samotný termín škoda je nahrazen termínem újma. V novém zákoníku došlo k řadě koncepčních změn, některé z nich zasahují i do oblasti poskytování služeb, případně pomoci v domácnosti. Patří k nim například posílení právního postavení poškozeného, umožnění smluvní limitace náhrady škody před jejím vznikem, rozšíření případů náhrady nemajetkové újmy, zpracování zvláštních případů vzniku škody a zpřesnění terminologie a systematizace právní úpravy.

Samotné náhradě způsobené újmy je věnována rozsáhlá část zákoníku, konkrétně § 2894 – 2990 (HLAVA III ZÁVAZKY Z DELIKTŮ).

Znění Občanského zákoníku naleznete zde.

Odpovědnost však může mít upravena i smluvními podmínkami smluv jednotlivých firem. Definice porušení smluvní povinnosti je rovněž součástí nového občanského zákoníku. V § 2913 je stanoveno: „Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.“

Otázka pojištění

Možností, jak zajistit pokrytí odpovědnosti je pojištění, které ale není ze zákona povinné pro všechny.

Pojištění je zákonem vyžadováno pouze v případě tzv. profesní odpovědnosti. Pojištění profesní odpovědnosti se týká pouze několika profesí (např. advokát, lékař, veterinář) a v základním rozsahu pokrývá povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jak při provozu kanceláře, ordinace, tak v souvislosti s výkonem profesní činnosti. Podnikatelé, případně osoby pracující na živnostenský list (OSVČ) si však za účelem pokrytí odpovědnosti mohou zřídit a často také zřizují pojištění jiná, například pojištění odpovědnosti podnikatele, nebo pojištění obecné odpovědnosti podnikatele a právnických osob.

Závěrem

Co zvýše uvedeného vyplývá? Bez ohledu na to, kdo újmu způsobil, ať již fyzická či právnická osoba, má poškozený právně zaručenou možnost škodu vymáhat. Uzavření smlouvy pouze upravuje podmínky a způsob náhrady.

Zdroj foto: google.com

Pro bližší informace/konkrétní výklad práva je potřebné vyhledat právnickou pomoc.