Podzimní škola – uzávěrka přihlášek 31. července

Vydáno 24.7.2014 Pomoc v domácnosti Veronika Maschková

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo projekt Podzimní škola, jenž je organizován coby „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce“. Očekávanými přínosy projektu jsou identifikace a definice modelů rolí sociálních pracovníků a jejich ověření prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností pracovníků v identifikovaných rolích. Jako zásadní výstupy projektu také vzniknou podklady pro budoucí standardizaci výkonu sociální práce (odbornosti a specializace), včetně materiálů pro novelizace stávajících legislativních předpisů a připravovaný zákon o sociálních pracovnících. Projekt je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Škola se uskuteční v termínu 22. – 26. 9. 2014 v historickém městě Tábor na jihu Čech. Tato akce umožní svým účastníkům aktivní zapojení do procesu tvorby podkladů pro koncepční materiály k výkonu sociální práce v oblastech:

22. 9. 2014 – Definice rolí sociálních pracovníků.

23. 9. 2014 – Typologie/odbor­nosti sociálních pracovníků.

24. 9. 2014 – Standardy pro specializace sociálních pracovníků.

25. 9. 2014 – Standardy celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků.

26. 9. 2014 – Představení výstupů z předchozích dnů.

Podzimní škola je určena pro sociální pracovníky pracující zejména v oblasti PREVENCE, kteří splňují následující podmínky:

1) Ke dni podání přihlášky k účasti na semináři vykonávají sociální práci v organizaci mimo hlavní město Praha.

2) Vykonávají činnosti dle §109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

3) Splňují především tento typ vzdělání:

  • Vyšší odborné získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění zákona č. 383/2005 Sb.) v oborech vzdělávání zaměřených sociální práci, nebo sociální politiku.
  • Vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, nebo sociální politiku.
  • Vykonávají praxi po dobu nejméně 3 let po sobě jdoucích v období od 1. 1. 2007 do současnosti, nebo vykonávají praxi po dobu nejméně tří let v období od 1. 1. 2007 do současnosti s tím, že v tomto období vykonávali sociální práci alespoň jeden rok nepřetržitě.

Kapacita Podzimní školy je 100 účastníků. Přihlásit se může i více osob za organizaci. Výběr účastníků bude postaven na principech výběrového řízení.

Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je:

  1. Zaslání vyplněné přihlášky.
  2. Zaslání aktualizovaného profesního životopisu.
  3. Zaslání motivačního dopisu (rozsah maximálně 1×A4) na téma:
    • Jaká je Vaše role sociálního pracovníka na Vašem pracovišti, popřípadě jaká by měla být?
    • Akceptování a pozdější podpis přiložené Smlouvy pro účastníky.

Zároveň bude v rámci Podzimní školy účastníkům zajištěno ubytování, a to včetně snídaně, obědu a drobného občerstvení v průběhu dne. Jízdné bude proplaceno po dodržení podmínek (více informací naleznete v přiložené Smlouvě pro účastníky).

Přihlášku naleznete na webových stránkách www.mpsv.cz. Vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu: petr.votruba@mpsv.cz. Termín přihlášení je do 31. 7. 2014. Potvrzení o účasti obdržíte na Vámi uvedený e-mail do 5. 8. 2014. V případě jakýchkoli dotazů, prosím, pište na adresu: marie.froulikova@mpsv.cz, nebo volejte na telefonní číslo: 221 922 114 (Marie Froulíková).

Jarní škola pořádaná v roce 2015 bude zaměřena zejména na oblast péče.

Zdroj: www.mpsv.cz