Profesionální chůvy u nás

Vydáno 28.8.2017 Péče o děti Pavla Jelínková

O profesi chůvy a jejím významu zde na portálu byla již řeč, okrajově i v rozhovorech. Jenže časy se mění, a co bylo, již neplatí. Jaká je pozice profesionální chůvy na trhu dnes? Co vše musí chůva umět, jaké mít znalosti a dovednosti? A především nad čím vším musí reálně uvažovat a co řešit, než se do této práce zapojí?

Profesionální chůvy u nás

Chůva je osobou, která samostatně pečuje o ratolest či ratolesti v jejich domácím prostředí, přičemž hlavním jejím úkolem je suplovat dohled rodičů v době jejich nepřítomnosti. Při tom by měla svěřence motivovat k rozvoji jeho dovedností, umu a vzdělávat je.

Jestliže se někdo chce stát profesionální chůvou, musí uvažovat o následujících faktech

 • zda-li je schopen se péči o děti věnovat nespočet hodin denně
 • zda-li to nenaruší jeho rodinné vazby a péči o rodinu
 • znát názor blízkých na tento druh povolání a případně dělení povinností a péče o rodinu a vlastní děti
 • zjisti si všechny informace okolo legislativy, vložených financí do věci, potažmo odměňování za práci chůvy
 • že je nutno mít vhodnou a potřebnou kvalifikaci a zkušenosti, případně absolvovat certifikovaný kurz a složit zkoušku profesní kvalifikace pro činnost chůvy
 • zařídit si živnostenské oprávnění na péči o děti
 • mít jasno, zda bude péče poskytována doma u dětí, či jinde (v domácím prostředí chůvy)
 • a samozřejmě mít povědomí o tom, co vše chůva dělá

Národní soustava povolání ČR

Národní soustava povolání ČR (NS ČR) dnes rozlišuje dva druhy chův. Jsou to chůva pro děti do zahájení školní docházky a chůva pro dětské koutky a jejich pracovní činnosti. Každá z těchto druhů chův má jemně odlišenou náplň a specifika činností, když chůva pro děti do zahájení školní docházky má užší návaznost na domácnost, rodiče dětí i aktivity.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky dle NS

 • jednorázové a pravidelné hlídání dětí ve své domácnosti
 • jednorázové a pravidelné hlídání dětí v domácnosti klienta
 • uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte
 • dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti
 • poskytování první pomoci při úrazech a poranění dítěte
 • péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • vedení dítěte k hygienickým návykům
 • uvedení zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • dodržování provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi

Chůva pro dětské koutky dle NS ČR

 • krátkodobé zajištění péče o kolektiv dětí různých věkových kategorií
 • dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti
 • poskytování první pomoci
 • řešení situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska
 • uplatňování znalostí o vývojových etapách dítěte v praxi
 • dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské koutky
 • orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • dodržování provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi

Požadované vzdělání profesionální chůvy

Chůva do zahájení povinní školní docházky

Dle NS ČR je pro pozici chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky vhodné

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů zdravotnictví a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení)
 • složení tzv. profesní zkoušky u autorizované osoby – znalostí a dovedností získaných praxí a rekvalifikací

Chůva pro dětské koutky

Zde jsou nároky menší a dostatek odbornosti poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení). Vyšší kvalifikační požadavky pro pozici chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky se odráží i do požadovaných odborných teoretických znalostí, praktických dovedností a měkkých kompetencí, a to co do jejich rozsahu i úrovně.

Profesní zkouška

Je zákonem definovaná zkouška dle předpisů vázaných k Národní soustavě kvalifikací. Je to jednotný a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí dané osoby. A to bez ohledu na to, jakým způsobem znalosti a dovednosti získala. Tedy zda studiem, či praxí a rekvalifikací.

Jak profesní zkoušku realizovat?

Tato zkouška bývá součástí rekvalifikačních a kvalifikačních kurzů. Samostatně ale lze oslovit autorizovanou osobu, která má udělenu autorizaci pro danou dílčí kvalifikaci, a přihlásí se na zkoušku. Pokud splní všechny požadavky dané hodnotícím standardem dané kvalifikace, vydá mu autorizovaná osoba osvědčení o uznání dílčí kvalifikace, což je dokument s celostátní platností.

Provedení zkoušky je zpoplatněno a koná se do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě, přičemž uchazeč dokládá mimo jiné lékařským potvrzením zdravotní způsobilost, jež je k dané profesi nutná. U chůvy je to jen vyloučení případné logopedické vady.

Kvalifikační standard NS povolání

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

obsahuje tyto odborné způsobilosti

 • dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • vedení dítěte k hygienickým návykům
 • uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Chůva pro dětské koutky

Zde je zkouška méně náročná. Způsobilost osoby v jednotlivých oblastech je ověřována výhradně ústně či praktickým předvedením se slovním vysvětlením.

Co konkrétně obsahuje?

 • dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • řešení situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska
 • uplatňování znalostí o vývojových etapách dítěte v praxi
 • dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské koutky

Profesionální chůva na pracovním trhu a její postavení

Dle současných právních předpisů platných v Česku je ideální, pokud rodiče dětí odebírají od chůvy služby poskytované na základě příslušného živnostenského oprávnění na péči o děti.

Zde jsou k dispozici dva typy živností

 • živnost vázanou „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“
 • živnost volnou, obor činnosti č. 79, „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“

Služby chůvy mimo domácnost dětí

Pokud je živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ provozována v domácnosti chůvy nebo v jiném vhodném prostoru, jsou tyto považovány za provozovny a vztahují se na ně hygienické a prostorové předpisy týkající se provozoven pro výchovu a vzdělávání obecně. Tyto právní předpisy jsou poměrně přísné, a není tedy v praxi snadné jim vyhovět.

Proto doporučujeme při zřizování živnosti oslovit příslušný stavební úřad a rovněž krajskou hygienickou stanici. Jen tak je jistota, že daná osoba dostojí všem legislativním požadavkům a předpisům. Jestliže je péče poskytována výhradně v domácnosti rodičů dítěte, kam chůva dochází, povinnost naplnit striktně vymezené hygienické a prostorové požadavky odpadá.

Jak získat živnostenské oprávnění?

 • Podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou plná svéprávnost a dále bezúhonnost.
 • Každé živnostenské oprávnění udělují živnostenské úřady, které jsou součástí obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 • Na Centrálním registračním místě (CRM) při obecních živnostenských úřadech po celé ČR je nutno vyplnit jednotný registrační formulář pro fyzické osoby. Ten je rozeslán na příslušný úřad sociálního zabezpečení, finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a případně i úřad práce, pokud tam je žadatel nahlášen.
 • Za vystavení živnostenského listu je třeba uhradit poplatek ve výši 1 000 Kč.

Další alternativou je využití služeb chův, která je zaměstnána agenturou. Zde je uzavřen platný smluvní vztah mezi agenturou a rodičem a mezi agenturou a chůvou.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: hlídání dětí, profese chůvy, profesionální chůva, sjednání hlídání