Rodinám s handicapovanými dětmi mohou ulehčit služby z oblasti rané péče

Vydáno 31.8.2012 Péče o děti Pavla Jelínková

Péče o děti je pro rodiče velmi zodpovědná věc. A všem rodičům záleží na tom, aby jejich ratolest byla od narození zdravá, prospívala a aby se dobře vyvíjela. Pokud se však objeví nějaký zdravotní problém, nebo jen náznak či podezření na něj, jednou z prvních možností rady a pomoci je využití služeb rané péče.

Raná péče je když…

Raná péče je sociální služba pro rodiny s dětmi od novorozeneckého věku do sedmi let, jejichž správný rozvoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu nebo které již jsou zdravotně postižené. Služba je zaměřena na pomoc rodině s podporou prospívání dítěte. Sestává ze souboru služeb a programů poskytovaných cíleně určité skupině osob.
Konkrétně je určena rodinám s dětmi, osobám s kombinovaným, mentálním, tělesným a jiným zdravotním postižením. Poskytování služeb rané péče je podloženo novelou zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. V § 54 se přímo praví:

1) Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.
2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
c) sociálně terapeutické činnosti
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Stáhněte si

Pojem raná péče

Využití rané péče může rodině do budoucna značně pomoci

Využití rané péče může rodině do budoucna značně pomoci

Ranou je tato péče nazývána proto, že zásadní roli ve vývoji dítěte mají první tři roky života, kdy se každý jedinec nejrychleji rozvíjí. Právě v tomto období jsou možnosti mozku nenahraditelné a i při vážném handicapu v určité oblasti rozvoje dětských schopností umožní mozek do tří let věku nejlépe aktivovat náhradní mechanismy k překlenutí problému. Proto je důležité tuto etapu nezanedbat, jinak se schopnosti dítěte a možnosti redukce zjištěných vad v jeho vývoji sníží.
Cílem služeb rané péče je především prevence a předcházení postižení dětí, případně zmírnění jeho důsledků a podpora rodině po všech stránkách tak, aby i přes ztížené podmínky se sociálně nevyčlenila ze společnosti. Služby jsou poskytovány od prvotního zjištění rizika až po možnosti zmírnění již probíhajícího postižení či přijetí dítěte do vzdělávacích institucí (jako jsou školky, školy, skupiny, kroužky, denní stacionáře atp.). To vše nejpozději ve věku sedmi let, které by mělo zvyšovat jeho úroveň vývoje v biologické, sociální a psychologické sfé­ře.

Konzultace v rodině

Raná péče posiluje rodinu a možnosti dětí vyrůstat a prospívat v jejich prostředí. Je totiž poskytována ve formě návštěv v domácnosti. Tyto konzultace v rodinách jsou základní a nejdůležitější činností středisek rané péče. Speciálně vyškolené odbornice – poradkyně rané péče – navštěvují rodiny a poskytují rodičům odbornou radu a pomáhají jim při vývoji a výchově jejich dětí. Návštěvy v rodině jsou prováděny individuálně dle potřeby zhruba dvakrát za jeden až tři měsíce. Během nich se poradkyně věnuje například zrakové stimulaci, polohování či rehabilitaci a učí tomu i rodiče. Součástí je také poradenství v oblasti sociálních dávek a kompenzačních pomůcek.

Kdo tuto službu poskytuje?

Sociální služby rané péče poskytují po celé ČR soukromé firmy, občanská sdružení, společnosti a kluby, charitativní organizace a další většinou nestátní instituce, a to vždy dle individuálních potřeb každé jednotlivé rodiny. Vyhledat je můžete pomocí registru poskytovatelů sociálních služeb.

Stáhněte si

Další služby

Mimo individuálních konzultací přímo v domácnostech sociální služba rané péče nabízí ještě další možnosti a aktivity:

  • konzultace ve středisku (ambulantní konzultace) se zaměřením na trénink a stimulaci zraku, či na rozvoj komunikačních dovedností
  • pravidelná společná čajová setkání rodin, probíhají zpravidla jednou za tři měsíce a jsou zaměřena tématicky, například na muzikoterapii, relaxaci atp., nebo má formu přednášky odborníka v oblastech souvisejících s ranou péčí
  • týdenní kurzy pro rodiny, obsahující dopolední skupinky, dále odpolední akce, jako jsou výlety, ruční tvorba, návštěvy bazénu, a dále večerní besedy s odborníky z různých oblastí
  • nabídky vhodných hraček a speciálních pomůcek s jejich názorným předvedením a možností zakoupení
  • zprostředkování kontaktu s odborníky (především lékaři) z nejrůznějších od­borů

Vybraní poskytovatelé rané péče dle regionů v ČR

Zdroje: webové stránky jednotlivých poskytovatelů služeb
Zdroj loga: www.ranapece.cz
Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: péče o děti, péče o osoby s hendikepem