Sociální rehabilitace je cestou k větší nezávislosti

Vydáno 18.3.2017 Péče o osoby s hendikepem Veronika Kotková

Mezi druhy sociálních služeb není lehké se vyznat. Patří mezi ně například i sociální rehabilitace. O co se jedná? Pro koho je tato služba určená a jak ji zařídit?

Sociální rehabilitace je cestou k větší nezávislosti

Sociální rehabilitace je druhem sociální služby, jejíž cílem je klientovo dosáhnutí větší míry nezávislosti a samostatnosti v záležitostech běžného života. Poskytovatel pomáhá lidem smysluplně rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti nebo posilovat pozitivní návyky.

Sociální rehabilitace je „jednodušším“ předstupněm sociálně pracovní terapie v sociálně terapeutických dílnách. Ta se zaměřuje na vlastnosti klienta související s uplatněním v pracovním procesu v dílně, popřípadě na chráněném (či otevřeném) trhu práce. Po ukončení služby sociální rehabilitace může klient přistoupit ke stavbě nové úrovně svých kompetencí a využít služeb těchto dílen.

Cílová skupina sociální rehabilitace není zákonem přesně vymezená, ale z charakteru základních činností služby lze vyvodit, že cílovou skupinu představují zejména osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení.

Přesné vymezení služby sociální rehabilitace najdeme v § 70 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a v § 35 vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách:

(1) Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

Co přesně tedy sociální rehabilitace obnáší?

Odpověď nalezneme opět ve výše uvedeném zákoně a vyhlášce:

Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti:

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

K čemu se sociální rehabilitace využívá?

Například k podporovanému zaměstnávání. Detailní rozpis složek, ze kterých se skládá sociální rehabilitace prováděná formou podporovaného zaměstnávání, najdete tady.

Užitečný leták se základními informacemi pro zájemce naleznete zde. Mohl by se vám hodit i Adresář poskytovatelů služby podporovaného zaměstnávání spolu s jejich cílovými skupinami.

Jak tuto službu zařídit?

Sociální rehabilitaci zajišťuje velké množství subjektů. Jako příklad můžeme uvést několik z nich: Poradenské centrum Ledovec v Plzni, Národní ústav pro autismus, z. ú. , Bona o.p.s. nebo Diakonii ČCE . V uvedených odkazech naleznete kontakt na subjekty a bližší informace k poskytované službě.

Zdroj: Odbor 22. Sociální rehabilitace (§ 70) a sociálně terapeutické dílny (§ 67). Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. Poslední změna 23. 11. 2012. [Cit. 24. 2. 2017]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/13929

Zdroj foto: pixabay.com

Tagy: péče o osoby s hendikepem, podporované zaměstnávání, sociální rehabilitace, sociální služby