Příspěvky a dávky pro zdravotně postižené 2022

Vydáno 30.3.2022 Péče o osoby s hendikepem Pavla Jelínková

Jako každým rokem, i v dávkách a příspěvcích pro zdravotně postižené nastaly nějaké změny. Jak je to tedy letos v roce 2022?

Příspěvky a dávky pro zdravotně postižené 2022

Mezi dávky pro zdravotně postižené patří

  • příspěvek na mobilitu
  • příspěvek na zvláštní pomůcku
  • příspěvek na auto

Příspěvek na mobilitu

Žádat o něj může každá osoba (nebo jeho zákonný zástupce), které byl přiřčen nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P. To je průkaz osoby zvlášť těžce postižené a osoby zvlášť těžce postižené s průvodcem. Příspěvek na mobilitu činí 550 Kč měsíčně, přičemž je proplácen na základě žádosti o něj vždy čtvrtletně. Podmínkou k přiznání příspěvku je čestné prohlášení, v němž daná handicapovaná osoba potvrzuje, že se opakovaně měsíčně někam (k lékaři, na nákup) dopravuje nebo je dopravována. Nárok mají jen osoby, pobývající mimo domov pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domov se zvláštním režimem či ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Držitel příspěvku na mobilitu získá i parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Ten je v Česku i některých zemích EU opravňuje k parkování na vyhrazených místech. A v Česku nepotřebují držitelé tohoto průkazu (a průkazu ZTP nebo ZTP/P) dálniční známku.

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Žádost o ni se podává na kontaktním pracovišti úřadu práce – sociálním odboru. Ten ji předává okresní správě sociálního zabezpečení a posudkovému lékaři. Lékař posuzuje míru pohyblivosti, orientace a určí typ průkazu. Může a nemusí vás na posudkovou kontrolu pozvat.

Jaký typ průkaz můžete získat?

Průkaz TP

Je určen pro ty, kdo mají nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích a přednost při projednávání osobních záležitostí na úřadech, nebo u lékaře.

Průkaz ZTP

Jeho držitel má nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích, zdarma jízdné v tramvaji, autobusu a metru, slevu 75% na jízdné ve vlacích, rychlících a pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy a také přednost při projednávání osobních záležitostí na úřadech a u lékaře.

Průkaz ZTP/P

Zde má držitel nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích, zdarma jízdné v tramvaji, autobusu a metru, slevu 75% na jízdné ve vlacích, rychlících a pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy a také přednost při projednávání osobních záležitostí na úřadech a u lékaře. Mimoto má držitel nárok na to bezplatně či se slevou cestovat i s doprovodem nebo vodícím psem.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen handicapovaným lidem k úhradě pořízení (nebo částečné úhradě) kompenzační pomůcky (berle, schodišťovou plošinu, sluchadlo, čtecí zařízení, úpravy domácnosti) atp.).

Na tento příspěvek máte nárok když

  • Jste osobou s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí
  • Těžce sluchově postižení
  • Těžce zrakově postižení
  • Osobou s těžkou demencí

Mimoto se posuzuje i příjem žadatele, i jeho věk.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se odvíjí od její ceny a maximálně lze získat 350 tisíc korun, u schodišťové plošiny je to 400 tisíc korun.

Příspěvek na auto

Je de facto příspěvkem na zvláštní pomůcku, ale posuzuje se samostatně. Jelikož posuzování je odlišné.

Na dávku na příspěvek na auto máte nárok tehdy, když

  • Jste osobou s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí
  • Osobou s těžkou nebo hlubokou mentální retardací
  • Osobou s autistickou poruchou s těžkým funkčním postižením, s opakovanými projevy autoagrese nebo heteroagrese, které přetrvávají i přes zavedenou léčbu.

Příspěvek na pořízení auta činí maximálně 200 tisíc korun. Konkrétní částka je dána dle příjmu žadatele i příjmů společně posuzovaných osob (členové domácnosti).

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: dávky, příspěky, příspěvek na auto, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, zdravotně postižení