Sociální služby v Jihomoravském kraji

Vydáno 30.4.2015 Pomoc v domácnosti Veronika Maschková

Sociální služby jsou nástrojem pomoci a podpory lidem v nepříznivé životní situaci.

Sociální služby v Jihomoravském kraji

Působí tam, kde lidé potýkající se s nejrůznějšími problémy z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu, zdravotního postižení, pro krizovou sociální situaci a podobně nejsou schopni své problémy řešit bez pomoci druhých.

Formarozsah pomoci musí vždy zachovávat lidskou důstojnost osob, vycházet z jejich individuálních potřeb a aktivně podporovat jejich samostatnost.

Cílem poskytování sociálních služeb není jen samotná pomoc a podpora při uspokojování potřeb uživatelů služeb, ale zároveň by měly vést k jejich přirozenému začlenění do společnosti (v případě, že se ocitají na jejím okraji), nebo mají naopak zabránit tomu, aby se tito lidé na okraj společnosti dostali.

Být začleněn do společnosti znamená mít možnost zapojit se do sociálního, ekonomického i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je považován za běžný.

Sociální služby se snaží:

podporovat rozvoj, nebo alespoň zachovat stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovit či zachovat původní životní styl

rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a jsou-li schopni, tak jim umožnit vést samostatný život

snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života

Sociální služby rozlišujeme:

pobytové – služby spojeny s ubytováním v zařízení sociálních služeb, kde člověk žije (například domovy pro seniory, chráněné bydlení či azylové domy).

ambulantní – služby, za kterými člověk dochází nebo je doprovázen či dopravován (poradny a denní centra).

terénní – služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí. Tam, kde člověk žije – v domácnosti, v místě, kde se vzdělává či pracuje (pečovatelská služba či osobní asistence).

Sociální služby jsou dále členěny do tří oblastí:

Sociální poradenství:

Odborné sociální poradenství

Služby sociální péče:

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Tísňová péče

Průvodcovské a předčitatelské služby

Podpora samostatného bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním režimem

Chráněné bydlení

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Služby sociální prevence:

Raná péče

Telefonická krizová pomoc

Tlumočnické služby

Azylové domy

Domy na půl cesty

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní centra

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Noclehárny

Služby následné péče

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terapeutické komunity

Terénní programy

Sociální rehabilitace

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji (JMK) bylo zahájeno v roce 2004 s cílem zvýšit dostupnost, kvalitu sociálních služeb a rozšířit jejich nabídku tak, aby odpovídaly potřebám a dostupným zdrojům.

Role kraje, obcí a dalších aktérů je daná zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zákonným vymezením byla jako základní jednotka procesu plánování v JMK nastavena obec s rozšířenou působností – oblast zahrnující všechny obce ve správním obvodu příslušné ORP. Hlavním úkolem kraje je pak podporovat obce při procesu komunitního plánování a vést je ke zpracování kvalitních komunitních plánů, které budou výchozím podkladem pro vypracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro celé území Jihomoravského kra­je.

Akční plány rozvoje sociálních služeb

Jednoleté přílohy Střednědobého plánu zajišťující konkrétní kroky pro naplňování krajské strategie. Obsahují záměry na rozvoj sociálních služeb (vznik nových/rozšíření stávajících) získané prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb z území obcí s rozšířenou působností.

Od roku 2012 je kladen důraz na existenci deklarace potřebnosti a podpory rozvojových záměrů sociálních služeb ze strany obcí s rozšířenou působností. Podmínkou stanovenou pro zařazení záměrů do akčního plánu je také u nových služeb finanční spoluúčast obcí na nákladech služby ve výši 10 – 20% podle typu služby a formy poskytování.

Záměry obsažené v Akčním plánu představují krajem podporované rozvojové aktivity sociálních služeb – doplnění stávající sítě služeb prostřednictvím podpory těchto záměrů je pro daný rok prioritou, a proto jsou navrženy k podpoře v rámci dotačních systémů z rozpočtu kraje i státního rozpočtu.

Kvalita sociálních služeb

Kvalita sociálních služeb se při výkonu inspekce ověřuje pomocí standardů kvality sociálních služeb. Ty jsou souborem kriterií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování sociálních služeb v oblasti provozního a personálního zabezpečení sociálních služeb a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a osobami (pracovníky i uživateli služby).

Sociální služby lze využívat i v případě, kdy převážnou část péče o zajišťují blízcí. Podle zákona o sociálních službách mohu některé služby využívat bez poplatku.

Takto jsou zajištěny služby:

• Sociální poradenství

• Telefonická krizová pomoc

• Krizová intervence

• Služby následné péče

• Sociálně aktivizační služby

• Terénní programy

• Sociální rehabilitace

• Sociální služby v kontaktních centrech

U ostatních druhů služeb je stanoveno, za které činnosti se musí zaplatit. Rozsah a způsob placení musí být součástí smlouvy, kterou poskytovatel uzavírá. Výše poplatku by se měla řídit momentální finanční situací.

Na financování služby lze využít příspěvek na péči. Částky příspěvku se mohou měnit. Potřebné informace zjistíte na sociálních odborech obecního, městského nebo krajského úřadu a dalších kontaktních střediscích.

Děti, mládež a rodiny

Poradenské služby – lze využít základní sociální poradenství, které poskytne každá organizace zabývající se sociálními službami, nebo odborné poradenství, třeba poradnu pro partnerské a rodinné vztahy nebo občanské poradny.

Pečovatelská služba – pečovatelky/é pomohou, když jste rodina s více malými dětmi.

Když má vaše dítě postižení a chcete, aby zůstalo s vámi doma

Raná péče – když se vám narodí dítě se zdravotním postižením, poradí a pomůže vám organizace poskytující ranou péči a poradí, co máte dělat, aby se nic nezanedbalo.

Denní stacionář – dítě sem dáváte většinou každý všední den během pracovního týdne, je zde o něj všestranně postaráno, odpoledne se vrací domů.

Týdenní stacionáře – pro všední dny pracovního týdne, je o dítě všestranně postaráno, na víkend se vrací domů.

Když ve vaší rodině řešíte náročnou životní situaci

Telefonická krizová pomoc – poskytnou okamžitou pomoc při ohrožení života nebo zdraví, nebo v obtížné situaci, kdy si nevíte rady. Takovou pomoc většinou nabízejí linky důvěry.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – výchovná, vzdělávací nebo terapeutická podpora pomáhá v dlouhodobě obtížné či rizikové situaci, kterou nedokážete překonat sami bez spolupráce s odborníky.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – tady najdete kamarády, zahrajete si třeba pink-ponk, tancujete, posloucháte hudbu, spolu s ostatními se domlouváte, co by vás bavilo dělat a podobně.

Dům na půl cesty – bydlení po odchodu z dětského domova, když se rozhodnete osamostatnit.

Azylový dům – bydlení na delší dobu. Pomáhá zvládnout potíže s hledáním bydlení. Azylové domy jsou různého typu, třeba pro rodiče s dětmi, pro mladé lidi, muže, ženy.

Osoby se zdravotním postižením

• Poradenské služby – základní sociální poradenství, které poskytne každá organizace zabývající se sociálními službami nebo odborné poradenství. Třeba poradnu pro osoby se zdravotním postižením nebo půjčovnu pomůcek.

• Raná péče – když se narodí dítě se zdravotním postižením, třeba s postižením zraku či jiným hendikepem, poradí a pomůže vám organizace poskytující ranou péči s tím, co máte dělat, aby se nic nezanedbalo.

Když chcete zůstat doma

• Osobní asistence – bude k vám docházet školený osobní asistent, který vás doprovodí k lékaři, do školy, na úřad, pomůže vám pečovat o sebe sama, umožní vám vzdělávat se a rozvíjet.

• Pečovatelská služba – pečovatelky/é pomohou s hygienou, úklidem, přivezou oběd, poskytnou základní zdravotní péči.

• Průvodcovské a předčitatelské služby – umožní kontakt s okolním prostředím a pomohou v obstarávání osobních záležitostí.

Když někam docházíte

• Sociálně aktivizační služby – zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity; i při svém postižení můžete žít aktivně.

• Sociálně terapeutické dílny – něco vytváříte, a to pomáhá.

• Sociální rehabilitace – pomáhá vrátit se znovu do běžného života, získat některé dovednosti.

• Centrum denních služeb nebo denní stacionář – můžete zde pobývat přes den, s pomocí sociálních pracovníků se zabývat různými aktivitami, setkávat se s lidmi.

Když chcete pobývat v nějakém zařízení

• Týdenní stacionáře – pobýváte zde po všední dny pracovního týdne, je o vás všestranně postaráno, na víkend se vracíte domů.

• Domov pro osoby se zdravotním postižením – dlouhodobě zde bydlíte a je o mě všestranně postaráno.

• Chráněné bydlení – i přes své postižení bydlíte samostatně v bytě a využíváte sociální služby, abyste zvládli běžný život.

• Odlehčovací služby – na přechodnou dobu se postarají o vašeho blízkého, o něhož celodenně pečujete a vy si budete moci odpočinout, odjet do lázní, na dovolenou, vymalovat byt.

Uvedené sociální služby můžete využívat jednotlivě, nebo podle své momentální situace a potřeby různě kombinovat.

Sociální služby lze využívat i v případě, kdy převážnou část péče zajišťují vaši blízcí.

Podle zákona o sociálních službách lze některé služby využívat bez poplatku. Takto jsou zajištěny služby:

• Sociální poradenství

• Raná péče

• Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

• Sociální rehabilitace

U ostatních druhů služeb je stanoveno, za které činnosti se platí. Pokud budete službu hradit, musí poskytovatel sociální služby vše dojednat předem. Rozsah a způsob placení musí být součástí smlouvy, kterou se bude poskytovatel uzavírat.

Senioři

Poradenské služby – základní sociální poradenství, které poskytne každá organizace zabývající se sociálními službami, nebo odborné poradenství. Třeba poradnu pro osoby se zdravotním postižením, půjčovnu pomůcek nebo poradnu, která se zaměřuje na právní pomoc seniorům.

Tísňová péče – pomáhá v neodkladných případech. Například při náhlém zhoršení zdravotního stavu nebo jiném ohrožení života. Obvykle se jedná o telefonickou linku, kterou provozuje třeba policie, nemocnice či nějaké zařízení sociálních služeb.

Když chcete zůstat doma

Osobní asistence – bude k vám docházet školený osobní asistent, který vás doprovodí k lékaři, do školy, na úřad, pomůže vám pečovat o sebe sama, umožní vzdělávat se a rozvíjet.

Pečovatelská služba – pečovatelky/é pomohou s hygienou, úklidem, přivezou oběd, poskytnou základní zdravotní péči.

Nebo někam docházíte

Sociálně aktivizační služby – zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, protože i jako senior můžete stále žít aktivně.

Centrum denních služeb nebo denní stacionář – lze zde pobývat přes den a s pomocí sociálních pracovníků se zabývat různými aktivitami, setkávat se s lidmi, ale pomohou také s hygienou nebo s vyřizováním osobních záležitostí.

Denní stacionář – většinou pro každý všední den během pracovního týdne; je zde o vás všestranně postaráno, odpoledne se vracíte domů.

Když chcete pobývat v nějakém zařízení

Odlehčovací služby – na přechodnou dobu se postarají o vašeho blízkého, o něhož celodenně pečujete, a vy si budete moci odpočinout, odjet do lázní, na dovolenou, vymalovat byt.

Domov pro seniory – dlouhodobě zde bydlíte a je o vás všestranně postaráno.

Domov se zvláštním režimem – dlouhodobě zde bydlíte a je o vás všestranně postaráno. Služby jsou přizpůsobeny zvláštním potřebám, které souvisí s vaší nemocí.

Sociální služby lze využívat i v případě, kdy převážnou část péče zajišťují vaši blízcí.

Na financování služby lze využít příspěvek na péči. Částky příspěvku se mohou měnit. Potřebné informace zjistíte na sociálních odborech obecního, městského nebo krajského úřadu a dalších kontaktních střediscích.

Osoby v krizi

Poradenské služby – lze využít základní sociální poradenství, které poskytne každá organizace zabývající se sociálními službami, nebo odborné poradenství. Kupříkladu poradnu pro osoby s dlouhodobými finančními obtížemi, pro oběti domácího násilí, pro osoby závislé na návykových látkách a podobně.

Telefonická krizová pomoc – poskytnou okamžitou pomoc při ohrožení života nebo zdraví a v obtížné situaci, kdy si nevíte rady. Většinou takovou pomoc nabízejí linky důvěry.

Když jste bez přístřeší

Nízkoprahové denní centrum – zde se můžete umýt, dostanete najíst a pomohou vám i s vyřízením osobních záležitostí.

Noclehárna – tady se můžete umýt a přespat. Musíte však dodržet stanovené podmínky. Například nesmíte být pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

Azylový dům – nechají vás zde bydlet delší dobu a pomáhají zvládnout potíže také s hledáním bydlení. Azylové domy jsou různého typu. Třeba pro rodiče s dětmi, pro mladé lidi, muže, ženy.

Dům na půl cesty – bydlíte tady po odchodu z dětského domova, když se rozhodnete osamostatnit.

Když bojujete se závislostí

Kontaktní centrum – sem lze přijít přímo z ulice; pomohou vám udělat první krok, když budete chtít svou závislost řešit.

Terénní programy – na ulici, či tam, kde bydlíte, chodí pracovník, který lidem vysvětlí, kdo a kde jim pomůže.

Terapeutické komunity – po určitý čas žijete společně s lidmi, kteří mají stejné potíže. Vyprávíte si o svých životech, o své závislosti nebo nemoci. Pracovníci vám pomáhají vrátit se zpět do běžného života.

Služby následné péče – když ukončíte pobyt v léčebně, tato služba vám pomáhá zvládnout vše, co potřebujete, abyste mohl/a žít jako ostatní.

Když máte jiné potíže

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity vám pomohou v nejhorším období.

Sociální rehabilitace – pomáhá vám vrátit se znovu do běžného života, získat některé dovednosti.

Když jste oběť domácího násilí

Můžete využít zvláštní služby, které nabízejí Intervenční centra pro oběti domácího násilí. V takovém centru najdete okamžitou pomoc a podporu, která vám pomůže vše zvládnout. Pracovníci pro vás budou oporou bezprostředně po útoku. Podle potřeby budou spolupracovat také s dalšími odborníky nebo úřady. V centru vám poradí a pomohou vám i v situaci, až budete zvažovat své další kroky a hledat cesty, jak vyřešit svou situaci.

Můžete využít různá intervenční centra podle toho, jestli jste žena, dítě, dospívající či senior.

Adresář všech služeb v Jihomoravském kraji naleznete zde.

Podpora transformace sociálních služeb v Jihomoravském kra­ji

Cílem transformace je umožnit klientům zapojených zařízení sociálních služeb opustit velké instituce ústavního typu a začít život takový, jaký je běžný pro jejich zdravé vrstevníky. S náležitou podporou jsou lidé s postižením schopni žít v běžných malých domácnostech, vykonávat většinu činností v péči o svou osobu nebo chodit do zaměstnání či chráněného denního programu. Není důvod, aby trávili svůj život v unifikované ústavní instituci.

Podpora transformace sociálních služeb je projekt realizovaný odborem sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV ČR financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Součástí projektu je Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, jehož činnost je realizována od listopadu 2010 do března 2013.

Současně s tímto projektem administruje MPSV investiční prostředky v rámci Integrovaného operačního programu, které je možné využít pro budování nových forem bydlení a podpory, například chráněných bytů nebo denních stacionářů.

V roce 2007 schválila Rada Jihomoravského kraje zapojení do projektu prostřednictvím Odboru sociálních věcí a od roku 2009 se procesem transformace zabývá Regionální transformační tým.

Koho se transformace týká?

Projekt zlepšuje kvalitu života osob s postižením – umožňuje jim přestěhování se z velkých ústavních služeb do běžného bydlení v místní komunitě. Projektu se účastní 31 organizací z celé České republiky.

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb zajišťuje koordinaci a metodické vedení pracovníků, kteří transformují pobytové služby sociální péče směrem ke komunitnímu způsobu jejich poskytování a větší míře sociálního začlenění a samostatnosti klientů. Národní centrum zajišťuje vzdělávací programy, semináře nebo stáže pro pracovníky zařízení, aby byli připraveni na změnu poskytování sociálních služeb a přístupu ke klientům.

Projekt „Zvyšování kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím vzdělávání“

Hlavním cílem projektu „Zvyšování kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím vzdělávání“ je aktivně podpořit proces celoživotního učení, respektive dalšího vzdělávání u pracovníků v různých segmentech systému sociálních služeb v Jihomoravském kra­ji.

Projekt je členěn do 5 klíčových aktivit. Ty jsou orientovány na zabezpečení odborného vzdělávání vedoucích pracovníků, pracovníků pracujících se seniory, s handicapovanými občany, na otázky standardů kvality sociálních služeb a nastavení procesů v organizacích. Realizace projektu je rozvržena do 21 měsíců.

Zdroj: www.socialnisluzby-jmk.cz