Asociace sdružující úklidové a sociální služby

Vydáno 16.9.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Sociální a úklidové služby jsou dnes již běžnou součástí fungování našich domácností. Ale jak je to se členstvím firem, které tyto služby poskytují v českých a zahraničních asociacích? Existují vůbec takové asociace? A jsou pro firmy přínosem? A pokud ano, jakým?

Asociace sdružující úklidové a sociální služby

Firmy zabývající se úklidovými službami

Jsou většinou členy dvou asociací – jedné tuzemské a jedné zahraniční, a těmi jsou:

  • CAC – Česká asociace úklidu a čištění
  • EFCI/FENI – Evropská federace sdružující jednotlivé národní úklidové asociace

Česká asociace úklidu a čištění

CAC funguje od roku 1998 a je registrována Ministerstvem vnitra jako nezisková organizace. Je určena právnickým a fyzickým osobám aktivně působícím v oboru úklidu a čištění a v souvisejících oblastech činností. Sdružuje úklidové firmy, výrobce a dovozce chemikálií, poradenské agentury a školící firmy. Hlavním cílem CAC je posunout úklid na příčce služeb mezi uznávané odvětví úklidového oboru. Na odbornou a kvalitní profesní činnost. Spolu s tím se snoubí i formy a způsoby čištění, typy a využití čistících prostředků, včetně ekologických.

Evropská federace sdružující jednotlivé národní úklidové asociace

EFCI – European Federation Cleaning Industry/FENI – Federation European Nettoyage Industries. Obě zkratky znamenají jednu federaci, sdružující jednotlivé národní úklidové asociace především z řad Evropské Unie. Oficiálními jazyky je angličtina a francouzština. EFCI/FENI funguje do roku 1988 a sídlí v Bruselu. Cílem federace je ukotvení úklidových služeb v rámci Evropské unie, spolu s vytyčením podmínek pro profesionální pojetí úklidového sektoru v Evropě. Neméně podstatné je včlenění odbornosti v úklidovém oboru v rámci Evropy se snazší profesionalizací úklidového oboru.

Jaké jsou důvody členství v těchto asociacích?

Většinou jsou úklidové firmy členy těchto dvou asociací v rámci garance profesionality a kvality nabízených a poskytovaných služeb. Do asociací lze vstoupit po splnění veškerých nezbytných náležitostí (dodržení a naplnění standardů kvality) spolu s předpoklady fungování profesionálů v daném oboru.

Obě asociace – tuzemskou i zahraniční – koordinují a zčásti i zastřešují dvě hospodářské komory.

Hospodářská komora ČR

Hospodářská Komora České republiky pomáhá podpoře podnikání a je přínosná při prosazování zájmů podnikatelské sféry a státu. Spolu s Hospodářskou komorou hlavního města Prahy prezentuje podnikatele nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Rozvíjí vzájemné kontakty s partnerskými obchodními a průmyslovými komorami v zahraničí po celém světě. Cílem je ochrana zájmů malých, středních a velkých podniků i veškeré formy pomoci těmto subjektům. Své služby poskytují obě komory jak svým členům, tak i ostatním podnikatelům z celého území České republiky.

Hospodářská komora hlavního města Prahy

Jako jediná v celé České republice umožňuje malým a středním firmám získat Rating MSP, což je certifikační nástroj, který je využíván bankovním i nebankovním sektorem v celé Evropě. Ten ukazuje na finanční i nefinanční bonitu firmy a díky tomu zvyšuje její důvěryhodnost vůči obchodním partnerům, čímž podporuje její konkurenceschop­nost. Význam a potřebnost Ratingu MSP uznala i Evropská unie. Projekt HKP získal finanční podporu ze strukturálních fondů EU. Díky ní má KHP poradenské centrum, které pomáhá malým a středním podnikatelům s užitím ratingu a jeho výhod.

Jako důkaz kvality a profesionality přidávají mnohé úklidové firmy ještě další certifikát – Certifikát Národní politiky kvality.

Národní politika kvality

Spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, resort Národní politiky kvality a Radu kvality, jež je plněna na základě strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 – 2015. Tento materiál je základním dokumentem, který byl v rámci Rady kvality ČR projednán s ústředními a dalšími správními úřady, nevládními organizacemi a hospodářskými a sociálními partnery a schválen ministrem průmyslu a obchodu. Dokument Strategie je výchozím materiálem pro další rozvoj podpory kvality v České republice v daném období.

Firmy zabývající se sociálními službami

V sociální oblasti je možnost členství pestřejší. Firmy poskytující sociální služby jsou většinou členy několika asociací:

  • Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
  • Česká asociace pečovatelské služby – CAPS
  • Asociace vzdělavatelů v sociální práci – AVSP
  • Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov – ASSP
  • International Federation of Social Workers – IFSW
  • National Association of Social Workers – NASW

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR – APSSCR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je největším profesním sdružením sdružujícím poskytovatele sociálních služeb v České republice. Je nezávislým sdružením právnických a fyzických osob – registrovaných poskytovatelů sociálních služeb. Jeho hlavním cílem je rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb. APSSCR zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních institucí, podporuje právní regulace sociálních služeb, zprostředkovává včlenění vědeckých poznatků do činnosti poskytovatelů sociálních služeb, předává členům tuzemské a zahraniční odborné zkušenosti, reprezentuje jejich společné zájmy v tuzemsku i zahraničí a vyvíjí studijní, dokumentační, informační, vzdělávací a expertní činnost.

Česká asociace pečovatelské služby – CAPS

Sdružuje organizace poskytujících terénní sociálně-zdravotní služby, přičemž jejími členy jsou příspěvkové organizace měst a obcí, církevní a neziskové organizace i podnikatelské subjekty. ČAPS provádí expertní, dokumentační, vzdělávací a informační činnost v rámci své působnosti, hraje velkou roli jak v oblasti sociální péče, tak sociální prevence. ČAPS zastřešuje společné aktivity svých členů, umožňuje vzájemnou komunikaci a kontakty mezi poskytovateli terénních pečovatelských služeb, aktivní podílení se na připomínkování zákonů a vyhlášek z oblasti sociálních a pečovatelských služeb, profesním vzdělávání a tvorbě odborných dokumentů.

Asociace vzdělavatelů v sociální práci – ASVSP

Je dobrovolným sdružením právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol a jejich částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR a poskytovatelů dalšího vzdělávání v sociální práci. Základním cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR, zkvalitňování tohoto vzdělávání a zlepšení nabídky a výkonu služeb sociální práce v ČR. K nástrojům ASVSP patří vytváření Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci a vydávání časopisu Sociální práce/Sociálna práca – jediného odborného časopisu v sociální práci v ČR i na Slovensku. Obojí pomáhá k respektování minimálních standardů vzdělávání v sociální práci, řešení problémů v nich v rámci škol, zaměstnavatelů, sociálních pracovníků.

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov – ASSP

Slovenské občanské sdružení Asociace supervizorů a sociálních poradců má opakované dlouholeté zkušenosti v oblasti poradenství a odborného vzdělávání. Cílem organizace je přispívat k rozšiřování odborných znalostí a praktických dovedností v sociální práci prostřednictvím vzdělávání, výcviků, stáží, organizováním pomoci pro sociální oblast a dalších aktivit prováděných na sociálním poli všech tří sektorů. V rámci projektů, které realizuje odborné vzdělávání v sociální oblasti, tvoří novou metodiku, vydává odbornou literaturu.

International Federation of Social Workers – IFSW

Mezinárodní federace sociálních pracovníků je celosvětová organizace usilující o společenský rozvoj sociální práce, její dobré praxe a mezinárodní spolupráce sociálních pracovníků a souvztažných profesních organizací. Jejím cílem je prosazování sociální práce jako profese, mezinárodní spolupráce v dané oblasti, tvorba a dodržování standardů a etiky, spolu s rozvojem vzdělávání, zakládání národních organizací sociálních pracovníků, profesních odborů. IFSW podporuje spolupráci sociálních pracovníků všech zemí, výměnu zkušeností a prosazování kvality.

National Association of Social Workers

Národní asociace sociálních pracovníků – NASW je největší členská organizace profesionálních sociálních pracovníků na světě. NASW pracuje na zvýšení profesního růstu a rozvoje svých členů, vytváří a udržuje profesionální úroveň sociální práce a postupy zdravé sociální politiky. Národní asociace sociálních pracovníků má nadaci, jež je charitativní organizací, vytvořenou pro zvýšení blahobytu jednotlivců, rodin a komunit prostřednictvím prohlubování praxe sociální práce.

Zdroj foto: http://ifsw.org/