Cesta k naplněnějšímu životu - chráněné bydlení

Vydáno 6.6.2016 Péče o osoby s hendikepem Pavla Jelínková

Lidé s postižením díky změně v sociálních službách přecházejí z ústavů do bytů, rodinných domů a mohou žít z velké části svobodným a pro ostatní tak obyčejným a normálním běžným životem.

Cesta k naplněnějšímu životu - chráněné bydlení

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, chronického anebo duševního onemocnění. Přitom si jejich osobní a zdravotní situace žádá pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení je jednou z možností jak těmto osobám dopřát normální fungování, jelikož takové bydlení má individuální nebo skupinovou formu. Chráněné bydlení je velmi dobrou alternativou k pobytu v ústavním zařízení.

Reklama

Zákon o sociálních službách

Chráněné bydlení je zakotveno v Zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a paragrafu 51.

Ten říká, že služba obsahuje tyto základní činnosti

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kdo může být poskytovatelem?

Poskytovatelem chráněného bydlení a služeb s ním spojených může být obec, kraj, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby a také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mnohé z nich se samy podílejí na poskytování sociálních služeb, což usnadňuje řešení a fungování chráněného bydlení.

Co vše zjišťují poskytovatelé chráněného bydlení?

 • poskytnutí nebo pomoc při zajištění stravy odpovídající věku či zdravotnímu stavu
 • poskytnutí ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, v případě potřeby praní, žehlení či opravy prádla
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti, např. při běžném úklidu a údržbě domácnosti a domácích spotřebičů, podpora hospodaření s penězi, pomoc s nákupy a běžnými pochůzkami
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – pomoc při upevnění nebo obnovení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, podpora v oblasti partnerských vztahů, podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázení do školy, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové aktivity, na úřady apod.
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc a podpora při upevnění kontaktu s rodinou
 • sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji či udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Jaké typy chráněného bydlení jsou k dispozici?

Každý klient a jeho rodina může volit typ chráněného bydlení, které budou dané osobě nejvíce vyhovovat a sedět. Jsou to speciální domy, byty, venkovské bydlení, také bydlení spojené s možností podporovaného zaměstnaní nebo komunitního bydlení.

Chráněné bydlení v rámci sociálních služeb

Jedná se o samostatné bydlení, které je vybudované v rámci sociální ústavní péče. Lidé zde mají jasný denní režim, který je provázán na dění v ústavu. Bydlení se větší soukromí, důstojnější podmínky pro bydlení, individuálnější přístup a práci v menších skupinách.

Domovy rodinného typu

Jde většinou o činžovní domy, které mají na sobě nezávislé byty, a každá bytová jednotka má 3–4 bydlících a asistenta. Rodinná atmosféra je dána tím, že celkový počet osob nepřesahuje dvacítku. Výhodou je nejen soukromí, ale i možnost i individuálního přístupu k lidem. V některých případech je nezbytné přizpůsobit prostředí bytu klientovi a jeho postižení.

Chráněné byty

Jedná se o včlenění handicapovaného do klasické bytové zástavby převážně městského typu. Asistenční služby jsou poskytovány dle potřeb klienta, které vyplývají z jeho postižení. V bytě žije 1–5 osob a asistentem, který jim pomáhá při vedení domácnosti. Den tito obyvatelé tráví v stacionářích a chráněných dílnách. Každá osoba v bydlišti má svůj pokoj a tím i své soukromí.

Klady chráněného bydlení

 • handicapovaní jsou klidnější, spokojenější a řeší méně konfliktů
 • zvyšuje se jim sebevědomí, samostatnost a schopnost sebeobsluhy
 • lidé se klienti se učí rozhodovat sami za sebe a zvykají si na to, že si mají více možností

Zápory chráněného bydlení

 • možná osobní izolovanost jednotlivců dle umístění bytů, počtů osob v bytech a od jejich dostupnosti
 • pasivita klientů, kteří nejsou zvyklí nebýt neustále pod dohledem a motivací ošetřovatelů a chráněném bydlení si mohou rozhodovat o svém volném čase, což vede u některých k jednotvárnému trávení volného času – třeba u televize
 • nesouhlas rodiny s přestěhováním do bytu, z obav o možnost že si daná osoba ublíží nebo jí bude ublíženo někým z ostatních obyvatel

Smíšená chráněná bydlení

Některá chráněná bydlení vznikají pod tlakem společenské situace a rychlé pomoci. Vznikají tak různá zařízení, ale není nejvhodnější vytvářet zařízení smíšená. Jelikož chráněné bydlení, kde jsou umístěni společně lidé s různým handicapem – tělesným a mentálním postižením, skýtá obtíže. Ty tkví v slučování vzájemného soužití těchto osob.

Lidé s tělesným postižením mají oprávněný požadavek, aby nebyli nuceni žít v omezujících pravidlech daných u osob s mentálním postižením (zvýšený dohled, omezení zacházení s nebezpečnými předměty apod.). A naopak lidé s mentálním postižením nelibě nesou, že pravidla pro ně, neplatí pro všechny – tedy i osoby s tělesným handicapem. Tady se ještě musí jak v legislativě, tak i v praxi ledacos pozměnit.

Inspirace zvnějšku

Možností je čerpat zkušenosti ze zahraničí, kde již vyzkoušeli jiné formy slučování chráněného bydlení. Kupříkladu soužití seniorů a lidí s mentálním postižením. Senioři berou tyto osoby jako děti, a radí jim, ochraňují je. Naopak mentálně postižení se spíše podřídí starší autoritě, nežli mladším asistentům.

Zdroj foto: Flickr.com

Tagy: chráněné bydlení, služby chráněného bydlení, Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.