Chci pracovat v oblasti sociální péče. Jak na to?

Vydáno 19.12.2012 Péče o domácnost Pavla Jelínková

Mnozí empaticky smýšlející lidé by rádi pracovali v oblasti, kde by byli více zapojeni do pomoci druhým – jako sociální pracovníci. Ale nevědí příliš dobře, co vše je k tomu zapotřebí a jak se jimi stát. A také je často matou dva používané pojmy – sociální pracovník a pracovník v sociálních službách. Znamená to totéž, nebo jak to vlastně je?

Ne, není to totéž. Rozlišujeme dvě formy práce v této sociální oblasti, a to sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Každý pojem znamená trochu odlišný rámec práce i osob.

Sociální pracovník

Sociální pracovníci jsou výše postaveni a nadřízeni pracovníkům v sociálních službách, mají větší odbornost a také jsou na ně kladeny vyšší nároky co do vzdělání a praxe. Vykonávají terénní sociální šetření, zabezpečují sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby terénní sociální prevence, depistážní činnost (což je cílené vyhledávání nemocných ve vybraných skupinách), poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace.

Vzdělání sociálního pracovníka
K výkonu tohoto povolání je nutná maturita ve všeobecném nebo sociálním oboru a dále vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oblastech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost a charitu. Vítáno je také vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku. Mimoto by měl absolvovat vzdělávací kurzy ve výše uvedených sociálních oblastech v rozsahu minimálně 200 hodin a praxi při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let.

Požadavky při nástupu na pozici:

  • vysoká nebo vyšší odborná škola v oboru sociální práce, sociálně pedagogické zaměření nebo sociálně právní,
  • čistý trestní rejstřík, kladný vztah k lidem, hlavně seniorům, handicapovaným,
  • znalosti z oblasti psychologie a psychických poruch,
  • ochota dále se vzdělávat a učit se nové věci, samostatnost, pečlivost, znalost zákona o sociálních službách,
  • komunikativnost a schopnost pracovat v týmu.

Sociální pracovník má povinnost se dále vzdělávat, obnovovat a doplňovat si kvalifikaci. To se děje formou specializačního vzdělávání a účastí v akreditovaných kurzech, školeních a odborných stážích v zařízeních sociálních služeb. Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání je osvědčení vydané pořádajícím vzdělávacím zařízením.

Pracovníci v sociálních službách

Oproti tomu pracovníci v sociálních službách jsou ti, kdo vykonávají přímou péči o osoby v ambulantních a pobytových zařízeních sociálních služeb nebo terénu a v domácí péči. Jejich práce nevyžaduje takovou odbornost a vzdělání, jak je tomu u sociálních pracovníků. Pomáhají při péči o osoby, nácviku jejich denních činností a při osobní hygieně, oblékaní, podpoře soběstačnosti. Také mohu pracovat jako výchovní nepedagogičtí pracovníci, kde například při pracovních terapiích napomáhají k manuální zručnosti a tvořivým schopnostem formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečují zájmové a kulturní činnosti a provádějí osobní asistenci. Rovněž k tomu patří sociální depistáž pod vedením sociálního pracovníka a pomoc při základním sociálním poradenství, výchovném působení a mnohých terénních činnostech.

Jaké vzdělání je zapotřebí?
Pro pracovníky v sociálních službách postačí základní vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu, nebo dvouletý či tříletý obor ošetřovatel na střední zdravotnické škole, či středním odborném učilišti v oboru pečovatel. Akceptováno je i vzdělání v jiném oboru s tím, že je doplněno rekvalifikací nebo kurzem v oboru ošetřovatelství anebo pracovník v sociálních službách. Také lze mít střední školu s maturitou a k němu akreditovaný kvalifikační kurz. Obsah kvalifikačního kurzu a jeho minimální rozsah je určen právním předpisem a podmínku absolvování kvalifikačního kurzu je nutno splnit do 18 měsíců ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání. Do doby splnění této podmínky vykonává zaměstnanec činnost pracovníka v sociálních službách pod dohledem odborně způsobilého pracovníka v sociálních službách.

Požadavky při nástupu na pozici:

  • absolvované střední odborné učiliště, obor pečovatelské práce, nebo dvouletá střední zdravotnická škola, či nutnost mít jakékoliv jiné vzdělání s tím, že uchazeč o zaměstnání si bude muset doplnit kvalifikaci v rámci kurzu,
  • čistý trestní rejstřík, kladný vztah k lidem, hlavně seniorům, handicapovaným, ochota dále se vzdělávat a učit se nové věci,
  • komunikativnost, pečlivost a schopnost pracovat v týmu, ochota pracovat v celoročním provozu.

Evropský certifikát v sociální péči

V současnosti je novinkou ECC – European Care Certificate (Evropský certifikát v sociální péči). Jde o nově uznávaný doklad o vzdělání pro pracovníky v sociálních službách. Byl vytvořen jako vstupní doklad o úrovni znalostí pracovníků v oblasti sociální péče, který je akceptován napříč Evropou a vyvinut s podporou Programu celoživotního učení Evropské unie. Evropský certifikát poskytuje všem pracovníkům v sociálních službách v Evropské unii šanci získat základní potřebné znalosti, poskytuje uznání nabytých vědomostí a současně sdílí společný přístup v Evropě směřující k zabezpečení péče a pomoci pro potřebné osoby.

Zdroj info: www.eccertificate.eu
Zdroj foto: www.eccertificate.eu

Tagy: péče o domácnost