Dávky hmotné nouze a příspěvky pro osoby se zdravotním postižením

Vydáno 27.3.2014 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Druhý díl přehledu nejdůležitějších příspěvků a dávek se zaměřuje na dávky v hmotné nouzi a příspěvky pro osoby se zdravotním postižením. Součástí je vysvětlení jejich významu a odkaz na to, kde a jak o ně požádat, včetně formulářů ke stažení.

Dávky hmotné nouze a příspěvky pro osoby se zdravotním postižením

Pomoc v hmotné nouzi

 • příspěvek na živobytí
 • doplatek na bydlení
 • mimořádná okamžitá pomoc

Příspěvky pro osoby se zdravotním postižením

 • příspěvek na mobilitu
 • příspěvek na zvláštní pomůcku
 • příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla
 • příspěvek na péči

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. V případě obtížné životní situace tento zákon slouží k zajištění základních potřeb žadatelů. Má formu dávek pomoci v hmotné nouzi a je řešením pro osoby s nedostatečnými příjmy, v situacích spojených s nízkým zabezpečením základní obživy a bydlení a s mimořádnými událostmi.

Reklama

O dávky lze požádat vyplněním předepsaného formuláře, který je k dispozici na všech pobočkách Úřadu práce České republiky a v elektronické podobě na portálu mpsv.cz.

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí řeší nedostatečný příjem osoby, nebo osob společně posuzovaných. Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí.

Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi částkou živobytí osoby, či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení. Více čtěte zde, formulář v elektronické podobě najdete zde.

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení v případě, že nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který má nárok na příspěvek na živobytí a na příspěvek na bydlení.

V případech hodných zvláštního zřetele může být doplatek na bydlení přiznán i osobě, která využívá jinou než nájemní formu bydlení, a to ubytování v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem a v chráněném bydlení). Více čtěte zde a formulář v elektronické podobě najdete zde.

Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, jež je nutno bezodkladně řešit.

Jedná se o následující případy:

 • nejsou plněny podmínky hmotné nouze, ale v případě neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví
 • postižení vážnou mimořádnou událostí jako živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie nebo požár
 • nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného například se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků
 • nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby nebo k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí
 • ohrožení sociálním vyloučením

Více se dočtete zde a formulář v elektronické podobě najdete tady.

Příspěvky pro osoby se zdravotním postižením

Upravuje zákon zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (OZP).

Příspěvek na mobilitu

Nárok na tuto dávku má osoba, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, rovněž osoba, která má přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně a také osoba, která se v daném kalendářním měsíci potřebuje někam dopravovat, nebo je dopravována.

Příspěvek na mobilitu se neposkytuje osobám, které čerpají sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory, či se zvláštním režimem nebo jsou v ústavní péči. Příspěvek na mobilitu může od letošního roku vyplácen jako pravidelná měsíční dávka, nebo v sumě za kalendářní čtvrtletí, tedy 3 měsíce.

Základní výše dávky činí 400 Kč měsíčně, čtvrtletně 1200 Kč. O příspěvek na mobilitu lze žádat na příslušném úřadu práce, odboru sociálních dávek pro OZP, a formulář v elektronické podobě najdete zde. Více se dozvíte na stránkách MPSV.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku může čerpat osoba se zdravotním postižením v případech, kdy její zdravotní postižení vyžaduje pořízení zvláštní pomůcky. Jedná se především o případy osob, které mají vadu pohybu, těžké sluchové nebo zrakové postižení. U jednotlivých typů pomůcek platí různé další podmínky a omezení. Seznam všech typů pomůcek, na které je možné o tuto dávku žádat, je stanoven příslušnou vyhláškou a když není pomůcka v této vyhlášce uvedena, může být zakoupena a schválena v případě, že je srovnatelná s některou jinou schválenou pomůckou.

Dle sumy na pomůcku se tyto dělí na:

 • zvláštní pomůcku v ceně do 24 000 Kč
 • zvláštní pomůcku na zakoupení motorového vozidla

Na zvláštní pomůcku s cenou do 24 000 Kč vzniká nárok OZP s příjmem nižším než osminásobek životního minima, přičemž žadatel na zakoupení pomůcky přispívá částkou minimálně 10 procent z pořizovací ceny.

Při posuzování žádosti o příspěvek na motorové vozidlo se přihlíží především k četnosti a důvodu dopravy osoby s přihlédnutím k příjmu žadatelem i společně posuzovaných osob a celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše příspěvku na motorové vozidlo je 200 000 Kč.

K vyřízení žádosti o zvláštní pomůcku slouží formulář, který naleznete na stránkách MPSV, nebo přímo na příslušném úřadu práce, odboru sociálních dávek pro OZP. Více se dozvíte z portálu MPSV.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči upravuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Příspěvek je určen osobám, které pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti.

Díky poskytnutému příspěvku si OZP mohou zaplatit péči od osoby blízké, či jiné osoby z okolí, ale také od poskytovatele sociálních služeb. Tyto možnosti lze i kombinovat. Více a podrobně k příspěvku, jeho výši a vyřízení čtěte zde. K vyřízení žádosti slouží formulář, který naleznete zde, nebo přímo na příslušném úřadu práce, odboru sociálních dávek, kam se žádost podává.

Některé instituce poskytují pro OZP slevy a výhody při využití jejich služeb, těm budeme věnovat v nejbližší době samostatný článek.

Zdroj: www.mpsv.cz, www.cssz.cz

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: péče o seniory