Dlouhodobé ošetřovné 2017

Vydáno 15.5.2017 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Nedávno byla vládou schválena nová dávka, jež by měla platit od roku 2018. Jedná se o dlouhodobé ošetřovné, které v naší legislativě zatím chybělo. Oproti původnímu znění, které navrhovala Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, byla dávka pozměněna ve smyslu jejího uplatnění, když s její realizací musí souhlasit zaměstnavatel dané osoby.

Dlouhodobé ošetřovné 2017

Čerpat tuto dávku bude moci každá osoba, jež je pojištěna v našem nemocenském pojištění. A to v případě, kdy se bude nucena postarat o blízkou osobu, nebo rodinného příslušníka (kvůli jeho zdravotním obtížím a to po dobu trvající maximálně tři měsíce), přičemž nebude moci pracovat či vykonávat svoji samostatnou výdělečnou činnost.

Kdy vznikne nárok na dlouhodobé ošetřovné?

Nárok na toto ošetřovné vzniká v případě, že byla blízká osoba či příbuzný hospitalizován minimálně týden (7 dní) a potřebuje-li kvůli svému zdravotnímu stavu domácí péči delší než měsíc (30 dní). O nutnosti následné dlouhodobé domácí péče rozhoduje lékař nemocničního oddělení propouštějící pacienta do domácího ošetřování. Se žádostí o uvolnění pečovatele ze zaměstnání na dobu dlouhodobé péče musí souhlasit zaměstnavatel.

Co je nutno k žádosti o dávku doložit?

  • Žádost je nutno podat na předepsaném a řádně vyplněném tiskopise, který naleznete zde.
  • Zmíněný formulář musí být potvrzen jak ošetřujícím lékařem, tak podpisem pečující osoby (tedy žadatele).
  • Žádost poté pečující osoba odesílá či osobně podává na pobočku OSSZ dle místní příslušnosti (tzn. dle svého trvalého bydliště).

Výplata a souvztažnost s dalšími dávkami

  • Pokud zaměstnavatel potencionálního pečovatele dá souhlas s dlouhodobým ošetřováním, má zaměstnanec nárok na dávku ve výši 60 % výdělku po celou dobu dlouhodobého ošetřování.
  • U dlouhodobého ošetřovného lze pobírat dávky pěstounské péče, pomoc v hmotné nouzi a další dávky státní sociální podpory, na tyto nemá dlouhodobé ošetřovné vliv.
  • Ovšem pozor, jinak je tomu v případě, je-li pečovatel na mateřské. Zde nelze pobírat dávku dlouhodobého ošetřovného, tady má přednost peněžitá pomoc v mateřství.
  • Naopak jestliže zaměstnanec dlouhodobě ošetřuje někoho z rodiny v době své pracní neschopnosti, vyplácí se dlouhodobé ošetřovné, které má přednost před nemocenským.

Jak lze dlouhodobé ošetřovné ukončit?

O ukončení potřeby dlouhodobého ošetřování rozhoduje ošetřující lékař ošetřované osoby. Vystaví o tom potvrzení a to pak pečovatel zašle na pobočku OSSZ dle místní příslušnosti. Následně také oznámí ukončení ošetřování svému zaměstnavateli, a nastoupí datem ukončení ošetřování do zaměstnání. Také se lze o péči podělit s jinými osobami v rodině, kdy je možno se během zmíněných tří měsíců střídat, a to po dnech, ne v průběhu jednoho dne.

Cílem dávky je alespoň zčásti řešit stárnutí populace a péči o stárnoucí rodiče, potažmo další osoby v rodině. Dávka má zastřešit problémy s uvolněním v zaměstnáním a nejistotu s financemi. Dlouhodobé ošetřovné je zastřešeno novelou zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. a začne platit v počátku roku 2018.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: dlouhodobé ošetřovné, péče o stárnoucí rodiče, blízké a nemocné, zákon o nemocenském pojištění č.187/2006 Sb.