Doba péče o blízké – jak se započítává do důchodu?

Vydáno 19.3.2019 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Péče o naše nejbližší je něco, s čím se potkává stále více osob. Je činnost nepochybně důležitá, potřebná a někdy i nevyhnutelná. Ale málokdo ví, jak se doba péče o blízkého odrazí v našem důchodu.

Doba péče o blízké – jak se započítává do důchodu?

Když pečujete o své blízké, ať už jsou to děti, rodiče anebo někdo s handicapem v rodině, tak víte opravdu, ve kterých případech a za jakých podmínek se doba péče pro nárok na důchod započítává?

Péče o děti

Doba péče o dítě, po kterou člověk pečuje osobně o dítě ve věku do čtyř let, je dle zákona o důchodovém pojištění náhradní dobou pojištění. Pro starobní, invalidní i pozůstalostní důchod se započítává v plném rozsahu. Což znamená že se počítá jako by šlo o plně odpracovanou dobu, přestože během ní nebylo placeno pojistné na důchodové pojištění. Doba péče o dítě se může započítat nejen ženám, ale i mužům. Je jasné, že tutéž dobu péče nelze započítat současně více osobám.

V případech, kdy o dítě pečovalo více osob najednou, započte se doba péče té osobě, která pečovala v největším rozsahu. Dobu péče o více dětí ve věku do 4 let u dvojčat a vícerčat lze započítat jen jednou. A také pokud se vám narodily 4 děti vždy s odstupem kratším čtyř let, vždy se započítá ženě či muži pro důchod doba péče od narození prvního dítěte do čtyř let věku toho nejmladšího.

Prokázání péče o dítě nebo děti

Tato doba péče o dítě do 4 let se prokazuje až při podávání žádosti o důchod, a to rodným listem dítěte, nebo jiným dokladem prokazujícím vztah k dítěti, spolu s čestným prohlášením o době a rozsahu péče. Pro toto prohlášení existuje speciální tiskopis, který žadatel o důchod obdrží na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Pokud se některý z rodičů rozhodne zůstat s dítětem doma déle než do 4 let věku, lze doporučit, aby rodič zvážil možnost přihlásit se k dobrovolnému důchodovému pojištění. Tím si zajistí, že i delší doba péče bude v budoucnu započítána do doby potřebné pro důchod.

Péče o osoby závislé na pomoci druhé osoby

Péče o osoby, které jsou pro svůj nepříznivý zdravotní stav závislé na pomoci druhé osoby, je rovněž náhradní dobou pojištění a započítává se pro důchod.

Musí se však jednat

  • o dobu osobní péče o osobu mladší 10 let závislou na pomoci druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost)
  • nebo o dobu osobní péče o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na pomoci druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti

Podmínky přiznání doby o péči

Osoba poskytující péči a osoba uznaná závislou musí žít ve společné domácnosti, přičemž tato podmínka není vyžadována u péče o osoby blízké a od 1. 9. 2018 též u asistenta sociální péče. V období před 1. 1. 2007 se za náhradní dobu pojištění považuje péče o osobu v různém stupni bezmocnosti nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči.

Zápočet doby

Doba této péče se pro důchod započítává plně a bez krácení, tedy obdobně jako doba zaměstnání. Považuje se u výpočtu důchodu za dobu vyloučenou, což znamená, že vyloučené dny odečítají od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr výdělků. To má ve svém důsledku pozitivní význam, protože při výpočtu příjem dosažený před tímto obdobím a po něm nebude kvůli období bez výdělků nijak rozmělněn.

V případech, kdy doba péče o osobu závislou trvala alespoň 15 let, stanoví zákon o důchodovém pojištění navíc specifický způsob výpočtu. V těchto případech dojde ke dvojímu výpočtu procentní výměry důchodu, a to tak, že doba péče se bude považovat buď za dobu vyloučenou, nebo za dobu pojištění s příjmy odpovídajícími částkám vyplaceného příspěvku na péči. Vždy bude pečující osobě přiznána výše důchodu, která je pro ni výhodnější.

Prokázání doby péče o závislou osobu

Pro prokázání této doby péče o blízkou osobu, je nutno doložit rozhodnutí OSSZ. To slouží jako doklad o tom, jak dlouho a v jakém rozsahu péče trvala. Požádat o vydání tohoto rozhodnutí lze kdykoliv po skončení péče. Pokud pečující osoba vykonává péči i v době, kdy podává žádost o důchod, požádá současně i o vydání rozhodnutí o době péče. Pokud se na péči o osobu závislou podílelo více osob, započte se tato péče jako náhradní doba pojištění jen té osobě, která pečovala v největším rozsahu.

K žádosti o vydání tohoto rozhodnutí předkládá pečující osoba kromě dokladů totožnosti též potvrzení krajské pobočky Úřadu práce o vzniku stupně závislosti a o době poskytování příspěvku na péči o závislou osobu a také popis průběhu vykonávané péče. Vztah k osobě, o kterou je nebo bylo pečováno, se prokazuje rodnými nebo oddacími listy, z nichž vyplývá vzájemná příbuznost. A proto v případech, kdy se nejedná o blízkou osobu, je třeba prokázat společnou domácnost s opečovávanou osobou čestným prohlášením. Pokud osoba, o níž bylo pečováno, zemřela, předkládá se úmrtní list.

Ošetřování dětí či dospělých osob

Při něm náleží ošetřovné nebo dlouhodobé ošetřovné. Doba, po kterou se lidem vyplácí ošetřovné nebo dlouhodobé ošetřovné, je dobou důchodového pojištění, tedy je pro důchod automaticky započítána. Současně je pro výpočet důchodu také vyloučenou dobou, a nemá negativní dopad na stanovení vyměřovacího základu.

Zaměstnavatel vykazuje zaměstnanci tato období do evidenčního listu důchodového pojištění, eviduje je také příslušná OSSZ, která dávky při ošetřování vyplácí. Žadatel o důchod tedy nemusí tuto skutečnost prokazovat, ČSSZ je má k dispozici a při výpočtu důchodu je automaticky zohlední.

Zdroj foto: Pixabay.com,

Tagy: invalidní důchod, péče o blízké, starobní důchod, vdovský a vdovecký důchod