Doba péče o osobu blízkou má vliv na důchody pečujících

Vydáno 4.11.2013 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Péče o nepohyblivého a nemocného rodiče, seniora či handicapovaného je nelehká a problematická záležitost. Také se promítá do starobního důchodu pečujících osob. Víte jaký vliv tato stále ožehavější otázka naší společnosti na důchod má, a jak se taková doba péče prokazuje a dokládá?

Pečujících lidí o osobu blízkou přibývá. Ovšem mnozí z nich sami často nevědí, zda a jak se jim doba péče započítává do důchodu. Jak tuto skutečnost zákon o důchodovém pojištění řeší a jakým způsobem má pečující osoba postupovat, aby dobře a správně doložila dobu péče o osobu blízkou a netratila roky i finance na svém starobním důchodu?

Vliv doby péče na důchod pečující osoby

Některá období, v nichž není člověk výdělečně činný a za která tudíž není odváděno pojistné, se v zákonem stanovených situacích považují za tzv. náhradní dobu pojištění a započítávají se do potřebné doby pojištění pro důchod.

Mezi tato období také patří:

  • doba osobní péče o osobu mladší 10 let, závislou na péči druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost)
  • doba osobní péče o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti (středně těžká, těžká a úplná závislost). Zde se započítává nejen doba péče o osoby blízké, ale od 1. ledna 2007 také o osoby žijící ve společné domácnosti

Osoba blízká

Blízkou osobou je v zásadě rodinný příslušník. Zákon o důchodovém pojištění osobu blízkou vymezuje jako manžela, manželku, příbuzného v řadě přímé, vlastní a osvojené dítě nebo dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, dále to může být sourozenec, zeť a snacha anebo manžel či manželka rodiče.

Jak se doba péče o osobu blízkou promítá do důchodu?

Doba takové péče se k účelům důchodového pojištění hodnotí jako doba pojištění – tedy obdobně jako doba zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti. A celá uvedená doba péče se započítává a hodnotí do samotného nároku na důchod i do jeho výše. Jinak je tomu u doby péče o osoby závislé, které nejsou osobou blízkou a ani nežijí s pečující osobou ve společné domácnosti. Zde není doba takové péče považována za náhradní dobu pojištění.

Čím prokázat dobu péče?

Takováto náhradní doba pojištění se prokazuje rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu této péče. Návrh na zahájení řízení o vydání tohoto rozhodnutí lze podat až po skončení péče, případně v době jejího trvání (to v případě podání žádosti o přiznání důchodu). Nejpozději však je návrh možno podat do dvou let od skončení péče. Na základě návrhu o zahájení řízení pak o účasti na důchodovém pojištění rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení.

Potřebné podklady

Při podání návrhu na zahájení řízení k rozhodnutí o době a rozsahu péče je nutno předložit:

  • doklad prokazující totožnost žadatele
  • doklad prokazující totožnost osoby, o kterou je, nebo bylo pečováno (občanský průkaz, úmrtní list, rodný list dítěte)
  • potvrzení krajské pobočky Úřadu práce prokazující dobu poskytování péče a stupeň závislosti nebo potvrzení o délce poskytování příspěvku při péči o blízkou osobu
  • doklad prokazující příbuzenský vztah žadatele k osobě, o kterou je pečováno (rodné listy, z nichž vyplývá vzájemná příbuznost osob, oddací listy)
  • v případech, kdy nejde o blízkou osobu, je třeba prokázat vedení domácnosti žadatele s opečovávanou osobou, např. čestným prohlášením, když domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby

Zdroj: www.cssz.cz
Zdroj foto: www.sxc.hu

Tagy: Česká správa sociálního zabezpečení, péče o děti, péče o osoby s hendikepem, péče o seniory, Úřad práce České republiky