Fungování občanských sdružení po 1. lednu 2015

Vydáno 29.10.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Jak budou fungovat občanská sdružení od 1. 1. 2015, kdy jim končí právní forma? Dle nového občanského zákoníků se mají přerodit OS ve spolky. Co obnáší tato transformace a jaké bude fungování novodobých spolků alias občanských sdružení po tomto datu?

Fungování občanských sdružení po 1. lednu 2015

Novým rokem se nemění jen číslovka, ale i fungování občanských sdružení, kterým končí platnost a mají se pak přeměnit dle nové právní úpravy Občanského zákoníku (Zákona č. 89/2012 Sb.) ve spolky. V podstatě je to návrat k původnímu a v ČR více tradičnímu označení „spolek“.

Vyjasnění nesrovnalostí

Nahrazením názvu občanská sdružení pojmenováním spolky by se měly rovněž eliminovat nesrovnalosti, jež vyvstávaly okolo občanských sdružení bez právní subjektivity, nebo okolo zájmových sdružení právnických osob. Tedy vše, co je obsaženo v paragrafech 829 – 841 a paragrafu 20, písmeno f, j, nového občanského zákoníku (Zákona č. 89/2012 Sb.).

Přerodem občanských sdružení na spolky lze očekávat transparentnější zásady fungování spolků, jejich přesnější vymezení i celková vnitřní organizace jednotlivých spolků. Nově stanovená pravidla mají mnoho alternativ a předvídaných situací v činnosti i fungování spolků. Vzniká i veřejný rejstřík spolků u rejstříkových soudů, který má fungovat na bázi současných obchodních rejstříků. Tak bude obsazení i činnost spolků mnohem přehlednější a veřejně viditelnější, než bylo u občanských družení.

Přerod občanských sdružení na spolky

Přechod občanských sdružení na spolky bude ve velké míře automatické. Tedy platí, že dnem účinnosti nového občanského zákoníků budou občanská sdružení dle paragrafu 3045 nového občanského zákoníku pokládána za spolky. Jestliže některé stanovy dosavadních občanských sdružení budou v rozporu s dalšími ustanoveními nového právního předpisu, tak bude platnost těchto stanov automaticky zrušena.

Zápis do rejstříku spolků

Údaje, které je nutno zadat do veřejného rejstříku spolků, budou automaticky překlopena z původních občanských sdružení, a ty, jež budou chybět, tak zapíší samy příslušné orgány spolků. V některých ohledech však budou muset občanská sdružení přece jen vyvinout určitou aktivitu. Také je ovšem dáno, že do 1. 1. 2017, tedy do tří let od vzniku spolku, mají spolky za povinnost uzpůsobit své stanovy novému občanskému zákoníku. Tudíž na odstranění ustanovení, která by byla v rozporu s novou právní normou, mají tři roky. Rovněž bude nutno doplnit do tohoto data do rejstříku spolku data, která tam nebudou překlopena automaticky z původních dat občanských sdružení.

Identifikace sporných ustanovení

Spolek (původně občanské sdružení) musí sám určit, která z jeho původních ustanovení není v souladu s novým občanským zákoníkem, a ty pak vyeliminovat. V reálu se ale jedná o opatření, jež bude využito minimálně, jelikož pravidla fungování spolků jsou v nové právní normě (Zákon č. 89/2012 Sb.) nastavena tak, že ve velké míře korespondují s fungováním původních občanských sdružení.

Jediným ustanovením, které bude pro všechna občanská sdružení nutno změnit, bude celé pojmenování (název o organizace), z něhož je nutno vyjmout pojem občanské sdružení a nahradit jej slovem spolek. To vše dle paragrafu 216 OZ, Zákona č. 89/2012 Sb., k němuž se váže i doporučení, aby byl název spolku doplněn o právní formu, což nebylo v minulosti vždy pravidlem.

V reálu

Tato změna zůstává jen vnější. Svou činností zůstávají novodobé spolky stejné i ve svých činnostech. Ovšem jen v momentě, kdy si nově nastaví a sjednají staré smlouvy s dalšími externími subjekty, partnery a spolupracovníky pod novou hlavičkou, tedy pod hlavičkou spolek, ne občanské sdružení. Pokud by totiž zůstaly nasmlouvané činnosti a spolupráce na starých dokumentech, byly by v rozporu s občanským zákoníkem, pozbyly by platnosti a nemohly být zpoplatněny a hrazeny.

Čtěte více:

Zákon 89/2012 Sb.

Zdroj: www.portal.gov.cz

Tagy: občanská sdružemí, občanský zákoník, právní norma, spolky, změna