Hospicová mobilní péče

Vydáno 19.5.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

S pojmem hospic se setkal již každý z nás alespoň z doslechu či z některých médií. Ale víte, že existují hospice pro dospělé a hospice pro děti? A znáte mobilní hospice? Tento flexibilní druh hospice je užitečnou službou nejen pro pacienty, ale i jejich nejbližší.

Hospicová mobilní péče

Hospic

K životu neodmyslitelně patří umírání. Nevyléčitelně nemocným je může ulehčit hospic. Hospicem rozumíme zdravotnické sociální zařízení, které slouží k péči o nevyléčitelně a těžce nemocné osoby. Posláním každého dnešního hospice je co nejvíce zlepšit kvalitu života všem nevyléčitelně nemocným a poskytnout jim důstojné umírání. Pojí se s nimi paliativní péče. Hospice v České republice zastřešuje Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, o.s. (APHPP) se sídlem v Praze.

Paliativní péče

Je komplexní péče o nemocné, jejichž nemoc není možno nijak vyléčit. Stěžejní součástí této péče je léčba bolesti a průvodních symptomů spolu s psychologickou, sociální a duchovní podporou nemocných. Jejím cílem je zajistit kvalitní život nemocných a jejich nejbližších, kterých se nemoc blízkého dotýká. Mimo paliativní péči hospice nabízejí rovněž další zdravotní péči.

Zdravotní péče

Poskytována je na bázi odborné zdravotní pomoci prostřednictvím specializovaných zdravotních sester jako v jakémkoli jiném zdravotním zařízení. Po domluvě s lékařem zajišťují všechny odborné výkony poskytované v těchto zařízeních.

Flexibilní formou a obdobou klasického hospice je mobilní hospic.

Mobilní hospic

Má formu obecně prospěšné společnosti, která poskytuje zdravotní a psychickou podporu nevyléčitelně nemocným osobám a jejich rodinám přímo u nich doma, v jejich domácnostech. Cílem mobilního hospice je umožnit lidem s vážným onemocněním, u nichž není nutná hospitalizace, prožít důstojně v domácím prostředí mezi blízkými poslední etapu jejich života.

Mobilní hospice poskytují péči jak dospělým, tak i dětským pacientům, nejsou členěny jako lůžkové na dvě různá zařízení – pro děti a pro dospělé. Funkcí mobilních hospiců je zajištění paliativní péče v domácím prostředí pro osoby bez rozdílu věku. Stěžejní je individuální léčba bolesti a zmírnění projevů dané nemoci nemoci.

Součástí péče je domácí poskytování odborného sociálního a psychologického poradenství. Každá hospicová péče je komplexní péčí o člověka, a proto součást týmu tvoří nejen lékař a zdravotní sestry, ale i sociální pracovnice, psychologové, psychiatři, duchovní a dobrovnolníci.

Jak o využití mobilního hospice požádat?

Lze tak učinit písemným, telefonickým nebo elektronickým kontaktem na vedení mobilního hospice, nebo lůžkového hospice, jehož součástí je mobilní hospic, a to oslovením kompetentního pracovníka – vrchní sestry, hospodáře, ředitele, atp. Žadatel bude dotázán na základní informace o nemocném a vyzván k doložení lékařské zprávy o aktuálnímu stavu. Na základě poskytnutých informací rozhodne lékař mobilního hospice, zda lze nemocnému tuto péči poskytnout.

Péče mobilních hospiců je poskytována 30 – 50 km od sídla hospice. U dětských pacientů je tato oblast rozšířena na celý kraj, v němž hospic sídlí. Za pacienty pracovníci mobilního hospice docházejí dle stavu a potřeby nemocného i jeho rodiny – 2× denně, 1× denně, 1× týdně.

Cena služeb

Mobilní hospicová péče je poskytována nemocným zdarma. I když finanční náklady hospicové péče nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Činnost je závislá na nadačních fondech, dotačních programech měst a krajů, finančních dotací z ministerstva, darech či sponzoringu soukromých osob.

Z jakých právních norem péče vychází

Hospicová péče a mobilní hospicová péče vychází z právních předpisů:

 • Úmluva o ochraně lidských práv s aplikací biologie a medicíny
 • Listina základních práv a svobod
 • Občanský zákoník 89/2012 Sb.
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
 • Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
 • Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
 • Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
 • Vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
 • Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích
 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
 • Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
 • Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
 • Vyhláška č. 423/2004 Sb., o kreditním systému k vydání osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení ve znění vyhl. č. 321/2008 Sb. a vyhl. č. 4/2010 Sb.
 • Vyhláška č. 39/2005 Sb., o požadavcích na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ve znění vyhl. č. 129/2010 Sb.
 • Vyhláška č. 189/2009 Sb., o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Plné znění právních norem týkajících se zdravotnické péče najdete k nahlédnutí i ke stažení na stránkách České lékařské komory.

Adresář mobilních hospiců v ČR

Seznam lůžkových a domácích hospiců v ČR najdete zde , přičemž hospice označené velkým písmenem M jsou mobilní zařízením poskytující domácí péči a označení zM u hospiců znamená, že se mobilní zařízení zřizuje.

Zdroj foto: www.sxc.hu

Tagy: péče o seniory