Bezpečnost firemního úklidu v domácnostech

Vydáno 30.5.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Jak úklidové firmy v České republice zajišťují bezpečnost při úklidu v domácnostech? Nakolik jsou jejich pracovníci proškolováni? Prohlédněte si následující článek a dozvíte se podrobnosti.

Bezpečnost firemního úklidu v domácnostech

Česká asociace úklidu a čištění

Úklidové firmy se sdružují v České asociaci úklidu a čištění (CAC). Tato asociace si klade za cíl pomáhat členům i nečlenům získávat odborné znalosti v oblasti kvality úklidu, a to prostřednictvím certifikací. Certifikace jsou určeny pro jednotlivce (tzv. personální), na základě jejich vystavení může firma jako člen CAC a zaměstnavatel těchto pracovníků požádat představenstvo CAC o vydání firemní certifikace odborné způsobilosti.

Česká společnost pro jakost

Certifikace odborné způsobilosti vydává Česká společnost pro jakost (ČSJ), která má osvědčení o akreditaci k certifikaci pracovníků (č. 087/1994) vydané národním akreditačním orgánem Český institut pro akreditaci podle normy ČSN EN 45013. ČSJ jako jedna z mála v České republice získala Akreditační osvědčení Evropské organizace pro jakost – European Organization for Quality, jejímž je plnoprávným členem. Je akreditována pro provádění certifikace pracovníků v oblastech zabezpečování jakosti výrobních podniků, služeb (kam patří i úklid), zkušebních laboratoří a organizací správy.

Pro certifikace jsou pořádány přípravné kurzy.

Tři úrovně certifikátů

 • základní stupeň – úklidový operátor
 • druhý stupeň – úklidový manažer
 • třetí stupeň – úklidový specialista

Požadované znalosti pro tyto certifikace jsou přesně definovány směrnicemi ČSJ – CE – 128, 129, 138.

Různé stupně znalostí

 • bezpečnost práce a zákoník práce
 • úklid – identifikace jednotlivých pojmů
 • úklid – udržování hodnot
 • úklid – úloha pracovníků
 • organizace zásad a postupů
 • management – vedení a řízení
 • techniky zlepšování – stanovení techniky zkoumání, motivace, realizace, vyhodnocení,
 • ekonomika
 • nákup a dodavatelské smlouvy
 • logistika
 • úklidová činnost a garance
 • sociální hlediska
 • právní a regulační hlediska

Certifikace na úklidového operátora

Je složena z písemné zkoušky o pětadvaceti otázkách, které mají formu testových otázek a jedné ústní otázky. Přípravný kurz na tento stupeň trvá tři dny.

Certifikace na úklidového manažera

Má tři etapy – písemný test, jednu ústní otázku a obhajování závěrečné práce v podobě studie úklidu k vybranému objektu. Tento přípravný kurz trvá tři dny.

Certifikace na úklidového specialistu

Je složen z předložení projektu na určitý vybraný objekt a tento projekt se po oponentuře některého člena zkušební komise obhajuje při certifikaci. Přípravný kurz zde trvá také tři dny.

Průběh zkoušky

Je sledován tříčlennou zkušební komisí, zástupci zkušebního výboru a pracovníkem ČSJ. Certifikát ČSJ je vydáván na dobu tří let a seznamy držitelů platných certifikátů jsou zveřejňovány ve Zpravodaji ČSJ i jiných médiích.

Zásady bezpečného úklidu

Mimoto existuje dokument o zásadách bezpečného úklidu, který vydala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dokument je k dispozici zde. Dokument se skládá z následujících čás­tí:

 • hlavní úkoly v oblasti bezpečného a zdraví neohrožujícího ú­klid
 • nejběžnější nebezpečí, rizika a zdravotní důsledky
 • denní úklid
 • hodnocení rizik
 • závěry

Kurzy a školení

Pro pracovníky úklidových firem jsou k dispozici i další různá školení, kurzy a semináře. Ty pořádaji pro úklidové firmy tzv. na míru různé specializované školitelské společnosti, nebo mají firmy již konkrétní kurzy pro zaměstnance úklidových firem ve své nabídce. Také ČSJ pořádá obecné kurzy o bezpečnosti práce a jejích rizicích.

Firemní vzdělávání na míru

Kurzy na míru

Školení zaměstnanců úklidu

Kurz BOZP

Kurz rizikové práce

Zdroj: http://www.csq.cz/, http://www.cmkos.cz/, http://osha.europa.eu *
(Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Gran Via, 33, 48009 Bilbao, Španělsko, +34 944794360, information@osha.europa.eu)*

Tagy: Česká asociace úklidu a čištění, školení a kurzy, úklid domácnosti, úklidová firma