Národní soustava kvalifikací - sektorová rada, kvalifikační a hodnotící standard

Vydáno 25.3.2015 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

O národní soustavě kvalifikací jsme se již na našem portálu zmínili. Je to v současnosti neocenitelná služba a možnost rozšíření i potvrzení kvalifikace v určitém oboru.

Národní soustava kvalifikací - sektorová rada, kvalifikační a hodnotící standard

Jak již bylo zmíněno, NSK jsme osvětlili ve článku zde. Připomeňme si v kostce a stručně, co to NSK je a k čemu slouží.

Národní soustava kvalifikací

NSK je veřejně přístupný registr všech úplných profesních a profesních kvalifikací, které jsou potvrzovány, rozlišovány a uznávány na území našeho státu. Pojem „úplná profesní kvalifikace“ je v reálu způsobilost vykonávat určité povolání, například pekaře. Oproti tomu pojem „profesní kvalifikace“ jen určitou pracovní činnost, či ucelený soubor pracovních činností (např. výroba určitého druhu pečiva).

Národní soustava kvalifikací je dána zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který přesně definuje požadavky na odbornou způsobilost jednotlivých kvalifikací, a to bez ohledu na způsob jejich získání. Popisuje tedy to, co je nutno ovládat pro výkon určitého povolání, či jeho dílčí pracovní činnosti.

K čemu slouží?

NSK je velmi přínosná, kdykoli ke své činnosti, tedy povolání, potřebujete doklad, jenž prokazuje vaše znalosti a schopnosti. Ten lze využít pro zaměstnavatele a k založení podnikání na základě živnostenského oprávnění. Tato potvrzení lze prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací získat, aniž byste museli absolvovat další vzdělávání. Více k tomu v našem předchozím článku zde.

Pohled pod pokličku

Nyní se hlouběji zaměříme některé součásti NSK. Tedy pohled pod pokličku, na sektorovou radu, kvalifikační a hodnotící standard v rámci Národní soustavy kvalifikací.

Co jsou sektorové rady?

Sektorové rady jsou týmy odborníků, které jsou zaměřeny na určité odvětví. Mají v daném oboru a jeho oblasti mandát zastupovat zaměstnavatele. Tyto sektorové rady jsou nástrojem a prodlouženou rukou zaměstnavatelů, přičemž mohou ovlivňovat na základě vývoje ve světě práce jak oblast profesní přípravy, tak oblast rozvoje lidských zdrojů v ČR. Sektorové rady jsou spjaty s počátky a vývojem NSK a také s tvorbou Národní soustavy povolání. Jsou tedy nedílnou součástí soukolí NSK a úplných profesních a profesních kvalifikací, které jsou potvrzovány, rozlišovány a uznávány na území našeho státu.

Jak vznikají standardy?

Jsou úzce propojeny se sektorovými radami. Standardy totiž vytvářejí zástupci zaměstnavatelů, čili ony zmíněné týmy odborníků v sektorových radách. Tyto odborné týmy či skupiny v prvopočátku analyzují potřeby trhu práce pro jednotlivá odvětví a z nich následně tvoří návrhy pro vymezení nových profesních kvalifikací. Ve standardech se také stanovuje kvalifikační úroveň jednotlivých kompetencí i profesní kvalifikace jako celku.

Co je hodnoticí standard?

Standardů máme více – nejpodstatnější v NSK jsou hodnotící a kvalifikační standardy. Jelikož každá profesní kvalifikace má svůj kvalifikační standard a hodnoticí standard. Hodnoticí standard vymezuje a stanoví, jak se určité znalosti a dovednosti budou u žadatelů ověřovat, testovat a zkoušet.

Co je kvalifikační standard?

Při otevření náhledu kvalifikace se otevírá ihned standard hodnoticí a kvalifikační. Kvalifikační standard přesně definuje, určuje a stanovuje, co vše je povinen uchazeč o zkoušku znát a umět, tedy jaké má mít osvojeny znalosti a dovednosti.

Vznik a využití kvalifikačních a hodnoticích standardů

Návrhy kvalifikačních a hodnoticích standardů profesních kvalifikací vznikají v týmech složených z expertů v daném odvětví, přičemž výchozím zdrojem dat je Národní soustava povolání a metodickou podporu jistí odborný pracovník NÚV tak, aby standardy byly v souladu s metodikou NSK.

Vytvořené návrhy standardů profesních kvalifikací jsou následně předloženy sektorové radě, která s nimi buď souhlasí, anebo je vrátí k dopracování. Konečné návrhy jsou ještě konzultovány s dalšími odborníky pro danou oblast, aby byla zcela zajištěna jejich kvalita a transparentnost.

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: kvalifikační a hodnotící standard, NSK, sektorová rada, týmy odborníků