Nejasnosti a odpovědi k jednorázového příspěvku důchodci

Vydáno 22.2.2016 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Protože se množí opakované a shodné dotazy ohledně jednorázového únorového příspěvku důchodcům, přinášíme vám k tomu sumář nejčastějších otázek a k nim odpovědi.

Nejasnosti a odpovědi k jednorázového příspěvku důchodci

Jaká byla schválena výše příspěvku?

Výše jednorázového příspěvku činí 1200 Kč, splatného spolu s únorovou částkou důchodu. Vyplácí je jednou jednorázově.

Kdo má na jednorázový příspěvek nárok?

Nárok na příspěvek má fyzická osoba, která pobírá výplatu důchodu nebo jeho části z českého důchodového pojištění alespoň po část měsíce února 2016. A to pokud tento důchod byl přiznán ode dne, který spadá do období před rokem 2016.

Pobiratelé jakého důchodu mají nárok na příspěvek?

Příspěvek obdrží všichni pobiratelé starobního, předčasného, invalidního ve všech stupních, vdovského, vdoveckého a sirotčího.

Kdo nemá nárok na příspěvek?

Nárok nemá:

  • poživatel důchodu přiznaného od data spadajícího do roku 2016,
  • poživatel důchodu přiznaného sice od data spadajícího před rok 2016, ale nemá nárok na výplatu takového důchodu ani za jediný den měsíce února 2016 (např. poživatel sirotčího důchodu přestal být v měsíci lednu 2016 nezaopatřeným dítětem, neboť dosáhl 26 let věku a zanikl mu nárok na sirotčí důchod).

Jak se příspěvek vyplatí, musí se o něj žádat?

O příspěvek se žádat nemusí, bude vyplacen automaticky spolu s únorovou splátkou důchodu, a to stejným způsobem, jakým se komu vyplácí důchod – hotově na poště, na účet.

Další varianty, které mohou nastat

Rovněž bez žádosti se příspěvek vyplatí v případě, že pojištěnec požádá v období po únoru 2016 o důchod a ten mu bude přiznán s datem přiznání před 1. 1. 2016 a současně vznikne nárok na výplatu důchodu v únoru 2016.

Žádost je zapotřebí podat, když zanikl-li nárok na výplatu důchodu v měsíci únoru 2016 přede dnem, který je termínem výplaty důchodu. Příspěvek bude vyplacen na základě písemné žádosti do 60 dnů ode dne doručení této žádosti, a to v hotovosti nebo na účet. Pokud nebude způsob výplaty v žádosti uveden, vyplatí se příspěvek v hotovosti. Žádost musí být podána nejpozději do 31. prosince 2016, jinak nárok zanikne.

Jak žádost podat?

Žádost se sepisuje na příslušné OSSZ nejpozději dne 30. 12. 2016, neboť následující den není pracovním dnem. Podání lze učinit také elektronicky. V takovém případě musí být žádost dodána elektronické podatelně OSSZ/ČSSZ nebo prostřednictvím systému datových schránek nejpozději dne 31. prosince 2016.

Obdrží důchodci rozhodnutí o přiznání příspěvku?

Písemné rozhodnutí o poskytnutí příspěvku se automaticky vydávat nebude. V případě kladného vyřízení žádosti o příspěvek se tento automaticky vyplatí. A rozhodnutí se vydá jen tehdy, pokud o to žadatel písemně požádá. Písemné rozhodnutí obdrží automaticky jen ti, kterým byla žádost o jeho poskytnutí zamítnuta. Proti rozhodnutí o žádosti o poskytnutí příspěvku lze podat námitky způsobem, který bude v rozhodnutí uveden.

Má příspěvek vliv na jiné sociální dávky?

Nemá. Pokud se pro účely jiných právních předpisů zjišťuje výše příjmu, k příspěvku se nepřihlíží. Kromě toho je příspěvek osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a nelze jej ani postihnout výkonem rozhodnutí (exekucí).

Zdroj foto: CSSZ