Neziskovky dneška

Vydáno 26.10.2015 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Nezisková organizace. Pojem vcelku známý napříč generacemi. Skutečně však víte, o čem jsou, jaké typy „neziskovek“ existují, jaké jsou neziskové organizace po změně legislativy v loňském roce a s čím se dnes potýkají?

Neziskovky dneška

Nezisková organizace je organizace (právnická osoba), jejímž účelem není vytvářet zisk. Není tedy obchodní společností ani jiným podnikatelským subjektem. Je to de facto organizace, která nevytváří zisk určený k dalšímu přerozdělení mezi vlastníky, správce a zakladatele. Ony zisk mohou vytvářet, ale pouze za účelem jeho vložení nazpět do rozvoje organizace a plnění jejího účelu.

V současnosti známe tyto typy neziskových organizací

 • spolky
 • obecně prospěšné společnosti
 • ústavy
 • nadace a nadační fondy
 • evidované právnické osoby

Legislativa

Prvním lednem 2014 začala platit právní změna týkající se neziskových organizací. Změna je zakotvena v novém občanském zákoníku 89/2012 Sb. a Zákoně o obchodních korporacích, který nahrazuje dosavadní obchodní zákoník.

Čeho se legislativní změny týkají?

Legislativní změna měla za následek transformaci mnoha typů neziskových organizací.

 • Bývalá Občanská sdružení jsou dnes spolky

Nejvíce běžnou formou neziskových organizací byla občanská sdružení. Ta ale zrušením zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů přestala k 1. lednu 2014 existovat a zaveden byl novým OZ 89/2012 Sb. právní pojem spolek se zkratkou z.s. Občanská sdružení mají tři roky na změnu a transformaci buď na spolek, nebo na ústav či sociální družstvo.

 • Obecně prospěšné společnosti mohou být ústavy či sociální družstva

Také zákon 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech přestal k 1. lednu 2014 existovat a nahrazen novou právní formou ústav dle nového OZ 89/2012 Sb. Obecně prospěšné společnosti se dle platné legislativy mohou, ale nemusí měnit. Po uplynutí tříleté podmínky ke změně jen nebude možno žádnou další obecně prospěšnou společnost založit, pouze ústav či sociální družstvo.

 • Ústav jako nová právní forma

Je zaveden dle nového OZ 89/2012 Sb. a ústavem rozumíme právnickou osobu ustavenou za účelem provozování určité společensky prospěšné činnosti. Ústav není organizací se členskou základnou. Je vhodný především k poskytování veřejně prospěšných služeb různého charakteru.

 • Sociální družstvo jako nová právní forma

Je novou právní formou pro sociální podnikání a je zakotvena v Zákoně o obchodních korporacích. Sociálním družstvem rozumíme družstvo na bázi neziskové organizace, které je vytvořeno pro sociální i pracovní integraci znevýhodněných o­sob.

 • Nadace a nadační fondy mají soudobější charakter

Také zákon 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech byl zrušen a v novém OZ 89/2012 Sb. definovány nově. Nadacemi a nadačními fondy rozumíme dnes součást tzv. fundací. Fundace jsou sdružení majetku, která slouží k určitému a vymezenému účelu. Změna by měla pomoci rozšíření aktivit nadací a fondů.

 • Evidované právnické osoby

Pro ty se nic nemění a nadále řídí podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

Problémy neziskových organizací

Ač byl úmysl dobrý, změna legislativy neziskovým organizacím v reálu zatím moc neprospěla, spíše jim fungování zkomplikovala. Efekt se zřejmě ukáže až v delším časovém horizontu. Dnes více než polovina představitelů neziskových organizací tvrdí, že mají problémy. Ty jsou profesního charakteru.

Neziskové organizace většinou vznikají na základě nápadu a podnětu nějaké osoby s úmyslem pomoci v určité oblast jiným. Často bývají zakladatelé i sami emočně zainteresování danou oblastí (mají v rodině někoho blízkého, který se s danou věcí potýkal). Založení a vedení neziskové organizace provází malá znalost profesní stránky věci a dané oblasti. To potvrdil i průzkum Ministerstva práce a sociálních věcí, který došel k závěru, že neziskové organizace potřebují profesionály.

Výzva MPSV

Reakcí MPSV je vypsání výzvy s názvem „Budování kapacit a profesionalizace nestátních neziskových organizací“, na kterou je z prostředků Operačního programu Zaměstnanost vyčleněno 75 milionů korun. Protože obzvláště v řadě sociálních činností „neziskovky“ suplují stát, tudíž je v zájmu státu, aby i tyto organizace byly profesionálně na výši.

Neziskové organizace potřebují odborníky z oblasti marketingu, strategického řízení, fundraisingu, účetnictví a podobně. Mnoho problémů, s nimiž se dnes neziskové organizace potýkají, nemohou zvládnout silami dobrovolníků. Je proto nutno pomoci jim dosáhnout na služby z řad profesionálů, což má právě řešit výzva MPSV.

Podmínkou zařazení do Operačního programu Zaměstnanost a výzvy „Budování kapacit a profesionalizace nestátních neziskových organizací“ je minimální dvouleté fungování neziskové organizace na trhu, a od nezávislé organizace v tomto roce vypracování procesního auditu, který ukáže na nedostatky a rezervy v různých oblastech. Dotace bude poskytnuta pouze k odstranění nedostatků, jež vyplynou z procesního auditu. Díky dotaci si budou moci neziskové organizace vyhledat a zaplatit profesionály z oblasti, v níž audit ukáže problém.

Žádosti k zařazení do programu

Žádosti je možné předkládat až do konce letošního roku. Více informací lze získat na webových stránkách Evropského sociálního fondu.

Přehled a vyhledávání neziskových organizací

Zdroj foto: Flickr.com

Tagy: Evropský sociální fond, legislativní změny, neziskové organizace, pomoc MPSV