Opět obnoven status Osoba zdravotně znevýhodněná

Vydáno 16.1.2015 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Lednem 2015 je zpět status kategorie osob zdravotně znevýhodněných. Tato obnovená legislativa a kategorie osob zdravotně znevýhodněných (OZZ) dává takto hodnoceným osobám podstatně větší i lepší šanci v současnosti na získání zaměstnání.

Opět obnoven status Osoba zdravotně znevýhodněná

Díky přidělení statusu OZZ bude zájemce o práci nyní pro zaměstnavatele zajímavější a může snadněji získat práci. Je to dáno tím, že zvýhodněné zaměstnávání se nyní nebude týkat jen uzavření pracovního poměru s osobami se zdravotním postižením, na něž zaměstnavatel může uplatnit příspěvek na podporu zaměstnávání. Lednem 2015 se toto zvýhodnění bude týkat i osob zdravotně znevýhodněných.

CHPM, OZP a OZZ

Zaměstnavatelé, kteří mají v pracovním poměru více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců na chráněných pracovních místech (CHPM), budou totiž moci za 1. kalendářní čtvrtletí 2015 požádat o poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání nejen osob se zdravotním postižením (OZP), ale i osob zdravotně znevýhodněných (OZZ).

Nové podmínky pro poskytování tohoto příspěvku upravuje od 1. ledna 2015 novela Zákona o zaměstnanosti č. 136/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Úřad práce ČR vydal v rámci této úpravy leták, jež je k dispozici na všech krajských pobočkách Úřadu práce ČR, a rovněž na webových stránkách úřadu práce, v sekci Informační letáky/praktické rady. Leták si můžete přečíst zde.

Kdo je OZZ?

Osobou zdravotně znevýhodněnou je osoba, která může pracovat, ale zároveň potřebuje vhodně upravit nejen pracovní prostředí a pracovní dobu, ale i další pracovní podmínky, a to s ohledem na svůj dlouhodobě (minimálně 1 rok trvající) nepříznivý zdravotní stav. O uznání statusu OZZ – osoba zdravotně znevýhodněná rozhoduje OSSZ, Městská správa sociálního zabezpečení Brno nebo Pražská správa sociálního zabezpečení. Více informací ks samotnému řízení o statusu OZZ najdete na stránkách ČSSZ zde.

OZZ v kategorii OZP

Na základě nové právní úpravy spadají nově osoby zdravotně znevýhodněné do kategorie osob se zdravotním postižením. Pokud tedy zaměstnavatel přijme do pracovního poměru osobu zdravotně znevýhodněnou, může ÚP ČR poskytnout na takového zaměstnance:

 • Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro OZP
 • Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na CHPM

Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro OZP

 • Příspěvek je určen na pořízení potřebného vybavení zřizovaného pracovního místa. Podmínkou je, že pracovní místo musí být obsazeno minimálně tři roky.
 • Příspěvek (jde-li o OZZ, o osobu invalidní ve stupni I nebo II) může být poskytován maximálně ve výši 8násobku (201 432 Kč).
 • V případě osoby ve třetím stupni invalidity, maximálně ve výši 12násobku (302 148 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

10 a více CHPM

 • Jestliže zaměstnavatel zřizuje 10 a více chráněných pracovních míst, může maximální výše příspěvku na zřízení jednoho chráněného pracovního místa (CHPM) činit 10násobek (251 790 Kč).
 • V případě pracovního místa zřízeného pro osobu s III. stupněm invalidity 14násobek (352 506 Kč) uvedené průměrné mzdy.

Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na CHPM

 • Když zaměstnavatel zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců, zároveň splňuje podmínku, že tito zaměstnanci pracují na CHPM, může si požádat o refundaci 75% skutečně vynaložených nákladů na jejich mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
 • Maximální výše příspěvku na zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou, činí 5 000 Kč měsíčně.
 • Na zaměstnance, který je uznán invalidním ve stupni I až III, lze příspěvek poskytovat maximálně ve výši 8 000 Kč měsíčně.
 • Po roce může zaměstnavatel uplatnit nárok na zvýšení příspěvku, nejvýše však o 1 000 Kč měsíčně, jde-li o OZZ, nebo o 2 000 Kč měsíčně, jde-li o OZP.
 • Zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou, může zaměstnavatel započítat pro účely plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Agentury práce a OZZ, OZP

 • Novela Zákona o zaměstnanosti č. 136/2014 Sb. rovněž ruší omezení, které neumožňovalo agenturám práce

dočasně přidělovat k výkonu práce k uživateli/za­městnavatel zaměstnance se zdravotním postižením.

 • Agentura práce si ale nebude moci (za čtvrtletí, ve kterém tento zaměstnanec pracoval u uživatele/za­městnavatele) na tohoto zaměstnance čerpat příspěvek na podporu zaměstnávání OZP, ani jeho zvýšení.
 • Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa rovněž nebude možné poskytnout agentuře práce na pracovní místo zřízené nebo vymezené pro zaměstnance, který je dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli.
 • Zaměstnance, dočasně přidělené k výkonu práce u uživatele, si agentura práce nebude moci započítat do celkového počtu zaměstnanců pro Změny týkající se plnění povinného podílu.

Plnění povinného podílu

S účinností od 1. ledna 2012 byla novelizována ustanovení Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, kterými je upraveno plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) a přenesení kontrolní kompetence z Úřadu práce ČR na Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením budou moci zaměstnavatelé plnit odebíráním výrobků, služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců na zřízených nebo vymezených CHPM, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Zaměstnavatelé musí písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce ČR

 • identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého výrobky nebo služby odebrali, nebo kterému zadali zakázky
 • cenu odebraných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez DPH
 • datum odebrání výrobků, služeb nebo zadání zakázek
 • číslo dokladu, na jehož základě obchod proběhl

OZP a OZZ jež jsou OSVČ

Osoby se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ) a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nemají v souvislosti s poskytováním tzv. náhradního plnění povinnost vymezit nebo zřídit pro sebe chráněné pracovní místo.

Zdroj foto: https://portal.mpsv.cz/upcr