Osoba zdravotně znevýhodněná dle sociálních aspektů

Vydáno 5.7.2016 Péče o osoby s hendikepem Pavla Jelínková

Pojem osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ) je vcelku znám. Z hlediska úřadu práce a způsobilosti pro práci byl přesně definován. Ne tak z hlediska sociálního. Tam jsou stále nesrovnalosti a pojem je zaměňován s OZP, tzn. Osobou zdravotně postiženou. Jak to tedy je správně?

Osoba zdravotně znevýhodněná dle sociálních aspektů

Nabízíme vám dnes informace, které vám osvětlí pojem OZZ a vše s ním spojené. Tak, aby se ti, co se na něj z jakéhokoli důvodu zaměří, či jej řeší, orientovali napříště správně.

Reklama

Osoba zdravotně znevýhodněná (OZP)

Jako osoba zdravotně znevýhodněná se chápe člověk, který má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání, či jinou výdělečnou činnost. Jeho schopnost pracovat však je nějak omezena. A to ve schopnosti zůstat pracovně začleněný, vykonávat dosavadní povolání, využívat dosavadní kvalifikaci, či získat novou.

Příčinou omezení je zde dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který trvá déle než rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, potažmo schopnost pracovního uplatnění. Pojem a jeho kritéria je zastřešen a definován v právních předpisech – v ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a ve znění zákona č. 136/2014 Sb., zákona o zaměstnanosti.

Pojem byl znám již dříve, jen byl poté zrušen k 1. 1. 2012 zákonem č. 367/2011 Sb. s tím, že platnost původního rozhodnutí byl nejpozději do 31. 12. 2014. Podle přechodných ustanovení zákona o zaměstnanosti původní rozhodnutí o OZZ vydaná Úřadem práce do 31. 12. 2011 platí po celou dobu, po kterou byla vydána. Pokud byl tedy někdo před 31. 12. 2011 uznán za OZZ trvale, má tento status i po 1. 1. 2015 a nemusí si dnes, kdy je pojem opět právně zastřešen, podávat novou žádost.

Obnovení statusu OZZ má podpořit zaměstnávání takových osob a jejich uplatnění na trhu práce. Stát bude zaměstnávání OZZ podporovat poskytováním příspěvků zaměstnavatelům prostřednictvím Úřadu práce. O příspěvek mohou zaměstnavatelé začít žádat od 1. 1. 2015. Občan, jemuž bude přiznán status OZZ, však tímto aktem nezíská žádný nárok na poskytování peněžního příspěvku či dávky.

Žádost o status OZZ

Žádost může podat každá osoba starší 15 let, a to jak občan ČR, tak cizinec, s ukončenou povinnou školní docházkou, jež má z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu omezenou schopnost uplatnit se na trhu práce.

Požadavek se podává písemně – s předepsanými náležitostmi – jméno, příjmení, datum narození, adresa a podpis žadatele, ošetřující lékař a jeho sídlo. Lze tak učinit přímo na příslušné OSSZ, zaslat poštou, formou datové zprávy prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky podepsanou.

Tuto žádost může v daných případech podat i zmocněnec na základě plné moci. Z jejího textu musí být zřejmé, že byla udělena k podání žádosti o status OZZ. Za osobu mladší 15 let může žádost podat pouze jeho zákonný zástupce.

Doporučený vzor žádosti je dostupný na OSSZ a také online na stránkách ČSSZ zde. Každý žadatel je písemně vyrozuměn ohledně dalšího postupu a informace týkající se posuzování jeho zdravotního stavu, přičemž je požádán, aby se podrobil vyšetření u ošetřujícího lékaře. A to v doporučeném termínu do 8 dnů od doručení informace s výzvou, a také aby vyplnil přiložený profesní dotazník.

O uznání statusu OZZ rozhoduje OSSZ dle místa jeho trvalého pobytu na základě posudku zpracovaného posudkovým lékařem OSSZ. Status OZZ nemůže získat osoba, u které probíhá řízení o přiznání invalidního důchodu nebo již byla uznána invalidní v jakémkoliv stupni invalidity. A podat lze pouze jednu žádost o přiznání statusu OZZ, další až v okamžiku, kdy bude o první žádosti pravomocně rozhodnuto.

Rozhodnutí vydává příslušná OSSZ do 30 dnů od doručení žádosti. Je však třeba počítat s tím, že lhůta se prodlužuje o lhůtu stanovenou pro vydání posudku, která je 45 dní. Lhůta může být případně i prodloužena o dobu, po kterou se došetřují důležité skutečnosti ke zdravotnímu stavu.

DNZS – dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav

DNZS je stěžejním faktem pro žádost a přiznání statusu OZZ. Za DNZS, tedy dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je považován takový nepříznivý zdravotní stav, který trvá déle než 1 rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění.

Kromě dlouhodobosti je zde i nepříznivost zdravotního stavu. Tedy jde o podstatné omezení uvedených schopností, kterými jsou lehčí funkční poruchy. Ty mají nepříznivý dopad na pracovní uplatnění. To znamená, že některá schopnost sice může být podstatně omezena z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, ale pokud nemá nepříznivý dopad na schopnost pracovního uplatnění, využití nebo získání kvalifikace, nejedná se o DNZS pro účely přiznání statusu OZZ.

Osoba zdravotně znevýhodněná

Žadatel o status OZZ je povinen se na výzvu OSSZ podrobit vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, či sdělit údaje o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech, předchozích výdělečných činnostech. Nesplnění znamená zastavení řízení.

Byl li dané osobě přiznán status OZZ, je vždy povinen podrobit se vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření na základě výzvy OSSZ. Pokud tyto povinnosti obsažené ve výzvě nesplní, může být zahájeno řízení o odnětí statusu OZZ.

Jestliže žadatel nesouhlasí s posudkem vypracovaným v rámci řízení o OZZ, musí počkat na vydání rozhodnutí, proti němuž lze podat odvolání. A to ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení, a to u OSSZ, která jej vydala. O odvolání rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Rozhodnutí o odvolání vydává ČSSZ do 30 dnů od doručení žádosti, tato lhůta se prodlužuje o lhůtu stanovenou pro vydání posudku, která je 60 dní. Lhůta může být případně i prodloužena o dobu, po kterou se došetřují rozhodné skutečnosti.

Platnost statusu OZZ

Status OZZ vzniká ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, tzn. uplynutím 15 denní lhůty pro podání odvolání, nebo dřívějším dnem, pokud se žadatel vzdal práva na odvolání. Status OZZ je platný do dne vyznačeného na posudku, nebo rozhodnutí. Doba platnosti se stanoví zpravidla na 3–5 let, může být však stanovena i na dobu neurčitou.

Status OZZ se automaticky neobnovuje, a každý o něj musí znovu požádat. O statusu OZZ nelze rozhodovat zpětně. S ohledem na délku řízení je tedy vhodné podat žádost o jeho pokračování v dostatečném předstihu před termínem skončení jeho platnosti – zhruba 3 měsíce předem.

Jaký je rozdíl mezi OZZ a OZP si přečtěte zde.

Zdroj foto: Flickr.com