Pobytová zařízení pro seniory

Vydáno 16.6.2016 Péče o seniory Pavla Jelínková

Sociální služby jsou stále dokola propírané téma. Česká populace stárne. A tak mnohem více osob než kdy dříve potřebuje pomoc a podporu. I pobytová zařízení pro seniory.

Pobytová zařízení pro seniory

Připomeňme si, jaké typy a druhy sociálních služeb pro seniory známe.

Reklama

 • volnočasové aktivity pro seniory a neformální péče
 • služby pro seniory do domu a tísňová a SOS mobilní služba
 • dopravní služba a dopravní asistenti
 • terénní pečovatelská a ošetřovatelská péče
 • denní stacionáře a centra pro seniory
 • odlehčovací služby
 • léčebny dlouhodobě nemocných
 • pobytové služby pro seniory
 • paliativní péče

A my se dnes zaměříme na trojici posledních sociálních služeb z výčtu.

Léčebny dlouhodobě nemocných

Jsou to zdravotnická zařízení s odborným personálem, která poskytující lůžkovou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči chronicky nemocným seniorům, u nichž je nutný dlouhodobější pobyt. Tyto zkráceně LDN velmi často fungují v propojení s nemocnicemi, jež mívají někdy i své vlastní oddělení následné péče nebo oddělení dlouhodobě nemocných. A z nemocnic se sem senioři dostávají nejčastěji.

Jedná se tedy o zdravotnická zařízení, v nichž běžně fungují a pracují lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelky, sociální pracovníci a další pomocný personál. Péče v LDN je plně hrazena zdravotním pojištěním. Starobní důchod seniorům zůstává v plné výši, pokud ale pobírají příspěvek na péči a hospitalizace trvá déle než měsíc, výplata tohoto příspěvku se pozastavuje.

Délka pobytu se obvykle pohybuje od několika týdnů po několik měsíců. Horní hranice pobytu není stanovena. Jakmile je zdravotní stav seniora stabilizován, je propuštěn do domácí péče, případně předán do péče domova pro seniory nebo jiného sociálního zařízení.

Kde je hledat léčebny dlouhodobě nemocných? Mimo registru sociálních služeb, kde LDN nehledejte (patří totiž do kategorie zdravotnických, nikoli sociálních zařízení), existuje ještě Registr zdravotnických zařízení, který je umístěn na webu ministerstva zdravotnictví.

Pobytové služby pro seniory

Tyto sociální služby zajišťují subjekty, jež se odlišují jak zřizovatelem, tak rozsahem péče a svým zaměřením a rovněž cenou.

Mezi pobytová zařízení pro seniory patří

 • domovy pro seniory
 • domy s pečovatelskou službou
 • domovy se zvláštním režimem pro specifická onemocnění
 • ubytovny a ubytování pro seniory
 • domy s byty zvláštního určení a to bez nebo s pečovatelskou službou

Tyto pobytové služby jsou nutná v případech, kdy je senior bez zázemí, anebo se rodina nemůže o svého seniora starat sama. Pobytová zařízení pro seniory zřizují je města, městské části, kraje i neziskové organizace. Mimoto domovy provozují také soukromé společnosti a fyzické osoby, jejichž fungování se však velmi obtížně kontroluje.

Ideální je volit zařízení, jež je zapsáno v Registru poskytovatelů sociálních služeb, jelikož tak máte jistotu kvality i rozsahu daných služeb. Pokud totiž takový domov není zařazen do Registru poskytovatelů sociálních služeb, není povinen dodržovat zákonem stanovené standardy služeb. To samozřejmě hned neznamená, že by většina z nich nenabízela kvalitní péči, neboť také v nich působí pečovatelky a zdravotní sestry. Někdy tyto domovy používají status ubytovny, případně ubytování pro seniory.

Domy s pečovatelskou službou

Jsou určeny těm nejsoběstačnějším seniorům. Bývají označeny také jako domy s byty zvláštního určení. V nich žijí senioři ve svých bytech a podle dohody za nimi dochází pracovníci pečovatelské služby.

Domovy pro seniory

Klasické domovy pro seniory poskytují komplexní péči těm, kteří ztrácejí svou soběstačnost. Zajišťují jim v případě nutnosti nepřetržitou pečovatelskou a ošetřovatelskou službu. Tu zde poskytují profesionální pracovníci spolu s kvalifikovanými zdravotními sestrami.

Domovy se zvláštním režimem

Jsou určeny seniorům, kteří trpí demencí, Alzheimerovou chorobou nebo mají psychiatrické onemocnění ve stabilizovaném stadiu. Poskytují kvalifikovanou péči zaměřenou na specifické potřeby takto nemocných. Na rozdíl od domovů pro seniory, ve kterých se mohou klienti zcela volně pohybovat, zde za předem a jasně definovaných okolností mohou pohyb klientů omezit tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost.

Na úhradu péče je určen příspěvek na péči, případně si klienti hradí služby ze svého starobního důchodu. Ceny ve státních, obecních a neziskových domovech se odvíjí od sociální situace klienta, maximální cena za měsíční pobyt v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem je okolo 11 000 Kč. U soukromých zařízení ale nejsou ceny regulovány a mohou být vyšší.

Kde je hledat? Informace o nabídce těchto služeb v krajích najdete na webových stránkách jednotlivých krajských úřadů.

Paliativní péče

Je velmi smutným typem sociální služby, která je určena seniorům na sklonku života a umírajícím.

Spadají sem

 • terénní paliativní služby ve formě terénních hospiců
 • terénních pastorační a spirituální služby
 • pobytové služby v kamenných hospicích

V ČR působí kamenné hospice, kde jsou pacienti trvale ubytováni a mohou být doprovázeni i členy rodiny. Pak jsou zde domácí neboli mobilní hospice, jejichž personál přijíždí kdykoliv během dne i noci za umírajícím do jeho domova a spolupracuje s jeho blízkými. Těch je u nás zatím málo.

Pro přijetí do hospice nehraje roli místo trvalého bydliště klienta. Hospice jsou určeny pro pacienty na konci života, u kterých byly vyčerpány všechny možnosti léčby. Jde o zdravotnická zařízení, ve kterých pracují lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelky a dobrovolníci, kteří poskytují paliativní péči a umožňují důstojné umírání. Hospice svým klientům zaručují, že nebudou trpět nesnesitelnými bolestmi, vždy bude respektována jejich důstojnost a v posledních chvílích nezůstanou sami.

Hospice nabízejí nejen zdravotnickou péči, ale také psychologickou a duchovní útěchu. Náboženské vyznání ovšem při přijetí do hospice nehraje roli. Ceny služeb se odvíjejí od sociální situace pacienta a jeho rodiny, z ekonomických důvodů ale hospice své klienty neodmítají. Na úhradu je možné použít příspěvek na péči. Obdobné služby nabízejí také různé agentury domácí péče, jejich ceny ale mohu být vyšší a také stojí mimo odborné asociace hospicové péče.

A kde je hledat? Informace o nabídce hospiců najdete na webu Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, ale pozor, zde jsou uvedeny jen ty, které jsou členy APHPP.

Adresář hospiců je k mání také zde, kliknutím na název zvoleného hospice se dostanete na jejich webstránky a tam je možno dohledat kontakty.

Zdroj foto: Flickr.com