Pojištění odpovědnosti firem a OSVČ

Vydáno 22.7.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Všichni, kdo pracují a vykonávají své služby v domácnostech klientů, by měli být pojištěni. Jaká je nabídka v praxi a co může využít podnikatel jako osoba samostatně výdělečně činná a co zaměstnanec? A má to jednodušší a snazší zaměstnanec nebo OSVČ?

Pojištění odpovědnosti firem a OSVČ

Pojištění při poskytování služeb v domácnosti klientů je důležité, ať již pracuje dodavatel služby jako zaměstnanec firmy (úklidové, pečovatelské, atp.), nebo jako OSVČ. Obě dvě varianty je dobré pokrýt pojištěním odpovědnosti, které v případě způsobení škody pomůže s její úhradou. Podnikatel si musí pojištění zajistit zcela sám. Zaměstnanec je zčásti krytý základním pojištěním zaměstnavatele.

Jaká je v současnosti nabídka pojištění odpovědnosti

Existují dva typy pojištění odpovědnosti, které se odvíjí od způsobu fungování a činnosti:

 • pojištění odpovědnosti pro podnikatele, OSVČ
 • pojištění odpovědnosti firem a jejich zaměstnanců

Pojištění odpovědnosti firem a jejich zaměstnanců

Je pojištěním, které si sjednávají firmy pro případ, kdy by daná společnost způsobila třetí osobě (zákazníkovi) škodu. Pojištění odpovědnosti by mělo patřit k základním pojištěním, která si firma sjednává. V současnosti je nabízí mnoho pojišťoven fungujících na českém trhu.

Jaké existují druhy pojištění odpovědnosti firem a jejich zaměstnanců:

 • zákonné pojištění odpovědnosti
 • pojištění profesní zodpovědnosti
 • pojištění obecné odpovědnosti
 • pojištění přerušení provozu
 • ostatní pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti pro podnikatele, OSVČ

Tito pracovníci nesou odpovědnost za škody kvůli svému podnikání sami. Stejně jako u zaměstnanců, i u nich je na výběr z pěti druhů pojištění odpovědnosti. Podmínky se neliší, rozdíl je pouze v tom, že za svoji činnost zodpovídají pouze oni sami.

Zákonné pojištění odpovědnosti

Je povinné a firmy s minimálně jedním zaměstnancem se musí pojistit pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Jedná se například o ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, po jejím skončení nebo o náhradu za bolest, náklady spojené s léčením, náhradu přiměřených nákladů na pohřeb, výživu pozůstalých a jejich jednorázové odškodnění. V případě náboru nových zaměstnanců je firma povinna sdělit tuto skutečnost pojišťovně, u níž má pojištění sjednáno. Zákonné pojištění potom začne platit vznikem pracovněprávního vztahu. Pojistné je hrazeno čtvrtletně a k jeho výpočtu se využívá suma vyměřovacích základů z předchozího kalendářního čtvrtletí všech zaměstnanců dané společnosti.

Pojištění profesní zodpovědnosti

U určitých profesí založených na duševní činnosti jsou z důvodu hrozby škody velkého rozsahu povinni zaměstnanci sjednat si pojištění profesní odpovědnosti ze zákona (lékaři, advokáti, notáři, tlumočníci, architekti, projektanti atp.). Každý může udělat chybu a způsobit třetí osobě škodu. Pro takové případy je vhodné pojištění profesní odpovědnosti, které ve svém důsledku může zabránit při způsobení velké škody ohrožení fungování i menší nebo malé firmy.

Pojištění obecné odpovědnosti

Toto pojištění může zahrnovat:

 • odpovědnost za škodu na věci
 • odpovědnost za škodu na zdraví
 • odpovědnost za škodu na životě
 • odpovědnost za následnou finanční škodu
 • pojištění finančních škod
 • škody na věcech převzatých a užívaných
 • škody na věcech zaměstnanců, které vzniklý při plnění pracovních úkolů

Vždy jde o škodu, kterou podnikatel či firma způsobila třetí osobě porušením svých povinností nebo svou provozní činností. Pojistit se mohou jak podnikatelé, firmy, tak i zaměstnanci. Zákoník práce sice omezuje jejich odpovědnost, ale i tak se může jednat o velkou částku.

Pojištění přerušení provozu

Je určeno především pro firmy a podnikatele. Přerušení nebo omezení provozu může způsobit firmě velké škody. Mnozí obchodní partneři mohou požadovat penalizaci za nedodání produktů. Zde se pojišťuje ušlý zisk a náklady vyvolané přerušením provozu.

Při dlouhodobějším přerušení může pojišťovna uhradit:

 • mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění
 • nájemné, včetně leasingových splátek
 • materiálové náklady vynaložené v době odstávky
 • odpisy, silniční daň a daň z nemovitosti
 • pojistné, ušlý provozní hospodářský výsledek

Příčinou přerušení nebo omezení provozu musí mít nahodilý charakter, nesmí být předvídatelná a musí být přesně specifikována ve smlouvě. Podkladem pro výpočet pojistné částky bývá výkaz zisků a ztrát.

Ostatní pojištění odpovědnosti

Mimo zmíněné druhy pojištění existuje ještě velké množství činností a profesí, které lze pojistit. Je to dáno současnou dobou a neustále přibývajícími aktivitami firem i podnikatelů.

Může to být například:

 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem, které se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou vadným výrobkem, i na vadně vykonanou práci
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společnosti (vedením, managementem firmy), kdy se jedná o odpovědnost za špatné rozhodnutí jednatele, člena dozorčí rady nebo manažera, kterým je následně způsobena třetí osobě či subjektu finanční škoda
 • povinné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku závažné havárie, které je určeno pro firmy s nebezpečnou výrobou, která může mít za následek vážnou havárii
 • pojištění odpovědnosti silničního dopravce je v případě odpovědnosti za přepravovaný náklad nezbytné, lze jej sjednat pro vnitrostátní i pro mezinárodní dopravu

Nabídka trhu s pojištěním

Podmínky sjednávání pojištění jsou u jednotlivých pojišťovacích společností různé. Ale základem zůstává, že ke stanovení základní ceny pojistného i podnikatelských rizik (u firem a podnikatelů) je nejpodstatnější činnost podnikajícího subjektu či osoby a pak výše příjmů z podnikání. Od toho se odvíjí pojistná částka, přičemž rizikovost podnikatelské činnosti každá pojišťovna určuje dle svých pravidel. Je tudíž odlišná.

Obecně se tedy pro oba druhy pojištění – jak u zaměstnanců, tak u firem a OSVČ pojištění odvíjí od stanovení základních kritérií.

Pro výpočet pojistného se stanoví

 • minimální požadovaná pojistná částka (limity minimální požadované částky u zaměstnanců jsou sjednávány většinou na základě dohody se zaměstnavatelem, u OSVČ si je podnikatel určuje sám dle míry rizikovosti své činnosti)
 • výše příjmů z podnikání (u firem a podnikatelů)
 • věk pojištěného
 • zda-li pracovník řídí firemní vozidlo (u zaměstnanců)
 • zda-li řídí nákladní vozidlo (u zaměstnanců)
 • zda-li řídí pracovní stroj (u zaměstnanců)
 • územní platnost pojištění – platné v ČR, nebo v Evropě
 • povolání (u úklidových povolání je v některých pojišťovnách jen úklízeč/uklízečka, jiná specifikace zatím není)
 • profese – zařazení de skupiny druhu povolání (u úklidu jsou to ostatní pracovnicí nevýrobní sféry)

Na základě zmíněných kritérií se potom odvíjí výsledná částka. Proto jsou u různých profesí a povolání odlišné částky, které rovněž závisí na tom, zda-li je osoba zaměstnancem nebo OSVČ. Proto nelze výši pojistného generalizovat a uvést přesnou částku. Podobně tomu je i s pojistným plněním v případě způsobené škody.

Například při zadávání úklidového pracovníka ve věku 30 – 55 let byly k mání u různých pojišťoven tři varianty pojištění (nižší, střední a vyšší) a roční částka se pohybovala od 1.160 Kč až po 2.720 Kč.

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: pomoc v domácnosti