Pozitivně stárnout s NAP

Vydáno 15.10.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Víte, že existuje Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí? Znáte jej? Máte povědomí o tom, že je provázán s Radou vlády pro seniory a stárnutí populace? A víte například, co je Rada vlády pro seniory a stárnutí populace, nebo Národní akční plán (NAP)?

Pozitivně stárnout s NAP

První Rada, pak až NAP

Na počátku všeho byla zřízena Rada vlády pro seniory a stárnutí populace, a to v rámci usnesení vlády č. 288. To vše k 22. březnu 2006. Toto bylo učiněno v návaznosti na usnesení vlády č. 1482 k Informaci o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007.

Poradní orgán

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace je jakýmsi poradním orgánem vlády pro otázky z oblasti stárnutí populace, potažmo seniorů. Rada při své činnosti usiluje o tvorbu podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří v ČR. S tím se váže aktivní zapojení starších osob jak do ekonomického, tak do sociálního rozvoje společnosti v kontextu celonárodního demografického vývoje.

Veřejně dostupné

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace má minimálně 3× ročně (nebo dle potřeby) zasedání. Všechny informace o činnosti Rady jsou dostupné veřejnosti na webových stránkách Úřadu vlády, resp. Ministerstva práce a sociálních věcí, a to včetně Statutu, tj. působnosti, složení a pracovních skupin Rady.

Bez pravomocí s poradním hlasem

Rada samotná nemá žádnou pravomoc k šetření stížnosti občanů. Organizační, odborné a administrativní práce spolu se zveřejňováním informací o práci Rady zajišťuje sekretariát Rady. Ten je organizační součástí Ministerstva práce a sociálních věcí. A Rada vlády pro seniory a stárnutí populace letos aktualizovala Národní akční plán.

Co to vlastně ten NAP je?

Národní akční plán je plánem státu, jak podpořit pozitivní stárnutí pro určité období – většinou 4 let. Aktuální plán na rok 2013 až 2017 je pokračováním Národních programů přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007.

Záměrem všech těchto přijatých usnesení je komplexní přístup a řešení problematiky stárnutí populace, přičemž základním pojítkem Národního akčního plánu je zajištění dodržování a ochrana lidských práv seniorů.

Národní akční plán je zacílen na oblasti:

 • Zajištění a ochranu lidských práv starších osob
 • Celoživotní učení a studium
 • Zaměstnávání starších pracovníků a seniorů
 • Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráci
 • Kvalitní prostředí pro život seniorů
 • Zdravé stárnutí
 • Péče o nejkřehčí seniory s omezenou soběstačností

Na svém 22. zasedání ze dne 7. října 2014, kterému předsedala místopředsedkyně, náměstkyně ministryně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí Jana Hanzlíková, se Rada vlády pro seniory a stárnutí populace zabývala následujícími body.

 • aktualizací Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017
 • ustavením a personálním složením pracovních skupin Rady
 • možnostmi financování projektů ve prospěch seniorů z národních a evropských zdrojů (obzvláště podpoře seniorského bydlení, financování aktivit zaměstnanosti a podpoře univerzit třetího věku)
 • postupu aktivit v Národním akčním plánu Alzheimer
 • odsouhlasila návrh zpracovat doporučení vládě týkající se očkování seniorské populace.

Realizaci konkrétních kroků k naplnění cílů NAP, vypracování a předložení aktualizace Národního akčního plánu vládě do 31. prosince 2014 ukládá Radě usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2014 č. 584.

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: Národní akční plán, Rada vlády pro seniory a stárnutí populace, senioři, stáří