Příspěvky v oblasti nemocenského pojištění a sociální podpory

Vydáno 21.3.2014 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Přinášíme vám přehled nejdůležitějších příspěvků a dávek v oblasti nemocenského pojištění a sociální podpory včetně vysvětlení jejich významu a odkazů, kde a jak o ně požádat. Součástí jsou také odkazy na konkrétní formuláře.

Příspěvky v oblasti nemocenského pojištění a sociální podpory

Dávky nemocenského pojištění

 • Nemocenské
 • Peněžitá pomoc v mateřství
 • Ošetřovné
 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství

Dávky státní sociální podpory

 • Přídavek na dítě
 • Příspěvek na bydlení
 • Rodičovský příspěvek
 • Porodné
 • Pohřebné

Dávky nemocenského pojištění

Upravuje je zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Z nemocenského pojištění se vyplácejí čtyři dávky:

Nemocenské

Pracovní neschopnost vzniká na základě vyplnění předepsaných formulářů o pracovní neschopnosti, a to obvodním nebo odborným lékařem v případě hospitalizace lékařem nemocničního oddělení, kam je pacient přijat. Náleží až od patnáctého dne pracovní neschopnosti, a to za kalendářní dny. Od čtvrtého dne pracovní neschopnosti poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy za pracovní dny (pouze při karanténě od prvního dne). Výše nemocenského za kalendářní den činí šedesát procent denního vyměřovacího základu.

Více o nemocenské čtěte v zákoně č. 187/2006 Sb., Část třetí, Hlava III., díl první, druhý a třetí, § 23 – 31. A podrobnosti k uplatnění a výplatě dávek najdete na stránkách ČSSZ.

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) nemůže být kratší než čtrnáct týdnů a nemůže skončit před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu. Podpůrčí doba činí osmadvacet týdnů, u porodů dvoj, troj, nebo vícečetných sedmatřicet týdnů. PPM činí sedmdesát procent denního vyměřovacího základu a vyplácí se za kalendářní dny.

Žádost může podat:

 • zaměstnankyně u svého zaměstnavatele
 • nezaměstnaná u posledního zaměstnavatele, který ji předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení
 • osoba samostatně výdělečně činná sama u okresní správě sociálního zabezpečení, Pražské správě sociálního zabezpečení nebo Městské správě sociálního zabezpečení dle místa trvalého pobytu

Požádat může jako těhotná žena, či jako žena, která porodila, a to na základě formuláře „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, kterou jí vydá a potvrdí ošetřující lékař, u něhož je v péči. Možností je také požádat při převzetí dítěte do péče nahrazující rodičovskou péči tiskopisem „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“ a předložením dokladů, které vše potvrzují.

Více se dočtete o PPM zde.

Ošetřovné

Na ošetřovné má nárok zaměstnanec na základě „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“, které mu vystaví ošetřující lékař. Zaměstnanec jej doplní a předá zaměstnavateli, a to v případě, že nemůže pracovat, protože:

 • je nucen ošetřovat nemocného člena domácnosti
 • pečovat o zdravé dítě mladší deseti let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno
 • dítěti byla nařízena karanténa
 • osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla

Když se rodiče v péči vystřídají, uplatňuje rodič, který ošetřoval jako druhý v pořadí, nárok na ošetřovné tiskopisem „Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)“.

Podpůrčí doba u ošetřovného činí devět kalendářních dnů, šestnáct kalendářních dnů, jedná-li o osamělého zaměstnance, nebo samoživitele, který má v trvalé péči minimálně jedno dítě ve věku do šestnácti let s neukončenou povinnou školní docházkou. Výše ošetřovného činí šedesát procent denního vyměřovacího základu.

Více o ošetřovném čtěte na stránkách MPSV.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství

Na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství má nárok zaměstnankyně, která je těhotná v období od konce devátého měsíce po porodu, nebo kojí, přičemž je z těchto důvodů převedena na jinou pracovní pozici, protože její původní pracovní pozice pro ni nebyla vhodná. Díky tomu dosahuje v nové pozici bez svého zavinění nižšího započitatelného příjmu.

Více k postupu žádosti o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství naleznete na stránkách ČSSZ.

Dávky státní sociální podpory

Přídavek na dítě

Na přídavek na dítě má nárok nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,5 násobek částky životního minima rodiny. K získání nároku na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok, přičemž za příjem se považuje i rodičovský příspěvek. Do tohoto příjmu se nezapočítává výživné.

Přídavek je vyplácen dle věku dítěte a činí:

 • do šesti let částku 500,– Kč
 • od šesti do patnácti let částku 610,– Kč
 • od patnácti do šestadvaceti let částku 700,– Kč

O přídavky na děti lze žádat na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí, kde postačí vyplnit formulář, vytisknout ho a donést na příslušný úřad (Úřad práce ČR – odbor státní sociální podpory). Možností je také osobní vyplnění formuláře, který poskytne pracovník odboru sociální podpory. Ten poté nezbytné podat spolu s doložením požadovaných podkladů (příjmu) na příslušném úřadě.

Více informací k SSP najdete na portálu mpsv.cz a přímo k přídavkům na dítě zde.

Příspěvek na bydlení

Dávka státní sociální podpory kompenzující náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy, a to bez ohledu na to, zda se jedná o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví, nebo bydlení ve vlastním domě. Na příspěvek na bydlení vzniká nárok za předpokladu, že náklady na bydlení nepřesahují součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení a v případě, že vlastník nebo nájemce bytu je v bytě hlášen k trvalému pobytu.

Požádat o příspěvek na bydlení lze na příslušném úřadu (Úřad práce ČR – odbor státní sociální podpory) vyplněním formuláře, doložením příjmů a uhrazení nákladů bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí. Formulář lze vyplnit i elektronicky zde.

Podrobněji o dávce a částkách nákladů na bydlení v jednotlivých regionech čtěte na webových stránkách portálu mpsv.cz.

Rodičovský příspěvek

Na rodičovský příspěvek má nárok rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to po dobu nejdéle do čtyř let věku dítěte, přičemž maximálně do doby, kdy je na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu této péče celková částka 220 000,– Kč.

Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu ke stanovení peněžité pomoci v mateřství, nebo nemocenského, v souvislosti s porodem či převzetím dítěte podle zákona č. 187/2006 Sb ,Část třetí, Hlava VI., díl první, druhý, třetí a čtvrtý, § 32 – 38. O příspěvek lze zažádat na Úřadu práce v místě trvalého bydliště na předepsaném formuláři získaném na tomto úřadě, nebo ze stránek MPSV a doložením příjmů od zaměstnavatele.

Více k rodičovskému příspěvku najdete tady .

Porodné

Na porodné vzniká nárok ženě v případě, že nepřevyšuje rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40, která porodila své první dítě, nebo další dítě či děti. Nárok na porodné má rovněž otec v případě, že žena zemřela, nebo také osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, přičemž šlo o dítě do jednoho roku jeho věku a bylo to první převzaté dítě. K tomu rozhodný příjem její rodiny nesmí přesáhnout 2,40 násobek životního minima. Výše porodného činí 13 000,– Kč na první narozené dítě. Narodí-li se s prvním dítětem ještě další dítě nebo děti, činí výše porodného 19 500,– Kč.

Více čtěte zde.

Pohřebné

Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a v případě, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanoveno pevnou částkou 5 000,– Kč. Žádat o pohřebné lze na příslušném úřadu (Úřad práce ČR – odbor státní sociální podpory) a vyplněním formuláře.

Více najdete zde.

Informace o novinkách pro rok 2014 naleznete v článku Změny a novinky v oblasti sociálních služeb v roce 2014

Zdroj info: www.mpsv.cz , www.cssz.cz
Zdroj foto: www.sxc.hu

Tagy: péče o děti, péče o seniory