Příprava na stárnutí v ČR

Vydáno 18.2.2015 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Informace Ministerstva práce a sociálních věcí volně navazují na informace o NAP v článku Pozitivně stárnout s NAP. V tom jsme zmínili existenci Národního akčního plánu podporující pozitivní stárnutí, funkci Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, která je s NAP provázána, a osvětlili jsme, co to NAP a zmíněná rada je.

Příprava na stárnutí v ČR

Článek Pozitivně stárnout s NAP nám vysvětluje ledacos – co je v reálu Rada vlády pro seniory a stárnutí populace, co je NAP a k čemu vlastně jsou. A všechno to souvisí se stářím, stárnutím populace u nás a nastavením politiky vlády k tomuto tématu.

Národní akční plán (NAP) je plánem státu, jak podpořit pozitivní stárnutí pro určité období – většinou 4 let. Aktuální plán na rok 2013 až 2017 je pokračováním Národních programů přípravy na stárnutí z dřívějších období. Cílem je ucelený přístup a řešení problematiky stárnutí populace, přičemž je stěžejní zajištění dodržování a ochrana lidských práv seniorů. Více o tom ve zmíněném článku Pozitivně stárnout s NAP.

Dalším krokem je tedy Příprava na stárnutí v ČR

Díky sociálnímu rozvoji, lepším životním a pracovním podmínkám, tak i zásluhou pokroku v medicíně a prosazováním sociálních práv se v současnosti lidská generace dožívá vyššího věku a mnohem méně osob umírá předčasně – v dětství, mládí nebo středním věku.

Délka života

Dnes má mnohem větší počet lidí šanci a možnost prožít delší život než kdykoli dříve. Starší generace tudíž tvoří stále významnější část populace v Česku a stárnutí populace je nejcharakteris­tičtějším demografickým rysem vývoje České republiky, ale nejen její, i ostatních rozvinutých zemí Evropy. A prognózy ukazují, že tento trend bude narůstat. Celkové přirozené stárnutí populace u nás, tak dojde i k silným ročníkům a v dalším období se bude nadále délka života prodlužovat.

Studie ukazují

Již dnes dle studie demografického vývoje Českého statistického ú­řadu:

 • by měli lidé starší 65 let v roce 2030 tvořit zhruba 22,8% populace
 • v roce 2050 pak 31,3%, což představuje přibližně 3 miliony osob
 • mnohem rychleji než dnes se bude zvyšovat počet nejstarších osob
 • v roce 2050 bude žít v ČR cca půl milionu občanů ve věku 85 a více let
 • muži se již dnes dožívají 78 let a ženy 84 let

Mezi těmito demografickými ukazateli existují regionální a místní rozdíly odrážející různé faktory.

Sociální a ekonomický aspekt

Přibývající počet starších lidí má za následek zvyšující se vzdělání, zlepšující se zdraví populace, čímž i značný potenciál pro sociální a ekonomický rozvoj. Politika přípravy na stárnutí plánuje a chce reagovat na dvě základní teze:

 • včlenit starší osoby do ekonomického a sociálního rozvoje
 • vytvořit věkově souhrnnou společnost

Velmi podstatně je přizpůsobit tomu

 • politiku zaměstnanosti
 • důchodovou politiku
 • sociální služby
 • zdravotní péči a služby

Hlavní principy politiky přípravy na stárnutí jsou

 • důraz na lidská práva
 • respektování aspektu problematiky stárnutí
 • celoživotní přístup ke stárnutí a zdraví
 • důraz na rodinu a mezigenerační vztahy
 • tvorba opatření na podložených poznatcích
 • zvláštní pozornost věnovaná seniorům, zdravotně postiženým, duševně nemocným a lidem s demencí
 • respektování rozdílů mezi venkovem a městem

Příprava na stárnutí v ČR

Vláda usnesením ze dne 9. ledna 2008 č. 8 přijala Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (NAP), což je strategický dokument zmíněný v předchozím článku. Ten stanovil cíle a opatření, která je třeba přijmout v souvislosti se stárnutím a s ním spojených sociálních změn. NAP a příprava na stárnutí souvisí s doporučení OSN a dalších mezinárodních organizací, zejména na Mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí a Zásady OSN pro starší osoby. Cílem je zajistit, aby bylo adekvátně reagováno na změny, potřeby a problémy starších lidí.

Dalším krokem tedy je realizace NAP a Příprava na stárnutí v ČR v praxi, přičemž jednou z nejzásadnějších otázek při přípravě společnosti na stárnutí a vytváření věkově souhrnné společnosti je zabránit diskriminaci na základě věku a segregačním náznakům ve společnosti. Je nutno poukázat na potenciál, přínos a roli starších lidí v rodině, ekonomice a celé společnosti a dále je rozvíjet a podporovat.

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: Mezinárodní akční plán, NAP, Příprava na stárnutí, senioři, starší generace