Příspěvky a dotace pro živnostníky z řad OZP a ID

Vydáno 28.9.2015 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Pomocí při zahájení podnikání a zřízení živnosti osob se zdravotním postižením mohou být příspěvky. Jaké jsou k mání, co lze využít, kde a jak žádat?

Příspěvky a dotace pro živnostníky z řad OZP a ID

O ID a OZP zaměstnancích jsme psali v článku zde, o podnikání a živnosti těchto osob zde. Dnes volně navážeme na problematiku podnikání ID a OZP s možnostmi podpory, které mají.

Již jsme osvětlili, že i osoba invalidní může směle podnikat a mít živnost. Její činnost je brána jako vedlejší, a to ve všech stupních invalidity, a proto jsou odvody z činnosti minimální. Další možností podpory jsou pro ně připraveny ve formě příspěvků, nebo chcete-li dotací k činnosti.

Po dobrém zvážení, volbě předmětu činnosti a zřízení živnosti lze čerpat čtyři typy příspěvků. Jaké to jsou?

Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa

 • je určen jen pro OZP podnikatele
 • legislativně podloženo v zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně v § 75 odst. 11
 • na základě znění paragrafu tohoto zákona může úřad práce uzavřít dohodu o zřízení chráněného pracovního místa s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost
 • podmínky poskytnutí jsou shodné jako při zřizování CHPM zaměstnavatelem a najdete je v článku. Výše příspěvku může být sumě maximálně osminásobku a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku
 • pro letošní rok je výchozí částka 24.408 Kč, přičemž zřízené CHPM musí být provozováno po dobu nejméně 3 let ode dne sjednaného v dohodě s úřadem práce
 • pokud ID jako OSVČ skončí s samostatnou výdělečnou činností ze zdravotních důvodů, nelze příspěvek požadovat k vrácení

Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa

 • je určen jen pro OZP podnikatele i zaměstnavatele
 • legislativně podloženo v zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně v § 76
 • na základě tohoto znění v zákoně může úřad práce na zřízené nebo vymezené chráněné pracovní místo poskytnout na základě dohody s osobou samostatně výdělečně činnou, která je OZP, příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa
 • dohodu s ÚP lze uzavřít nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne vymezení chráněného pracovního místa
 • příspěvek je poskytnut za předpokladu, že ke dni podání žádosti nemá OSVČ ID evidován daňový nedoplatek u finančního nebo celního úřadu, na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální pojištění, s výjimkou povolených splátek a dodržení jejich termínů splatnosti
 • roční příspěvek může být poskytnut maximálně ve výši 48.000Kč, a to zálohově čtvrtletně či v jiném dohodnutém období. Příspěvek má pokrýt provozní náklady, jako jsou zvýšené správní náklady, náklady na dopravu materiálu či výrobků, přizpůsobení provozovny a podobně
 • jejich přesná definice není dána, jen obecné znění v zmíněném zákoně, které říká, že „ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem charakteristiku chráněného pracovního místa, druhy provozních nákladů chráněného pracovního místa nezbytných k provozování chráněného pracovního místa, na které lze poskytnout příspěvek podle § 76, a způsob poskytování příspěvku a další skutečnosti rozhodné pro uzavření dohody o zřízení nebo vymezení chráněného pracovního místa.“
 • prováděcím právním předpisem je pak vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Příspěvek na společensky účelné pracovní místo

 • je určeno všem – OZP i zdravým
 • legislativně je zřízení zakotveno č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně v § 113, a z něhož je zřejmé, že společensky účelným pracovním místem je myšleno pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti
 • na takovéto pracovní místo může úřad práce poskytnout příspěvek, přesná výše příspěvku se vždy odvíjí z průměrné míry nezaměstnanosti v ČR a příspěvek se poskytuje na dobu nejdéle 12 měsíců
 • prováděcím právním předpisem je pak vyhláška č. 518/2004 Sb., a její paragraf, přičemž je tento příspěvek poskytnut coby návratný příspěvek, příspěvek na úhradu úroků z úvěrů nebo jiný účelově určený příspěvek
 • příspěvek je poskytnut do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody

Překlenovací příspěvek

 • je určen všem – OZP i zdravým
 • legislativně je zakotven č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně v § 114
 • příspěvek je poskytnut na základě dohody s ÚP, a to OSVČ, která přechodem na živnost přestala být uchazečem o zaměstnání a jíž byl mimoto poskytnut příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa
 • překlenovací příspěvek se poskytuje maximálně na dobu 5 měsíců, a to najednou na celé období
 • je určen k úhradě provozních nákladů za období, na něž byl překlenovací příspěvek poskytnut
 • náklady je myšleno nájemné a služby s ním spojené, s výjimkou nájemného za bytovou jednotku a služeb s ním spojených, náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků, náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována samostatná výdělečná činnost, pokud je tento objekt ve vlastnictví osoby samostatně výdělečně činné a náklady souvisí s provozováním samostatné výdělečné činnosti
 • suma příspěvku činí maximálně 0,25násobek průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o překlenovacím příspěvku

Jak o příspěvky požádat?

Je k tomu předepsán zákonně daný postup. Prvním krokem je vyplnění formulářů. Ty lze vyplnit online na Vašem počítači. Formuláře ke stažení naleznete ve word formátu nebo v pdf formátu. Stáhnout lze zde. Po vyplnění je vytisknete a s přílohami, jež jsou k nim požadovány, doručíte osobně na podatelnu ÚP, případně zašlete doporučeně na místně příslušný ÚP. Anebo je vytisknete čisté a požádáte o pomoc s vyplněním pracovníky ÚP.

Alternativní dotace

Mimo těchto čtyř příspěvků lze čerpat další alternativní dotace, které jsou časově vymezeny, nebo nárazové. Jsou jimi dotace z fondů Evropské unie, o nichž se informujte na místně příslušném ÚP.

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: OSVČ z řad ID, podnikání ID, příspěvky a dotace, úřad práce