Projekt MPSV a ÚP - APZ v praxi

Vydáno 10.11.2015 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

APZ je málo využívaná zkratka projektu, který je součástí sociální politiky a zaměstnanosti v každém okrese, kraji a celé ČR. APZ je společným projektem Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce ČR.

Projekt MPSV a ÚP - APZ v praxi

APZ je zkratkou pro Aktivní politiku zaměstnanosti. Pojímá v sobě celý soubor opatření, možností a nástrojů, jež všechny směřují k co nejvyšší zaměstnanosti jednotlivých okresů, krajů a celé ČR. Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Úřadem práce v mnoha případech v rámci APZ a realizování některých aktivit spolupracují s dalšími subjekty – státními, neziskovými i soukromými. Celý projekt APZ je zakotven v současné legislativě, konkrétně v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a v jeho paragrafech 104 až 120.

A jaké nástroje a možnosti APZ konkrétně nabízí?

 • rekvalifikace
 • investiční pobídky
 • veřejně prospěšné práce
 • společensky účelná pracovní místa
 • překlenovací příspěvek
 • příspěvek na zapracování
 • příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

APZ nabízí také nejrůznější typy poradenství, podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a cílené programy k řešení zaměstnanosti.

Rekvalifikace

Je získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace. Při definování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována. Sama rekvalifikace probíhá na bázi písemné dohody mezi Úřadem práce a uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání. Za takovou osobu hradí ÚP náklady rekvalifikace a může mu poskytnout i příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů s tím spojených. Rekvalifikaci zajišťuje krajská pobočka ÚP dle místa bydliště uchazeče.

Ten si může zajistit rekvalifikaci také aktivně sám a zvolit si, jak druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat, tak rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést. V případě úhrady rekvalifikace ÚP je uchazeči o zaměstnání před zahájením rekvalifikace vydáno potvrzení o tom, že po předložení dokladu o úspěšném absolvování této rekvalifikace uhradí rekvalifikačnímu zařízení cenu rekvalifikace. Vždy lze hradit rekvalifikaci přes ÚP jen v případe, když je uchazeč veden v evidenci ÚP. Celková finanční částka, na zvolenou rekvalifikaci nesmí v období 3 po sobě následujících kalendářních let ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci přesáhnout částku 50 000 Kč.

Investiční pobídky

Je jednou z možností APZ, jak zafinancovat zaměstnavateli vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci nebo školení nových zaměstnanců v rámci rozhodnutí o příslibu investiční pobídky podle zvláštního právního předpisu. Finanční podpora je poskytnuta místně příslušným ÚP na vytvoření nových pracovních míst a může být poskytnuta zaměstnavateli, který vytvořil nová pracovní místa v územní oblasti, ve které je průměrná míra nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v ČR. Tato podpora je poskytnuta na částečnou úhradu nákladů, které budou na rekvalifikaci skutečně vynaloženy. Zaměstnavateli, kterému byla poskytnuta finanční podpora v rámci investičních pobídek, nelze po dobu její účinnosti poskytnout další příspěvek z prostředků APZ na stejný účel.

Veřejně prospěšné práce

Jsou to časově omezené pracovní příležitosti, především v oblasti údržby veřejných prostranství, úklidu a údržby veřejných budov a komunikací nebo podobných činností, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s úřadem práce, který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek. Ten je poskytnut do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy a platy na zaměstnance umístěného na tyto práce, včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na zdravotní pojištění.

Společensky účelná pracovní místa (SÚPM)

Představují pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Za takové místo je považováno i to, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na společensky účelná pracovní místa může úřad práce poskytnout příspěvek. V případě, že má být zřízeno více než 5 pracovních míst, je ÚP povinen vyžádat si vypracování odborného posudku.

Vyhrazení SÚPM

Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa může být poskytován až do výše vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance přijatého na vyhrazené pracovní místo, včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl ze základu pojistného tohoto zaměstnance. Příspěvek může být poskytován nejdéle po dobu 1 roku.

Překlenovací příspěvek

Překlenovací příspěvek může úřad práce na základě dohody poskytnout osobě samostatně výdělečně činné, jež přestala být uchazečem o zaměstnání, a které byl poskytnut příspěvek na společensky účelná pracovní místa. Překlenovací příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu pěti měsíců, a to jednorázově na celé období. Slouží na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v daném období. O poskytnutí příspěvku lze požádat nejpozději do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody o společensky účelném pracovním místě.

Za provozní náklady jsou považovány

 • nájemné a služby s ním spojené
 • náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků
 • náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována samostatná výdělečná činnost
 • je-li součástí nákladů DPH a OSVČ není plátcem této daně, považuje se DPH za provozní náklad

Příspěvek na zapracování

Může být ÚP poskytnut zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému ÚP věnuje zvýšenou péči – handicapované, OZP, matky samoživitelky a podobně. Příspěvek se poskytne na dobu maximálně 3 měsíců a může činit maximálně polovinu minimální mzdy.

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

Může ÚP poskytnout zaměstnavateli na základě uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a z tohoto důvodu nemůže zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Je pak poskytnut na částečnou úhradu náhrady mzdy, která zaměstnancům přísluší podle pracovněprávních předpisů. Příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu půl roku, a to nejvýše poloviny minimální mzdy.

Žádost o příspěvky

Každý příspěvek může požádat zaměstnavatel nebo fyzická osoba, přičemž žádost musí obsahovat identifikační údaje právnické, či fyzické osoby, místo a předmět podnikání a druh příspěvku, o který se žádá. K tomu je nutno doložit doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti, doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu a potvrzení o tom, že žadatel nemá v evidenci daní žádné daňové nedoplatky vedené příslušným finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Krajská pobočka ÚP může požadovat předložení i dalších dokladů, jsou-li potřebné k posouzení žádosti.

Na příspěvek nemá nárok zaměstnavatel při uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce, a to po dobu 3 let.

APZ mimoto nabízí také nejrůznější typy poradenství, podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, o nichž jsme psali v článku zde také zde a cílené programy k řešení zaměstnanosti.

Poradenství

Provádějí a zabezpečují je krajské pobočky ÚP ke zprostředkování vhodného zaměstnání, k volbě přípravy k práci osob se zdravotním postižením a k výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Lze v rámci ÚP na základě dohody zabezpečit také poradenství prostřednictvím odborných zařízení (např. pedagogicko-psychologických poraden, diagnostických pracovišť a podobně) a hradit náklady spojené s touto činností. Charakteristiku jednotlivých poradenských forem a činností stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

Cílené programy k řešení zaměstnanosti

Problémy regionálního, krajského a celostátního charakteru mohou být řešeny za pomoci cílených programů. Programy celostátního charakteru schvaluje vláda ČR a programy obecního, okresního a krajského charakteru ministerstvo, přičemž lze využít i mezinárodních programů – např. mezinárodní programy s mezinárodní účastí, programy financované v rámci Strukturálních fondů Evropského společenství a dalších programů Evropského společenství. Při využití cílených programů může ÚP spolupracovat i s jinými subjekty.

Zdroj foto: www.mpsv.cz

Tagy: Aktivní politika zaměstnanosti, Ministerstva práce a sociálních věci, Úřad práce ČR