Rada vlády a stárnutí populace – novinky v oblasti

Vydáno 25.8.2016 Péče o seniory Pavla Jelínková

O Radě vlády a Národním akčním plánu jsme se již na našem portálu zmínili (číst můžete zde). Ale doba jde dál a i v této oblasti dochází k posunu a objevují se nové informace a skutečnosti. Co je nového?

Rada vlády a stárnutí populace – novinky v oblasti

Unikátní soutěž

V současnosti probíhá nominace jednotlivců a skupin seniorů do soutěže, jíž vyhlašuje Rada vlády pro seniory a stárnutí populace. Nominace je možná za přínos v oblasti seniorské problematiky a za aktivity vedoucí ke zvýšení kvality života seniorů či k řešení problematiky stárnutí a stáří.

Smyslem ocenění je symbolicky poděkovat seniorům, kteří bezplatně věnují svůj volný čas obecně prospěšným činnostem, vedou seniorské, mezigenerační nebo zájmové organizace, podporují aktivity v rámci dobrovolnictví nebo sami jako dobrovolníci ve svém volném čase působí. Nominace je možné zasílat do konce srpna letošního roku.

Dvě kategorie soutěže

Cena bude vyhlášena ve dvou kategoriích: jednotlivec a kolektiv/klub. Nominovat do obou kategorií mohou seniorské kluby, nestátní neziskové organizace, samosprávy obcí/měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní, sportovní a zájmové organizace. Jednotlivci mohou podat nominaci pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů.

Nominace se podávají na

Nominovat lze jednotlivce a kluby v případě, že

  • se angažují ve prospěch řešení veřejných problémů v místě či regionu
  • konkrétně a dlouhodobě pomáhají seniorům jako dobrovolníci
  • realizují informační a vzdělávací aktivity ve prospěch seniorů
  • dlouhodobě a efektivně pracují na řešení sociálních problémů v lokalitě
  • společensky významně využívají celoživotní kvalifikace ve veřejném prostoru

Výsledky a jejich vyhlášení

Vítěze každé kategorie vybere nezávislá porota složená z členů Rady. Výsledky poté vyhlásí ministryně práce a sociálních věcí a předsedkyně Rady vlády pro seniory a stárnutí populace Michaela Marksová na konferenci konané u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, a to dne 3. října 2016.

Pro orientaci ještě stručně připomeneme prezentované informace. V rámci působení a činností Ministerstva práce a sociálních věcí existuje Národní akční plán (NAP) podporující pozitivní stárnutí, jehož vytvoření iniciovala Rada vlády pro seniory a stárnutí populace, jež je s NAP provázána.

Úplně první byla zřízena Rada vlády pro seniory a stárnutí populace, a to na základě usnesení vlády č. 288, přičemž byla ustanovena k 22. březnu 2006.

Tato Rada vlády pro seniory a stárnutí populace je poradním orgánem vlády pro otázky z oblasti stárnutí populace a života seniorů. Zasedá minimálně 3× ročně a veškeré informace o činnosti Rady jsou dostupné veřejnosti na webových stránkách Úřadu vlády, respektive Ministerstva práce a sociálních věcí.

Rada samotná nemá žádnou pravomoc, jen poradní hlas a funkci. Veškeré činnosti a zveřejňování informací o práci Rady zajišťuje sekretariát Rady. Ten je zároveň součástí Ministerstva práce a sociálních věcí. A Rada vlády pro seniory a stárnutí populace pracuje s Národním akčním plánem.

NAP v kontextu s Radou vlády

NAP – Národní akční plán – je tedy plánem státu, jak podpořit pozitivní stárnutí pro určitá období, ve většině případů se jedná o cykly čtyř let. A ten aktuální – na rok 2013 až 2017 – je pokračováním Národních programů přípravy na stárnutí z dřívějších období. Cílem je ucelené řešení problematiky stárnutí populace se zajištěním ochrany lidských práv seniorů. Celé to je o stáří a stárnutí, což je velmi stěžejní problém, jelikož naše populace rapidně rychle stárne.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: NAP, Národní akční plán, Rada vlády pro seniory a stárnutí populace