Role státu a zdravotnického systému v péči v domácím prostředí

Vydáno 2.1.2017 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Jak v zajištění péče v domácím prostředí funguje stát? Je schopen se o osobu v domácím prostředí nějak systémově postarat, pokud to osoba není schopna udělat sama a nemá příbuzné, kteří by se o něj postarali?

Role státu a zdravotnického systému v péči v domácím prostředí

Jaké mají tyto osoby možnosti? Potřebná osoba má několik možností zajištění si péče, z nichž jen malý zlomek je hrazen ze zdravotního pojištění.

Reklama

V sociálním zařízení

  • celková dočasná a krátkodobá péče ve formě pobytového zařízení sociálních služeb – viz odlehčovací služba
  • dlouhodobá péče v pobytovém sociálním zařízení – domovy pro seniory, domovy důchodců, pobytová zařízení se zvláštním režimem – péče je poskytována osobám nad 65 let věku, kteří mají sníženu soběstačnost nebo trpí demencí či Alzheimerem, když pro úhradu této služby slouží příspěvek na péči a lidé si platí sami stravu a ubytování

Řešit vše v domácím prostředí

  • a to sjednáním pečovatelské služby domů
  • nebo i o víkendech a ve večerních hodinách formou osobní asistence
  • celkovou dočasnou a krátkodobou péčí ve formě odlehčovací služ­by
  • domácí zdravotní péčí

Domácí zdravotní péče

Je zdravotní péči o potřebnou osobu v jejím domácím prostředí, kde jej pravidelně navštěvuje kvalifikovaný personál, což se děje na základě doporučení praktického lékaře, odborného lékaře nebo lékaře v nemocnici. Na tuto službu, jako na jednu z mála, má nárok každý občan České republiky, u něhož ošetřující lékař po zhodnocení celkového zdravotního stavu a sociálních aspektů rozhodne o možnosti poskytování této péče.

Typy domácí zdravotní péče

  • Domácí hospitalizace – pro osoby v pooperačním a poúrazovém stavu, osoby s kardiovaskulárním a neurologickým onemocněním. Poskytuje se v rozsahu maximálně několika týdnů.
  • Poúrazová péče – jedná se o ošetřování poúrazových stavů osob, kde je aplikována léčba bolesti a polohování, zajištění stravy, pitného režimu, rehabilitace a odborné ošetření všech poranění.
  • Dlouhodobá domácí péče – přináleží chronicky nemocným, kde je nutná dlouhodobá, pravidelná domácí péče kvalifikovaného zdravotního personálu (lidé po mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, s plným i částečným ochrnutím, se závažným duševním onemocněním, chronickou bolestí).
  • Preventivní domácí péče – pro ty, u nichž doporučí ošetřující lékař preventivní monitorování zdravotního (i psychického) stavu v pravidelných intervalech. Pracovníci domácí péče monitorují stav osoby, přičemž o změnách ihned informují ošetřujícího lékaře. Preventivní domácí péče je poskytována týdně, měsíčně nebo tak, jak určí ošetřující lékař.

Tato služba je plně hrazena ze zdravotního pojištění a poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a to pro pro všechny věkové skupiny.

Pečovatelská služba

Je určena všem, kteří mají nějak sníženou soběstačnost – vysokým věkem, chronickým onemocněním, zdravotním postižením. Realizuje se jako terénní služba v domácnostech osob, anebo jako ambulantní, kdy potřebná osoba dochází nebo je dopravována do zařízení sociálních služeb. Každý zájemce o pečovatelskou službu musí podat žádost o službu, na základě které probíhá sociální šetření v jeho domácnosti. Mezi ním (klientem) a danou organizací se sepisuje smlouva se všemi potřebnými náležitostmi.

Služba nabízí stravu a pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů, příprava a podání jídla i pití), pomoc při zvládání běžných úkonů (oblékání, přesunu na vozík, podávání jídla, pomoc při pohybu). Dále je to pomoc při osobní hygieně, zajištění chodu domácnosti – úklid, nákupy, praní a žehlení prádla. Mimo jiné může jít také o zprostředkování kontaktu s okolím – doprovod k lékaři, do školy, na úřad. Služby si hradí osoba ze svého, poskytována bezplatně je jen účastníkům odboje a maminkám s trojčaty.

Osobní asistence

Opět služba, jež je poskytnuta v domácím prostředí, a je tu pro seniory a osoby se zdravotním postižením, u nichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Rozsah a čas je věcí dohody. Osobní asistence může pomoci při zajištění stravy, zvládání běžných úkonů a hygieně, při pohybu, nebo se zajištěním domácnosti. Obsahem asistenční služby mohou být i vzdělávací a aktivizační činnosti – nácvik motorických schopností, zájmová činnost, v neposlední řadě i zprostředkování kontaktu s okolím, vrstevníky, kulturní a společenský program. V legislativě a úředních věcech rovněž pomůže s uplatňováním práv, úředními dokumenty a jejich vyplňováním, vyřizováním dokladů. Osobní asistenci si platí potřebná osoba sama.

Odlehčovací služba

Má formu terénní, případně ambulantní či pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost – díky věku, chronickému onemocnění, zdravotnímu postižení. Má odlehčit členům rodiny při péči o daného člověka tím, že je zastoupí a zajistí potřeby klienta v předem určeném čase.

Terénní služba je poskytována v bydlišti, kam dochází sociální pracovník k výpomoci v předem domluvené době a poskytuje potřebné osobě pomoc. Ambulantní služba je poskytována na několik hodin v týdnu a v zařízení, kam daný člověk dochází, je dovážen či doprovázen. Pobytová odlehčovací služba pak může nabídnout dočasné umístění osoby v některém pobytovém zařízení sociálních služeb. Takto může službu využít i dočasně méně pohyblivý senior, který žije sám. Úkony jsou obdobné jako u pečovatelské služby a poskytnuta na základě písemné smlouvy s uživatelem služby, kterou si hradí sám.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: domácí pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, zdravotni péče