Slevy a finanční úlevy pro OZP, seniory a rodiče zdravotně postižených dětí

Vydáno 13.4.2014 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Slevy a finanční úlevy pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením lze čerpat i v oblasti daní, bydlení, dopravy, médií nebo místních poplatků. Prohlédněte si, kde a kolik můžete ušetřit v následujícím článku.

Slevy a finanční úlevy pro OZP, seniory a rodiče zdravotně postižených dětí

DANĚ

Slevy na dani z příjmu

Podle zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů mají plátci daně nárok na slevy na dani z příjmu, kdy se jim vypočtená daň za zdaňovací období snižuje o následující částky:

 • 24 840 Kč na poplatníka
 • 24 840 Kč na manželku, nebo manžela, žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč
 • částka 24 840 Kč se zvyšuje na dvojnásobek, je-li manželka/manžel držitelem/kou průkazu mimořádných výhod III. stupně a průkaz ZTP/P
 • do příjmu manžela/manželky se přitom nezahrnují žádné dávky státní sociální podpory a sociální péče, státní příspěvky na penzijní připojištění nebo státní příspěvky stavebního spoření, ani stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání
 • mají-li manželé majetek ve společném jmění manželů, do příjmu manžela/manželky se nezahrnuje rovněž příjem, který plyne druhému z manželů
 • dan z příjmu se sníží o 2 520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně, nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu částečného invalidního důchodu a starobního důchodu.
 • daň z příjmu se sníží o 5 040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu III. stupně nebo jiný důchod, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, případně zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu plného invalidního důchodu a starobního důchodu, anebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní
 • daň z příjmu se sníží o 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Poskytuje se osobám na vyživované dítě, které s ním žije ve společné domácnosti. Výše zvýhodnění činí 13 404 Kč ročně, nebo 1 117 Kč měsíčně. Je-li toto dítě navíc držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se daňové zvýhodnění na dvojnásobek, a to na 26 808 Kč ročně, tedy 2 234 Kč měsíčně. Na totéž dítě může uplatnit daňové zvýhodnění jen jeden rodič.

Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů čtěte zde.

Vrácení daně z přidané hodnoty

Uplatnit vrácení daně je možné při nákupu automobilu z příspěvku na zvláštní pomůcku. Nárok vymezuje zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Při koupi auta z příspěvku na zvláštní pomůcku je možné požádat finanční úřad o vrácení daně z přidané hodnoty. Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení DPH u jednoho osobního auta zakoupeného v ČR v období pěti let v maximální výši 100 000 Kč. Nárok na vrácení zaplacené daně je nutné podat do tří let od kalendářního měsíce, v němž OZP obdrží rozhodnutí úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení osobního automobilu, nebo od měsíce, v němž se zdanitelné plnění uskutečnilo.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty podrobně zde.

DOPRAVA

Registr vozidel a řidičský průkaz

Poplatek za zápis do registru vozidel ve výši 800 Kč je odpuštěn držitelům průkazu ZTP a ZTP/P. Poplatek se neplatí ani za vozidlo rodiče zdravotně postiženého dítěte nebo opatrovník osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům, pokud jsou držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. Stejně tak je tomu u sumy 50 Kč za vydání řidičského průkazu.

Osvobození od tohoto poplatku vychází ze zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Technická způsobilost vozidla a parkovací místo

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P neplatí rovněž:

 • schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě ve výši 100 Kč
 • schválení technické způsobilosti vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku ve výši 100 Kč
 • schválení užití vozidla k výcviku v autoškole ve výši 1 000 Kč
 • povolení ke zřízení parkovacího místa

Poplatek se neplatí ani za vozidlo rodiče zdravotně postiženého dítěte nebo opatrovníka osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům, pokud jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích čtěte zde.

Poplatek za použití dálnice a rychlostní silnice

Je vymezen zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a od poplatku je osvobozen automobil:

 • přepravující těžce zdravotně postižené občany, držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká
 • provozovaný domovy pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li vozidlo k přepravě osob se zdravotním postižením
 • automobil přepravující nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem (dokládá se vyjádřením odborného lékaře)

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Místní poplatky

Jsou vymezeny podle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.

Poplatek za psy

Neplatí nevidomý držitel psa, osoba závislá a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod. Poplatek je snížen osobám s invalidním, starobním, sirotčím, vdovským a vdoveckým důchodem, a to na částku 200 Kč za kalendářní rok. Osvobození a snížení poplatku se dokládá na příslušném obecním a městském úřadě, a to průkazem ZTP nebo ZTP/P, nebo rozhodnutím o přiznání daného důchodu, spolu s občanským průkazem.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Nehradí nevidomí, držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci.

Poplatek za užívání veřejného prostranství a vyhrazení trvalého parkovacího místa

Neplatí osoby zdravotně postižené.

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlemdo vybraných míst a částí města

Nehradí držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci.

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích nejdete zde.

Média

Rozhlasové a televizní poplatky

Jsou vymezeny dle zákona č. 348/2005, o rozhlasových a televizních poplatcích.

Od těchto poplatků jsou osvobozeny:

 • osoby nevidomé, nebo téměř nevidomé, neslyšící nebo téměř neslyšící
 • osoby, jejichž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15 násobek životního minima
 • osoby, které žijí v domácnosti s dalšími lidmi a jejich součet čistých příjmů za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15 násobek životního minima

O osvobození je nutno požádat buď na poště (jako plátce SIPO), nebo přímo Českou televizi (žádost ke stažení zde) a Český rozhlas (žádost ke stažení zde).

Zákon č. 348/2005, o rozhlasových a televizních poplatcích.

Rodina a bydlení

Sňatek

Od poplatku za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu či mimo úředně určenou místnost ve výši 1 000 Kč, nebo za vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným matričním úřadem ve výši 1 000 Kč, jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Vydání stavebního povolení

Dle zákona č. 634/2004 se pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P snižují na polovinu poplatky:

 • ke stavbě pro bydlení s nejvýše třemi byty, nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci z plné výše pěti tisíc korun na dva a půl tisíce korun
 • ke stavbě pro bydlení s více než tři byty z plné výše deseti tisíc korun na pět tisíc korun

Od poplatku je zcela osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích k nahlédnutí zde.

Poplatky za odpady

Poplatky vymezuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Zákon č. 185/2001 Sb., odpadech.

Správní poplatky

Od poplatku za ověření podpisu nebo otisku razítka na listině a jejím stejnopisu ve výši třiceti korun za každý podpis a razítko jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Poplatky jsou vymezeny zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Zdroj foto: autorka

Tagy: péče o osoby s hendikepem, péče o seniory