Slevy pro seniory a hendikepované v oblasti energií, dopravy a telefonních služeb

Vydáno 17.4.2014 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Finanční zvýhodnění můžete čerpat jako senioři, osoby se zdravotním postižením nebo rodiče zdravotně postižených dětí i v oblasti energií, dopravy a volání. Prohlédněte si slevy, které poskytují jednotlivé společnosti.

Slevy pro seniory a hendikepované v oblasti energií, dopravy a telefonních služeb

Jaké úlevy a slevy to jsou?

  • slevy zemního plynu
  • slevy elektrické energie
  • slevy na telefon
  • slevy a výhody poskytované v dopravě

Elektrická energie a zemní plyn

Společnost ČEZ

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P a osoby žijící s nimi ve společné domácnosti mohou čerpat slevu na odběr elektrické energie ve výši 120 Kč bez DPH ročně.
Více v dokumentu „pdf“.

RWE

RWE nabízí pro držitele průkazu ZTP/P slevu za odebraný zemní plyn ve výši 20 Kč/MWh včetně DPH. Konkrétní informace lze získat na každé pobočce plynárenské společnosti ve všech krajích.
Více ke slevě najdete „zde“.

Pražská plynárenská

Slevu ve výši 65 Kč/MWh (cca 0,70 Kč/m3) z ceny za komoditu (bez DPH) nabízí Pražská plynárenská držitelům průkazu ZTP/P, včetně osob blízkých, které s nimi žijí ve společné domácnosti. Sleva je poskytnuta také seniorům nad 65 let.
Podrobnosti se dozvíte „zde“.

E.ON

Ze skupiny E.ON nabízí v současné době slevu E.ON Distribuce, a to ve výši 65 Kč/MWh (cca 0,70 Kč/m3) z ceny za plyn (bez DPH) pro držitele průkazu ZTP/P, včetně osob blízkých, které žijí s nimi ve společné domácnosti.
Více podrobností „zde“.

Elimon

Držitelům průkazů ZTP nebo ZTP/P a osobám blízkým, které s nimi žijí ve společné domácnosti, poskytuje slevu za odebraný plyn ve výši 10 Kč/MWh bez DPH.
Více informací se lze dočíst „zde“.
Dále nabízí těmto osobám slevy na dodávku elektřiny ve výši 10 Kč/MWh bez DPH.
Více informací je k dispozici „zde“.

Doprava

České dráhy

Držitelé ZTP a ZTP/P mají nárok na přepravu ve 2. třídě za zvláštní jízdné dle ceníku Českých drah. Mohou si také zakoupit In-kartu, která je opravňuje k uplatnění 75 % slevy na zákaznické jízdné. Držitel průkazu ZTP/P má kromě toho možnost bezplatné přepravy svého průvodce ve 2. třídě, a to i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné, přičemž průvodcem nevidomého může být i vodicí pes. Dále může žádat bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy jako cestovního zavazadla nebo spoluzavazadla a bezplatnou přepravu dětského kočárku jako cestovního zavazadla nebo spoluzavazadla, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě.

Super City
Při použití 2. třídy vlaku Super City zaplatí držitel průkazu ZTP, ZTP/P zvláštní jízdné dle ceníku ČD, při použití 1. třídy obyčejné jízdné Super City dle ceníku ČD. Průvodce držitele průkazu ZTP/P zaplatí při použití tohoto vlaku v 1. a 2. třídě cenu místenky Super City dle ceníku ČD. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají nárok na zakoupení jízdenky ve vlaku i při nástupu v takzvané obsazené stanici bez manipulační přirážky.

Zvláštní jízdné pro rodiče zdravotně postižených dětí
Vymezeno je přílohou č. 3 výměru Ministerstva financí č. 01/2012. Na 50 % plného obyčejného jízdného uplatněného dopravcem mají nárok rodiče, nebo soudem stanovení opatrovníci k návštěvě dětí zdravotně postižených, které jsou déle než tři měsíce, nebo trvale umístěny ve zdravotnickém, školském, nebo sociálním zařízení. Rodičům, nebo opatrovníkovi je v zařízení vystaven průkaz, kterým se nárok na zlevněné jízdné prokazuje. Držitel průkazu při jízdě do ústavu hradí zlevněné jízdné, při jízdě z ústavu může zlevněné jízdné využít pouze v případě, že je realizace návštěvy v ústavu potvrzena na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu, přičemž zpáteční jízda může být uplatněna nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.
Čtěte více zde o všech „slevách a jízdném“

1.třída
Průvodce držitele průkazu ZTP/P zaplatí při použití 1. třídy rozdíl mezi standardním, nebo zákaznickým jízdným 1. a 2. třídy, a to dle nároku držitele průkazu ZTP/P. Pokud je sám držitelem In-karty, zaplatí rozdíl mezi zákaznickým jízdným 1. a 2. třídy. Vodicí pes nevidomého se přepravuje bezplatně i v 1. třídě.

Student Agency

Autobusová doprava
Nabízí ve vnitrostátní dopravě svými autobusy slevu 25 % z ceny jízdného seniorům nad 60 let, slevu 75 % z ceny jízdného pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P je potom přepravován bezplatně.

Přeprava cestujících se sníženou schopností pohybu autobusy STUDENT AGENCY express je možná, ovšem bez asistenčních služeb. Vozidla dopravce potom nejsou bezbariérová. Bezplatně se potom převážejí invalidní vozíky složené v zavazadlovém prostoru.

Další náležitosti se řídí podle platných smluvních přepravních „podmínek“.

Vlaková doprava
Zvláštní jízdné ve výši 75 % standardního jízdného poskytuje RegioJet osobám starším 60 let pobírajícím starobní důchod, invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, vdovský a vdovecký důchod nebo starším 60 let, jimž se měsíčně opakují peněžité dávky sociální péče z důvodu hmotné nouze. Nárok na toto jízdné se prokazuje průkazem s uvedeným jménem, datem narození a fotografií.

Držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P poskytuje RegioJet přepravu za cenu 25 % obyčejného jízdného. Držitel průkazu ZTP/P má mimo toho nárok na bezplatnou přepravu svého průvodce, přičemž průvodcem nevidomého může být i vodicí pes. Dále také bezplatnou přepravu dětského kočárku jako cestovní zavazadlo nebo spoluzavazadlo, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě. Nárok na zvláštní jízdné pro osoby zvlášť těžce postižené na zdraví se prokazuje průkazem ZTP nebo ZTP/P.

Rodiče zdravotně postižených dětí
Na děti, které jsou umístěny v ústavech na území ČR, poskytuje RegioJet jízdné ve výši 25 % standardního, přičemž nárok na něj se uznává ze stanice nejbližší místu trvalého bydliště rodiče do stanice nejbližší místu ústavu a zpět, a to nejkratším či časově nejvýhodnějším směrem. Jízdenka ze stanice kde sídlí ústav může být zakoupena s prvním dnem platnosti, nejpozději následující den po potvrzení návštěvy dítěte v ústavu. Nárok na ně rodiče prokazují platným průkazem vystaveným ústavem, ve kterém je dítě umístěno.
Více o tarifech čtěte „zde“.
Podrobnosti k přepravě Student Agency a RegioJet najdete „tady“ .

Leo Express

Speciální vůz
Dopravce má speciální vůz označený písmenem C, který je určen pro osoby se zdravotním postižením. Vagon je vybaven integrovanou plošinou a bezbariérovou toaletou a personál vlaku je školen v péči o zákazníka se znevýhodněním. Rezervace i platbu lze provést online, přičemž tato místa mohou cestující rezervovat přímo při koupi jízdenek v rezervačním systému Leo Express.

Držitelé ZTP a ZTP/P
Osoby ZTP a ZTP/P mohou využít slevu ve výši 75 % standardního jízdného, kterou je nutné prokázat platným průkazem ZTP nebo ZTP/P. Bezplatná je přeprava průvodce držitele průkazu ZTP/P.

Senioři nad 60 let
Nárok mají na slevu ve výši 25 % standardního jízdného, což je nutné doložit platným dokladem prokazujícím věk.

Rodiče zdravotně postižených dětí
Na zvláštní jízdné ve výši 50 % plného obyčejného jízdného uplatněného dopravcem mají nárok rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci k návštěvě dětí zdravotně postižených, které jsou déle než 3 měsíce, anebo trvale umístěny ve zdravotnickém, školském nebo sociálním zařízení.
Rodičům nebo opatrovníkům je v zařízení vystaven průkaz, kterým se nárok na zlevněné jízdné prokazuje. Držitel průkazu je potom při jízdě do ústavu zpoplatněn zlevněným jízdným, ale při jízdě z ústavu toto zlevněné jízdné může použít jen v případě, že je realizace návštěvy v ústavu potvrzena na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu, přičemž zpáteční jízda může být uplatněna nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.

Městská hromadná doprava

Městská hromadná doprava je ve všech městech pro držitele karty ZTP a ZTP/P poskytována zdarma stejně jako pro jejich průvodce a vodicího psa. Držitelům ZTP a ZTP/P také náleží místo k sezení dle § 36 zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Meziměstská doprava

Držitelé ZTP mohou čerpat slevu 75 % na jízdné vnitrostátní linky z ceny běžného jízdného a místo k sezení. Držitelé ZTP/P mají slevu 75 % na jízdné vnitrostátní linky z ceny běžného jízdného, místo k sezení, jejich průvodce a vodicí pes jsou přepravováni zdarma.

Telefonní služby

Vychází z nařízení vlády č. 109/2008 Sb. o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby. Na slevu ve výši 200 Kč měsíčně mají nárok:

  • držitelé průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty
  • držitelé průkazu ZTP/P
  • osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve II., III., IV. stupni a také v případě nezletilé osoby ten, kdo o něj pečuje
  • osoba, která vychovává nebo osobně pečuje o nezletilého, který mu byl svěřen do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a který je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P

O slevách se lze informovat u daného operátora, a v případě potřeby ke slevě vydá místně příslušný Úřad práce potřebné potvrzení.

Podmínky slev u „O2“

Sleva u „T-mobile“

Podmínky ke slevě u „Vodafone“

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: péče o osoby s hendikepem, péče o seniory