Služby pro domácnost na vzestupu

Vydáno 22.1.2016 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Nově by se služby pro domácnost mohly stát součástí aktivní politiky zaměstnanosti v rámci projektů MPSV. Společnosti v Česku by se tím vytrhlo z paty hned několik trnů. Jakých a jak by to fungovalo?

Služby pro domácnost na vzestupu

Projekt, jehož cílem bylo zanalyzovat současnou situaci okolo služeb do domácnosti v souvztažnosti s cílem MPSV posílit a zlepšit zaměstnanost, došel k závěru, že služby pro domácnosti mohou být novým nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti státu. Takové jsou závěry z projektu financovaného Evropským sociálním fondem, který zanalyzoval možnosti aplikace nového opatření do praxe.

Dle tohoto projektu mohou služby pro domácnosti přispět ke třem významným a pozitivním efektům:

 • ke tvorbě nových pracovních míst pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • k lepšímu sladění práce a rodiny
 • ke snížení práce načerno v domácnostech

Jak by to fungovalo?

Služby pro domácnost by poskytovaly osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností a sociálním vyloučením.

Těmi jsou

 • rodiče malých dětí
 • absolventi
 • osoby se zdravotním postižením
 • lidé v předdůchodovém věku

Úřad práce ČR těmto skupinám občanů věnuje zvýšenou péči a již dnes využívá řadu nástrojů a projektů ke snížení dopadu nezaměstnanosti na ně.

Jsou jimi

 • veřejně prospěšné práce
 • zřizování společensky účelných pracovních míst
 • rekvalifikace
 • řada projektů hrazených z národních i evropských peněz

K nim by realizací projektu služeb do domácnosti přibyly další možnosti. Tyto služby pro domácnost již dobře fungují v řadě evropských zemí a díky nim se vytvořily desítky tisíc nových pracovních míst.

V zahraniční to funguje

Francie je průkopníkem a zde systém služeb do domácnosti funguje od roku 1994, přičemž díky němu vzniklo 330 tisíc pracovních míst zaměřených na oblast úklidových prací v domácnostech a na péči o děti a seniory v domácnostech. Belgie je rovněž velmi úspěšná, když za posledních devět let vytvořila více než 150 tisíc pracovních míst, v Německu během osmi let to bylo 240 tisíc míst. Služby pro domácnost jsou takto poskytovány převážně na částečný úvazek a v tzv. drobných službách, jde například o žehlení, přípravu jídel, drobné šití či nákupy.

Výhody služeb pro domácnost

Mají velký potenciál pro tvorbu kvalitních a flexibilních pracovních míst, přičemž je využito osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností. Navíc pod samotné služby pro domácnost je možno zahrnout široký okruh činností vykonávaných přímo v domácnostech (úklid, žehlení, praní, doučování dětí, práce kolem domu – údržba, zahradnické práce). Velkým pozitivem je fakt, že služby pro domácnost jsou vykonávány v místě bydliště zájemce nebo i v místě bydliště poskytovatele služby. Tak je dán prostor pro tvorbu pracovních příležitostí i v odlehlých regionech.

Zavedení služeb do domácnosti zvýší jejich profesní kredit

Mimo řešení nezaměstnanosti a potřeby sladění práce s domácností všech členů v rámci rodiny by se značně navýšil i profesní kredit těchto služeb. Nejenže by výrazně pomohl rodinám v péči o domácnost, děti a seniory, ale díky nárůstu a rozvoji služeb do domácnosti by se zvyšovala i kvalifikace a profesionalita poskytovatelů těchto služeb – školení, kurzy, certifikace, cílené BOZP, pojištění v rámci poskytovaných prací, atp.

Cenová dostupnost

Základním předpokladem úspěšnosti a využívání služeb do domácnosti v rámci aktivní politiky zaměstnanosti je jejich cenová dostupnost. Pouze díky optimální ceně je možno vzbudit a udržet zájem o ně a umožnit vznik a rozvoj pro tvorbu nových pracovních míst v domácnostech.

Zdroj foto: Flickr.com

Tagy: osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, projekt MPSV, služby do domácnosti