Sociálně aktivizační služby

Vydáno 10.6.2013 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Většina lidí možná ani netuší, co znamená, když se řekne „sociálně aktivizační služby“. Přitom to jsou aktivity, které velmi podstatně zkvalitňují život seniorům, zdravotně handicapovaným i rodinám s dětmi. A co víc, u některých poskytovatelů bývají poskytovány zcela zdarma.

Soviálně aktivizační služby jsou ambulantní a terénní služby, které jsou poskytovány osobám v důchodovém věku, zdravotně postiženým, ale také rodinám s dětmi. Jejich poskytování je podloženo zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a také prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., konkrétně § 31.

Stáhněte si:

Poskytovatelé služeb

Sociálně aktivizační služby poskytují společnosti orientující se na sociální oblast – instituce státní, soukromé, církevní, ale také nezisková sdružení a organizace sociální sféry. Snahou je zlepšit nepříznivou životní situaci daných osob a vytvoření přijatelného, lepšího a bezpečnějšího prostředí.
Zmíněné firmy a společnosti proto nabízejí nejrůznější činnosti k podpoře lepšího kontaktu se společenským a sociálním prostředím, dále nejrůznější sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv nebo oprávněných zájmů a při obstarávání mnoha osobních záležitostí.

Osoby důchodového věku a handicapovaní

U seniorů a zdravotně postižených sociálně aktivizační služby zabezpečují například tyto činnosti:

 • pomoc v domácnosti a s domácími pracemi
 • doprovod a pomoc na úřadech, doprovod k lékaři
 • zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity
 • pomoc a podpora při cestování, procházkách a orientaci v terénu
 • trénování jemné motoriky a další zdravotní cvičení
 • nácvik praktických dovedností, jako jsou nákup, vaření, praní, žehlení, osobní hygiena a práce na zahradě
 • sociálně terapeutické činnosti a praktiky, které vedou k rozvoji a udržení osobních a sociálních vztahů
 • podpůrné rozhovory a aktivity na zlepšení psychických funkcí jako tréninky paměti a edukační hry
 • sociální a individuální poradenství
 • aktivizace samostatného vyřizování běžných záležitostí
 • doprava uživatele v rámci daných činností aj.

Rodiny s dětmi

Především terénní asistenční služba poskytuje sociálně aktivizační služby i rodinám s nezletilými dětmi v jejich přirozeném prostředí – tedy u nich doma. Služba je zacílena na rodiny ohrožené sociálním vyloučením, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Především jsou to rodiny, v nichž rodiče nebo jiná pečující osoba mají sníženou schopnost pečovat o dítě, dále rodiny v dlouhodobé finanční tísni, v rozvodovém řízení, rodiny, kde je nezletilý rodič, také těhotné ženy, které potřebují pomoc před a po narození dítěte, prostředí ohrožené domácím násilím. Náleží sem také pěstouni.

U této skupiny osob sociálně aktivizační služby sestávají z těchto činností:

 • výchovné a vzdělávací aktivity
 • zprostředkování kontaktu s vrstevníky
 • kontakt s okolím a společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • podpora při obstarávání osobních záležitostí aj.

Kde službu hledat?

Pokud zájemce o sociálně aktivizační službu neví, kam se obrátit, je ideální doptat se na sociálním odboru obecního nebo městského úřadu, anebo vyhledáním v registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí. Na obecním a městském úřadě lze také o službu přímo požádat a úřady zpravidla zprostředkují kontakt s poskytovatelem služby.

Jak to funguje?

Mimo žádost na úřadě lze kontaktovat poskytovatele služby přímo, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem. Na tomto základě proběhne návštěva pracovníků terénní asistenční služby v domácím prostředí zájemce a zhodnotí, zda odpovídá cílové skupině – tedy zda je to senior, handicapovaný nebo rodina s nezletilými dětmi ve složité sociální situaci. Při návštěvě zjistí potřeby osob či osoby, zmapuje aktuální sociální situaci, ale také informují zájemce o podmínkách a možnostech poskytování služby, včetně toho, že pokud se stane uživatelem služby, bude s ním uzavřena písemná smlouva o poskytování sociální služby, která musí splňovat náležitosti dané zákonem o sociálních službách.

Cena služby

Sociálně aktivizační služby jsou ze 70 % realizovány v rámci projektů Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu ČR, konkrétně jeho Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Zájemcům jsou však poskytovány zdarma. Právě proto se provádí terénní návštěva a jakési šetření situace v domácnosti zájemce o službu – tím se totiž vyloučí ti, kdo do skupiny, jíž služba náleží, nespadají.
Existují také soukromé a nestátní společnosti a organizace, které poskytují tuto službu za úplatu. Na způsob a výši úhrady je vhodné se doptat poskytovatele hned v počátku jednání, aby zájemce o ni věděl, zda je to služba krytá Evropským fondem nebo bude poskytovatel požadovat úhradu od něj. A to vše musí být uvedeno ve zmíněné smlouvě. Konkrétní sumy a sazby za službu nejsou známy.

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, péče o děti, péče o osoby s hendikepem, péče o seniory