Sociálně aktivizační služby – vývoj v čase

Vydáno 17.3.2015 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

O sociálně aktivizačních službách jsme na našem portálu Pomoc v domácnosti již psali. Dnes se tedy zaměříme na to, jak se tyto služby vyvíjely v čase. Využívají je lidé více, či méně? Jsou žádané a všude dostupné?

Sociálně aktivizační služby – vývoj v čase

Sociálně aktivizační služby jsou…

Služby, jež patří do sociálních služeb měst a obcí. Dělí se na služby terénní a ambulantní. Nabízejí a poskytují se seniorům, zdravotně handicapovaným a rodinám s dětmi. Sociálně aktivizační služby jsou zakotveny v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb., spolu s jejich prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., §31, jejich znění ke stažení najdete v předchozím článku zde .

Co je obsahem sociálních aktivizačních služeb?

Obsahem jsou různorodé aktivity a činnosti pro zkvalitnění života zmíněných skupin obyvatel – seniorů, handicapovaných a rodin s dětmi. Sestávají se z terapeutických činností, sociálních kontaktů s okolím, pomoci při vyřizování na úřadech, u lékařů a dalších institucí, obstarávání osobních potřeb a pomoci v domácnosti.

Konkrétní výčet činnosti, jež jsou poskytovány, najdete v předchozím článku zde.

Kdo sociálně aktivizační služby poskytuje?

Sociálně aktivizační služby nabízejí subjekty zacíleny na sociální oblast. Jsou jimi jak státní a soukromé, tak církevní a neziskové společnosti. Velmi příjemnou informací je, že tyto služby mnohé subjekty nabízejí zcela zdarma.

Sociálně aktivizační služby – vývoj v čase

Když odhlédneme od počátků těchto služeb, dnešní stav je takový, že sociálně aktivizační služby jsou využívány stále více – v horizontu časovém, i v rámci hlediska demografického – využívají je hojněji všechny skupiny, tedy senioři, handicapovaní i rodiny s dětmi.

Senioři

Patří ke skupině obyvatel, která sociálně aktivizační služby využívá nejvíce. To je dáno složením obyvatelstva České republiky a stárnutím naší populace, spolu s nízkou porodností. Potřebných osob – seniorů – kteří služby využijí, je o cca 25% více než před rokem. Největší požadavky jsou na pomoc v domácnosti, doprovod na úřady a k lékařům, na volnočasové aktivity a pomoc při orientaci v terénu. Díky věkovému nárůstu seniorů začíná být rovněž více využívána nabídka trénování jemné motoriky, zdravotní cvičení, tréninky paměti a edukační hry.

Handicapované osoby

U zdravotně postižených je zájem a využití sociálně aktivizačních služeb zhruba o 12% větší než před rokem. Největší zájem je o pomoc v domácnosti, nácvik praktických dovedností, osobní hygienu. Pomyslnou druhou příčku drží doprovod na úřady, k lékaři, na procházku a třetí jsou zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity.

Rodiny s dětmi

Zde vzrostl zájem o sociálně aktivizační služby zhruba cca o 8–10%. Nejvíce preferována a nejčetněji využívána je terénní asistenční služba, která poskytuje sociálně aktivizační služby rodinám s nezletilými dětmi u nich doma, tzn. v jejich přirozeném prostředí. Tady jsou cílovou skupinou rodiny ohrožené sociálním vyloučením v nepříznivé životní situaci. Jsou jimi rodiny, kde některý z rodičů je sám postižen, handicapován nebo má nějakým způsobem sníženou schopnost pečovat o dítě. Také pak rodiny v delší finanční tísni, přibývá rovněž rodin v rozvodovém řízení. Naopak ubývá nezletilých rodičů.

Mezi nejvyhledávanější a nejpotřebnější aktivizační službu se řadí pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, sociálně terapeutické činnosti a podpora při obstarávání osobních záležitostí. Vzrůstá zájem o výchovné a vzdělávací aktivity a o kontakt s okolím a společenským prostředím.

Jak službu najít, jak funguje a jak ji využít čtěte v našem předchozím článku zde.

Oproti minulým rokům je nárůst realizace sociálně aktivizačních služeb v rámci projektů Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu ČR a Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost, kdy z původních 70% vzrostla realizace těmito projekty o 5–7% na celkových 77%, s čímž souvisí rozšiřování těchto služeb do všech regionů ČR.

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: rodiny s dětmi, senioři, sociálně aktivizační služby, sociální oblast, tterénní a ambulantní služby, zdravotně handicapovaní